☰ Menu
Urząd Gminy Ceków-Kolonia
Herb Urząd Gminy Ceków-Kolonia

Piątek 10.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2013 r.

 

Zapytania ofertowe -   „Kultywowanie Tradycji Regionalnych-Święto Pomidora”:

Zapytanie ofertowe nr 1

Zapytanie ofertowe nr 2

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 4

Zapytanie ofertowe nr 5

DODATEK ENERGETYCZNY - dla odbiorców wrażliwych

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie siedmiu budynków mieszkalnych oraz drogi wewnetrznej na działce o nr ewidencyjnym 530/4w miejscowości Kamień" (04.12.2013 r.)

Ogłoszenie Wójta Gminy Ceków-Kolonia o rozpoczęciu w dniu 29.11.2013 r. konsultacji projektu uchwały w sprawie warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Ceków-Kolonia (29.11.2013 r.)

Obwieszczenie Wójta Gminy Ceków-Kolonia w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w ul. Akacjowej i Targowej w Koźminku na dz. nr 23,19,20/2,26/1 (19.11.2013 r.)

Sprawozdanie z badań wody - Wodociąg Publiczny Kamień, Stacja Uzdatniania Wody (12.11.2013r.)

Sprawozdanie z badań wody - Wodociąg Publiczny Morawin, Stacja Uzdatniania Wody  (6.11.2013r.)

Obwieszczenie Wójta Gminy Ceków-Kolonia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w ul. Akacjowej i Targowej w Koźminku na działkach o nr. 23, 19, 20/2 i 26/1 w m. Koźminek (22.10.2013)

Obwieszczenie Wójta Gminy Ceków-Kolonia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia (17.10.2013)

Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Przeprowadzenie oceny odziaływania na środowiska przedsięwzięcia polegającego na \"Budowie siedmiu budynków mieszkalnych oraz drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 530/4 w miejscowości Kamień

Obwieszczenie Wójta Gminy Ceków-Kolonia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa urządzeń sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Krzyżówki Gmina Koźminek

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ.pdf

Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży (12.07.2013r)

Obwieszczenie Wójta Gminy Ceków-Kolonia w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa urządzeń sportowo rekreacyjnych na działce nr 87 w m. Krzyżówki gm. Koźminek

Nowy System gospodarowania odpadami na terenie Gminy Ceków-Kolonia po 1 lipca 2013r.


Obwieszczenie Wójta Gminy Ceków-Kolonia - została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV na działkach o numerach 263, 192, 193/2 w m. Nowy Nakwasin gm Koźminek 


Kurenda - akcja szczepienia lisów (12.04.2013r)

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dot. Gazociągu Gustorzyn - Odolanów etap II


Obwieszczenie Wójta Gminy Ceków-Kolonia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegajacego na \"Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnetrznych oraz niezbędnych urzadzeń elektroenergetycznych\" zlokalizowanej na działkach nr 45,46,49,50 oraz 51 obręb Kosmów (29.04.2013r)

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych  (12.04.2013r)

Zawiadomienie o postepowaniu adminastracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnetrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych  (18.03.2013r)

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Koncepcja_PV_KOSMÓW_gm_Ceków-Kolonia.pdf

KIP_fotowoltaika_KOSMÓW_gm_Ceków-Kolonia.pdf


KURENDA - usuwanie azbestu i materiałów zawierających azbest. (Kurenda azbest.pdf)

Sprawozdanie z badań wody - MORAWIN (suwMorawin.pdf)

Sprawozdanie z badań wody - KAMIEŃ (suwKamien.pdf)


Zawiadomienie Wójta Gminy Ceków-Kolonia o wydaniu decyzji umarzającej o środowiskowychuwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na \"Instalacji paneli fotowoltaicznych na działkach nr 143 oraz 144 obręb Morawin Gmina Ceków-Kolonia\" (15.05.2013r)

Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji paneli fotowoltaicznych na działkach nr 143 oraz 144 obręb Morawin (08.05.2013r)

Decyzja uchylająca decyzję Wójta Gminy Ceków-Kolonia z dnia 16 kwietnia 2013r w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji paneli fotowoltaicznych na działkach nr 143 oraz 144 obręb Morawin (07.05.2013r)

Zawiadomienie Wójta Gminy Ceków-Kolonia o wydaniu decyzji uchylającej (07.05.2013r)

Wójt Gminy Ceków-Kolonia informuje, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na \"Instalacji paneli fotowoltaicznych na działkach nr 143 oraz 144 obreb Morawin\" (16.04.2013r)

POSTANOWIENIE w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (27.03.2013r)

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf

Karta informacyjna przedsięwzięcia INSTALACJA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA DZIAŁKACH NR 143 ORAZ 144 OBRĘB MORAWIN GMINA CEKÓW KOLONIA (KIP panele fotowltaiczne Morawin[2].pdf)

Zawiadomienie o postepowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa - "Instalacja paneli fotowoltaicznych na działkach nr 143 oraz 144 obręb Morawin Gmina Ceków-Kolonia" (27.02.2013r)

opinia RDOŚ i PPIOŚ


INFORMACJA dla odbiorców wody z wodociągu publicznego Morawin (11.02.2013r) 


Zawiadomienie i Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji zagospodarowania odpadów po MBP w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw" (Zawiadomienie i decyzja 24.01.2013.pdf)

- charakterystyka przedsięwzięcia.pdf (charakterystyka przedsięwzięcia.pdf)

- Opinia PPIS.pdf (Opinia PPIS.pdf)

- Postanowienie RDOŚ.pdf (Postanowienie RDOŚ.pdf)


OGŁOSZENIE - odbiór odpadów komunalnych  od 1 lipca 2013r.

WYKAZ nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży (08.01.2013r)

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2013 ROKU

2012r

Zawiadomienie o ponownym udostępn. inform publicznej dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa instalacji zagospodarowania odpadów po MBP w zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw" z wyposażeniem specjalistycznym" (27.12.2012r)

- Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Wniosek ZK.pdf)

- Raport o oddziaływaniu na środowisko (Raport.pdf)

- ANEKS do Raportu o oddziaływaniu na środowisko (ANEKS_12_09_17.pdf)

- Postanowienie RDOŚ.pdf (Postanowienie RDOŚ.pdf)

- Opinia PPIS.pdf (Opinia PPIS.pdf)


Zawiadomienie o wydaniu decyzji uchylającej i decyzja uchylająca  na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji zagospodarowania odpadów po MBP w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” z wyposażeniem specjalistycznym. (5.12.2012r)

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Ceków-Kolonia dot. sprzedaży działki rolnej niezabudowanej położonej w Przespolewie Pańskim (29.10.2012r)

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ceków-Kolonia o wydaniu decyzji na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej, linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, niezbednych urzadzeń energetycznych, dróg wewnętrznych z placami montazowymi na działkach nr 45,46,49,50,51 obreb Kosmów. (18.10.2012r)

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ceków-Kolonia dot. wykonania urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 311 z otworów górno kredowych w miejscowości Kamień (12.10.2012r)

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ceków-Kolonia o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej, linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, niezbednych urządzeń energetycznych, dróg wewnętrznych z placami montażowymi na działkach nr 45,46,49,50,41 obreb Kosmów połozonych na obszarze gminy Ceków-Kolonia powiat Kaliski  (10.10.2012r)

Kurenda dot. spotkania z mieszkańcami wsi Kamień

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ceków-Kolonia dot. budowy instalacji zagospodarowania odpadów po MBP w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw" z wyposażeniem specjalistycznym zlokalizowanego na działkach nr 155, 156/2, 56/2, 159/1, 160, 161, 5373/4, 5371/2 połozonych w obrebie Nowe Prażuchy. (28.09.2012r)

DECYZJA sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej na działce nr 105/9  obręb Kamień położonych na obszarze gminy Ceków-Kolonia powiat kaliski (12.09.2012r)

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ceków-Kolonia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej na działce nr 105/9  obręb Kamień położonych na obszarze gminy Ceków-Kolonia powiat kaliski (22.08.2012r)

Sprawozdanie z badań wody - MORAWIN (16.07.2012r)

Sprawozdanie z badań wody - KAMIEŃ (16.07.2012r)

OBWIESZCZENIE Starosty Kaliskiego dot. pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami  w miejscowości Kosmów Kolonia

KURENDA dot. składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego


Zawiadomienie o postepowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa - "Budowa instalacji zagospodarowania odpadów po MBP w zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw" z wyposażeniem specjalistycznym" (28.07.2012r)

- Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Wniosek ZK.pdf)

- Raport o oddziaływaniu na środowisko (Raport.pdf)


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CEKÓW-KOLONIA o wszczęciu postepowania polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 311 z otworów górno kredowych w miejscowości Kamień, gmina Ceków-Kolonia, powiat kaliski, wojewódżtwo wielkopolskie w celu podlewania upraw rolnych za pomocą deszczowni (26.07.2012r)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CEKÓW-KOLONIA o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegajacego na "Budowie instalacji zagospodarowania odpadów po MBP w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw z wyposażeniem specjalistycznym (25.07.2012r)

OGŁOSZENIE Marszałka Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 4 projektów aktualizacji programów ochrony powietrza oraz 2 projektów programów ochrony powietrza.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ceków-Kolonia w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej e lektrowni wiatrowej, linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, niezbednych urządzeń energetycznych, dróg wewnętrznych z placami montażowymi na działkach nr: 45, 46,49, 50, 51 obręb Kosmów położonych na obszarze gminy Ceków-Kolonia powiat kaliski. (17.07.2012r)

KURENDA dot. usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest (28.06.2012r)

WNIOSEK (str.1, str.2, str.3, str.4)

KURENDA w sprawie poniesionych strat w uprawach dotknietych ujemnymi skutkami przezimowania (08.05.2012r)

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ceków-Kolonia w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie wylotu drenarskiego i zmianie przebiegu rurociągu drenarskiego na działce o numerze 637/9 w m. Koźminek (27.04.2012r)

KURENDA dot. składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników

KURENDA dot. zgłaszania strat

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Ceków-Kolonia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ceków-Kolonia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Kamień (14.03.2012r)

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ceków-Kolonia w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie wylotu drenarskiego i zmianie przebiegu rurociagu drenarskiego na działce o numerze 637/9 w m. Koźminek (12.03.2012r)

OGŁOSZENIE dot. najmu lokalu mieszkalnego w budynku Szkoły Podstawowej w Przespolewie Pańskim. (14.02.2012r)

Sprawozdanie z badań wody - MORAWIN

Sprawozdanie z badań wody - KAMIEŃ

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ceków-Kolonia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu  publicznego polegającego na rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Kamień (09.02.2012r)

KURENDA w sprawie zwrotu akcyzy

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ceków-Kolonia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na  rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w m. Kamień, gmina Ceków-Kolonia.  (03.01.2012r)

 

2011r

 

KURENDA w sprawie uprawy maku lub konopii (20.12.2011r)

OBWIESZCZENIE STAROSTY KALISKIEGO o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Kaliskiego udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ciagu dróg powiatowych nr 4594P (Koźminek-Morawin-Goliszew) i nr 4586P (Goliszew-Zbiersk)

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ceków-Kolonia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku usług oświaty (przedszkole 5-cio działowe) wraz z towarzyszącymi obiektami i urządzeniami rekreacyjnymi (plac zabaw, zieleń urządzona) oraz infrastrukturą techniczną na działce o numerze 932/5 w m. Koźminek (30.06.2011r) 

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013(24.05.2011)

KURENDA w sprawie wystapienia przymrozków w dniach 03.05.2011-06.05.2011 (17.05.2011r)

KURENDA w sprawie zbierania wniosków dot. powstałych szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną na terenie gminy. (08.04.2011r)

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 marca 2011r o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Kurenda (07.03.2011r)

Spotkanie dla rolników 03.03.2011r

Spotkanie dla rolników 24.02.2011r

 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 lutego 2011r o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakreseie terminalu.

INFORMACJA - w dniu 09.02.2011r nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach Morawin oraz Podzborów

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Chodybki (25.01.2011r)

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Szkolenie dla rolników "Zagospodarowanie osadów ściekowych do celów rolniczych"

Szkolenie dla rolników "Szkolenia z zakresu cross-compliance"

 

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Ceków-Kolonia o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oraz termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Koźminku (30.12.2010r) 

 

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika retencyjnego działka nr 5374/1 (27.12.2010r)

 

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika retencyjnego działka nr 5395/1 (27.12.2010r)

 

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika retencyjnego działka nr 5394 (27.12.2010r)

 

INFORMACJA dot. wydawania świadectw zdrowia dla zwierząt (24.12.2010) 

 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ceków-Kolonia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie, przebudowie boiska szkolnego, przebudowie parkingów, budowie zjazdu z drogi powiatowej, budowie placu zabaw, bieżni 3-torowej w ramach zadania "Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Nowym Nakwasinie" (28.12.2010r)

 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ceków-Kolonia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elementów sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napiecia (28.12.2010r)

Zarządzenie w sprawie dnia wolnego od pracy z tytułu święta przypadającego w sobotę

KURENDA dot. uprawy maku i konopii (14.12.2010r)

KURENDA dot. wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny. (14.12.2010r)

          

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ceków-Kolonia o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   (6.12.2010r)

 

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym.   

 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ceków-Kolonia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie oraz termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Koźminku (usługi zdrowia) na działce o numerze 932/1 (30.11.2010r)

  

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ceków-Kolonia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zbiornika retencyjnego o pow. ca 400m2 i pojemności ca 400m3 w miejscowości Prażuchy Nowe na działce nr 5374/1 (09.11.2010r)

   

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ceków-Kolonia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zbiornika retencyjnego o pow. ca 100m2 i pojemności ca 100m3 w miejscowości Prażuchy Stare na działce nr 5394 (09.11.2010r)

 

 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ceków-Kolonia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zbiornika retencyjnego o pow. ca 300m2 i pojemności ca 300m3 w miejscowości Prażuchy Stare na działce nr 5395/1 (09.11.2010r)

  

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania w sprawie udzielania zamówienia publicznego na "Budowę placu zabaw dla dzieci i młodzieży w miejscowości Morawin" (09.11.2010r)

 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ceków-Kolonia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Pietrzyków (6.09.2010r) 

         

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ceków-Kolonia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego w miejscowościach Krzyżówki i Emilianów (6.09.2010r) 

 

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek inwestora ENERGA (05.05.2010r)  

 

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek inwestora ENERGA (05.05.2010r)  

 

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ceków-Kolonia(30.03.2010r.)

  

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ceków-Kolonia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. (24.02.2010r.)      

 

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postepowania na wniosek inwestora ENERGA (23.02.2010)       

          

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postepowania na wniosek inwestora ENERGA (23.02.2010)         

           

 

Wytworzył:
Emilia Kraszkiewicz-Tomczak
Udostępnił:
. .
(2014-03-11 14:09:22)
Ostatnio zmodyfikował:
. .
(2014-03-11 14:10:08)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X