☰ Menu
Urząd Gminy Ceków-Kolonia
Herb Urząd Gminy Ceków-Kolonia

Wtorek 14.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 

 

 

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Ceków-Kolonia z 2014 r.

 

L.p.

Nr zarządzenia

Data wydania

Treść zarządzenia

1

Nr 1/2014

10.01.2014r

w spr. opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych j.s.t. na 2014r.

2

Nr 2/2014

13.01.2014r

w spr. powołania komisji ds weryfikacji wniosków oraz dokonania czynności odbiorowych przydomowych oczyszczalni ścieków.

3

Nr 3/2014

21.01.2014r

W spr. powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

4

Nr 4/2014

24.01.2014r

w spr. kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ceków-Kolonia za IV kwartał 2013 roku

5

Nr 5/2014

29.01.2014r

w spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2014

6

Nr 6/2014

03.02.2014r

W spr. powołania komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej do przeznaczenia na makulaturę.

7

Nr 7/2014

27.02.2014r

W spr. wyznaczenia na obszarze gminy Ceków-Kolonia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

8

Nr 8/2014

25.03.2014r

W spr. przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Ceków-Kolonia za 2013r.

9

Nr 9/2014

31.03.2014r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2014.

10

Nr 10/2014

31.03.2014r

W spr. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2014-2017.

11

Nr 11/2014

22.04.2014r

W spr. wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014r. w Urzędzie Gminy Ceków-Kolonia.

12

Nr 12/2014

25.04.2014r

W spr. kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ceków-Kolonia za I kw. 2014r.

13

Nr 13/2014

25.04.2014r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2014.

14

Nr 14/2014

05.05.2014r

W spr. powołania obwodowych komisji wyborczych.

15

Nr 15/2014

23.05.2014r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2014.

16

Nr 16/2014

26.05.2014r

W spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kosmowie i dyrektora Publicznego Przedszkola w Cekowie-Kolonii.

17

 

 

 

18

Nr 18/2014

02.06.2014r

W spr. powołania komisji przetargowej - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Prażuchy”

19

Nr 19/2014

10.06.2014r

W spr. przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy Ceków-Kolonia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania (SOA)

20

Nr 20/2014

20.06.2014r

W spr. przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Ceków-Kolonia

21

Nr 21/2014

26.06.2014r

W sprawie zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2014

22

Nr 22/2014

27.06.2014r

Powołanie komisji przetargowej na „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Plewnia oznaczona jako działka nr 116 i 173

23

Nr 23/2014

30.06.214r

W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2014-2017

24

Nr 24/2014

30.06.214r

W spr. powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kosmowie

25

Nr 25/2014

30.06.2014r

W spr. powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Cekowie-Kolonii

26

Nr 26/2014

11.07.2014r

W spr. zatwierdzenia konkursu na dyrektora SP w Kosmowie

27

Nr 27/2014

11.07.2014r

W spr. zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola Publicznego w Cekowie-Kolonii

28

Nr 28/2014

17.07.2014r

W spr. powołania komisji przetargowej- dowóz dzieci do szkoły

29

Nr 29/2014

21.07.2014r

W spr. wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

30

Nr 30/2014

22.07.2014r

W spr. kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ceków-Kolonia za II kwartał 2014 roku

31

Nr 31/2014

24.07.2014r

W sprawie zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2014

32

Nr 32/2014

30.07.2014r

W spr. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2014-2017

33

Nr 33/2014

30.07.2014r

W spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla p. Urszuli Domierackiej.

34

Nr 34/2014

30.07.2014r

W spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla p. Leszka Dreczko.

35

Nr 35/2014

04.08.2014r

W spr. powołania komisji przetargowej – budowa boiska wielofunkcyjnego w Morawinie.

36

Nr 36/2014

05.08.2014r

W spr. informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia i informacji kształtowaniu się WPF Gminy Ceków-Kolonia za I półrocze 2014r.

37

Nr 37/2014

07.08.2014r

W spr. powołania komisji przetargowej – przebudowa drogi gminnej Kosmów-Kolonia – Gostynie.

38

Nr 38/2014

12.08.2014r

W spr. ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym rządowym programem pomocy uczniom w 2014r. „Wyprawka szkolna”.

39

Nr 39/2014

27.08.2014r

W spr. powołania komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej do przeznaczenia na makulaturę z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014r.

40

Nr 40/2014

27.08.2014r

W spr. wyznaczenia na obszarze gminy Ceków-Kolonia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

41

Nr 41/2014

28.08.2014r

W spr. powołania komisji przetargowej – budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Ceków-Kolonia, Plewnia , Nowa Plewnia, Kosmów-Kolonia – etap III.

42  

Nr 42/2014       

16.09.2014r

W spr. upoważnienia P. Agnieszki Mosiniak do przeprowadzania wywiadów środowiskowych służących do ustalania uprawnień w sprawach dodatków mieszkaniowych.

43

Nr 43/2014

24.09.2014r

W spr. przyjęcia planu wykorzystania zasobów nieruchomości Gminy Ceków-Kolonia na lata 2014-2016

44

Nr 44/2014

25.09.2014r

W spr. zmian WPF gminy Ceków-Kolonia na lata 2014-2017.

45

Nr 45/2014

30.09.2014r

W spr. zmian budżetu gminy Ceków-Kolonia na rok 2014.

46

Nr 46/2014

14.10.2014r

W spr. sprostowania błędu pisarskiego z zarządzeniu nr 45/2014r Wójta Gminy Ceków-Kolonia z dn. 30.09.2014r. w spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2014.

47

Nr 47/2014

14.10.2014r

W spr. powołania komisji przetargowej – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ceków-Kolonia z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

48

Nr 48/2014

17.10.2014r

W spr. powołania komisji przetargowej – przebudowa drogi powiatowej nr 4638P Kosmów-Gostynie-Szadykierz.

49

Nr 49/2014

17.10.2014r

W spr. zmian WPF Gminy Ceków-Kolonia na lata 2014-2017.

50

Nr 50/2014

21.10.2014r

W spr. kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ceków-Kolonia za III kwartał 2014 roku.

51

Nr 51/2014

23.10.2014r

W spr. powołania zespołów do spraw korekt składów kart do głosowania w zakresie ich zgodności z ustalonym wzorem.

52

Nr 52/2014

23.10.2014r

W spr. sprostowania błędu pisarskiego w zarządzeniu nr 45/2014 Wójta Gminy Ceków-Kolonia z dn. 30.09.2014r. w spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2014 oraz w zarządzeniu nr 46/2014 Wójta Gminy Ceków-Kolonia z dn. 14.10.2014r. w spr. sprostowania błędu pisarskiego w zarządzeniu nr 45/2014 Wójta Gminy Ceków-Kolonia z dn. 30.09.2014r w spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2014.

53

Nr 53/2014

24.10.2014r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2014.

54

Nr 54/2014

12.11.2014r

W spr. ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2015-2018.

55

Nr 55/2014

12.11.2014r

W spr. przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2015.

56

Nr 56/2014

14.11.2014r

W spr. przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy Ceków-Kolonia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania.

57

Nr 57/2014

19.11.2014r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2014.

58  

Nr 58/2014       

19.11.2014r

W spr. określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.

59

Nr 59/2014

26.11.2014r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2014r

60

Nr 60/2014

11.12.2014r

W spr. ustalenia minimalnej stawki za najem i dzierżawę mienia gminnego

61  

Nr   61/2014       

29.12.2014r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2014.

62

Nr 62/2014

30.12.2014r

W spr. sporządzenia spisu z natury – kasa UG.

63

Nr 63/2014

31.12.2014r

W spr. sporządzenia spisu z natury – kotłownia UG.

64

Nr 64/2014

31.12.2014r

W spr. sporządzenia inwentaryzacji kont na dzień 31.12.2014r.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
. .
(2014-09-08 09:43:31)
Ostatnio zmodyfikował:
. .
(2015-01-09 10:14:29)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X