☰ Menu
Urząd Gminy Ceków-Kolonia
Herb Urząd Gminy Ceków-Kolonia

Poniedziałek 13.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Ceków-Kolonia z 2015 r

 

1

Nr 1/2015

07.01.2015r

W spr. opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. na 2015r.

2

Nr 2/2015

07.01.2015r

W spr. powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3

Nr 3/2015

07.01.2015r

W spr. sposobu ustalania miesięcznej stawki kosztów wychowania przedszkolnego na jednego ucznia uczęszczającego do publicznego przedszkola, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Ceków-Kolonia oraz rozliczania kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, punktu przedszkolnego i przedszkola na terenie Gminy Ceków-Kolonia niebędących jej mieszkańcami.

4

Nr 4/2015

15.01.2015r

W spr. wyborów sołtysów i rad sołeckich.

5

Nr 5/2015

29.01.2015r

W spr. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ceków-Kolonia.

6

Nr 6/2015

29.01.2015r

W spr. zmiany zarządzenia nr 7a/2009 Wójta Gminy Ceków-Kolonia z dnia 1 kwietnia 2009r. dot. Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Ceków-Kolonia.

7

Nr 7/2015

30.01.2015r

W spr. powołania Zastępcy Wójta Gminy Ceków-Kolonia.

8

Nr 8/2015

30.01.2015r

W spr. kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ceków-Kolonia za IV kwartał 2014r.

9

Nr 9/2015

30.01.2015r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2015.

10

Nr 10/2015

09.02.2015r

W spr. wyznaczenia na obszarze gminy Ceków-Kolonia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

11

Nr 11/2015

11.02.2015r.

W spr. ustanowienia pełnomocnika ds. wyborów- urzędnika wyborczego w Gminie Ceków-Kolonia

12

Nr 12/2015

26.02.2015r

W spr. powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.

13 

Nr  13/2015    

02.03.2015r

W spr. wprowadzenia Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego

14

Nr 14/2015

25.03.2015r

W spr. przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia na 2014r.

15

Nr 15/2015

31.03.2015r

W spr. ustalenia wysokości pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy Ceków-Kolonia.

16

Nr 16/2015

31.03.2015r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2015

17

Nr 17/2015

31.03.2015r

W spr. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2015-2018.

18

Nr 18/2015

03.04.2015r

W spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań pożytku publicznego w 2015r.

19

Nr 19/2015

08.04.2015r

W spr. powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia oferenta w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego pod nazwą „Nieodpłatne przekazanie żywności najuboższym mieszkańcom Gminy Ceków-Kolonia” i zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursowej.

20

Nr 20/2015

08.04.2015r

W spr. wyznaczenia na obszarze gminy Ceków-Kolonia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

21

Nr 21/2015

20.04.2015r

W spr. powołania obwodowych komisji wyborczych.

22

Nr 22/2015

21.04.2015r

W spr. powołania koordynatora gminnego oraz operatorów obwodowych komisji wyborczych.

23

Nr 23/2015

23.04.2015r

W spr. powołania komisji przetargowej – modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Ceków-Kolonia – dostosowanie pomieszczeń, zakup mebli i wyposażenia, sprzęt ICT, AGD.

24

Nr 24/2015

24.04.2015r

W spr. kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ceków-Kolonia za I kw. 2015r.

25

Nr 25/2015

30.04.2015r

W spr. zmian WPF Gminy Ceków-Kolonia na lata 2015-2018.

26

Nr 26/2015

05.05.2015r

W spr. podziału dotacji z budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2015 dla organizacji pozarządowych.

27

Nr 27/2015

05.05.2015r

W spr. sprostowania błędów pisarskich w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 21 Wójta Gminy Ceków-Kolonia z dnia 20 kwietnia 2015r w spr. powołania obwodowych komisji wyborczych.

28

Nr 28/2015

08.05.2015r

 

29

Nr 29/2015

08.05.2015r

W spr. przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środków czystości oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

30

Nr 30/2015

15.05.2015r

W spr. zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Kamieniu powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

31

Nr 31/2015

15.05.2015r

W spr. zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Przespolewie Pańskim powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

32

Nr 32/2015

20.05.2015r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2015.

33

Nr 33/2015

09.06.2015r

W spr. przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy Ceków-Kolonia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania.

34

Nr 34/2015

09.06.2015r

W spr. powołania komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej do przeznaczenia na makulaturę z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2014r.

35

Nr 35/2015

23.06.2015r

W spr. wyznaczenia na obszarze gminy Ceków-kolonia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych, plakatów i haseł dotyczących referendum zarządzonego na dzień 06 września 2015r.

36

Nr 36/2015

29.06.2015r

W spr. objęcia przez Gminę Ceków-Kolonia dodatkowych udziałów w Sp. z o .o . „Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu”

37

Nr 37/2015

30.06.2015r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2015

38

Nr 38/2015

30.06.2015r

W spr. zmian WPF Gminy Ceków-Kolonia na lata 2015-2018.

39

Nr 39/2015

01.07.2015r

W spr. regulaminu dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ceków-Kolonia

40

Nr 40/2015

02.07.2015r

W spr. powołania komisji przetargowej – modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Ceków-Kolonia.

41

Nr 41/2015

03.07.2015r

W spr. powołania komisji przetargowej – budowa drogi gminnej w miejscowości Kosmów-Kolonia273 i w miejscowości Szadek 19.

42

Nr 42/2015

13.07.2015r

W spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Joanny Frontczak.

43

Nr 43/2015

17.07.2015r

W spr. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ceków-Kolonia.

44

Nr 44/2015

17.07.2015r

W spr. zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Ceków-Kolonia

45

Nr 45/2015

22.07.2015r

W spr. powołania komisji przetargowej – modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Ceków-Kolonia – organizacja placu zabaw dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kosmowie.

46

Nr 46/2015

22.07.2015r

W spr. powołania komisji przetargowej – dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Ceków-Kolonia w roku szkolnym 2015/2016.

47

Nr 47/2015

24.07.2015r

W spr. wyznaczenia na obszarze gminy Ceków-Kolonia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów dotyczących wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

48

Nr 48/2015

27.07.2015r

W spr. powołania komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej do przeznaczenia na makulaturę z wyborów Prezydenta RP przeprowadzonych 10 i 24 maja 2015r.

49

Nr 49/2015

28.07.2015r

W spr. kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy Ceków-Kolonia za II kwartał 2015r.

50

Nr 50/2015

30.07.2015r

W spr. powołania komisji przetargowej – przebudowa drogi powiatowej nr 4593P w miejscowości Przedzeń.

51

Nr 51/2015

31.07.2015r

W spr. zmian WPF gminy Ceków-Kolonia na lata 2015-2018.

52

Nr 52/2015

03.08.2015r

W spr. przekazania środka trwałego.

53

Nr 53/2015

06.08.2015r

W spr. informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia i informacji kształtowaniu się WPF Gminy Ceków-Kolonia za I półrocze 2015r.

54

Nr 54/2015

10.08.2015r

W spr. powołania obwodowych komisji do spraw referendum

55

Nr 55/2015

27.08.2015r

W spr. powołania komisji przetargowej – modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Ceków-Kolonia.

56

Nr 56/2015

27.08.2015r

W spr. ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2015/2016.

57

Nr 57/2015

01.09.2015r

 

58

Nr 58/2015

01.09.2015r

 

59

Nr 59/2015

04.09.2015r

W spr. zmian budżetu gminy Ceków-Kolonia na rok 2015.

60

Nr 60/2015

23.09.2015r

W spr. zmian budżetu gminy Ceków-Kolonia na rok 2015.

61

Nr 61/2015

25.09.2015r

W spr. opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy Ceków-Kolonia na 2016r.

62

Nr 62/2015

30.09.2015r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2015.

63

Nr 63/2015

05.10.2015r

W spr. powołania obwodowych komisji wyborczych.

64

Nr 64/2015

07.10.2015r

W spr. zmiany w zarządzeniu Wójta Gminy Ceków-Kolonia nr 63/2015r z dn. 05.10.2015r dot. powołania obwodowych komisji wyborczych.

65

Nr 65/2015

16.10.2015r

W spr. powołania komisji przetargowej – dostawa opału dla UG, jednostek organizacyjnych i placówek oświatowych.

66

Nr 66/2015

20.10.2015r

W spr. kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ceków-Kolonia za III kwartał 2015r

67

Nr 67/2015

23.10.2015r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2015.

68

Nr 68/2015

28.10.2015r

W spr. wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Ceków-Kolonia za święto przypadające w sobotę.

69

Nr 69/2015

09.11.2015r

W spr. przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy Ceków-Kolonia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania.

70

Nr 70/2015

10.11.2015r

W spr. ustalenia projektu WPF Gminy Ceków-Kolonia na lata 2016-2019.

71

Nr 71/2015

10.11.2015r

W spr. przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia

na rok 2016.

72

Nr 72/2015

30.11.2015r

W spr. określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.

73

Nr 73/2015

30.11.2015r

W spr. ustalenia minimalnej stawki za najem i dzierżawę mienia gminnego.

74

Nr 74/2015

01.12.2015r

W spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla B. Kędzia.

75

Nr 75/2015

01.12.2015r

W spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla M. Wybornej.

76

Nr 76/2015

17.12.2015r

W spr. ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy Ceków-Kolonia oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru.

77

Nr 77/2015

28.12.2015r

W spr. ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów rolnych.

78

Nr 78/2015

28.12.2015r

W spr. sporządzenia spisu z natury –  kotłownia UG.

79

Nr 79/2015

28.12.2015r

W spr. sporządzenia spisu z natury – kasa UG.

80

Nr 80/2015

28.12.2015r

W spr. sporządzenia spisu z natury – magazyn  UG.

81

Nr 81/2015

28.12.2015r

W spr. sporządzenia inwentaryzacji kont na dzień 31.12.2015r.

82

Nr 82/2015

28.12.2015r

W spr. sporządzenia spisu z natury druków ścisłego zarachowania.

83

Nr 83/2015

29.12.2015r

W spr. przekazania środka trwałego.

 

 

 

 

80

Nr 80/2015

28.12.2015r

W spr. sporządzenia spisu z natury – magazyn  UG.

81

Nr 81/2015

28.12.2015r

W spr. sporządzenia inwentaryzacji kont na dzień 31.12.2015r.

82

Nr 82/2015

28.12.2015r

W spr. sporządzenia spisu z natury druków ścisłego zarachowania.

83

Nr 83/2015

29.12.2015r

W spr. przekazania środka trwałego.

84

Nr 84/2015

31.12.2015r

W spr. zmian budżetu Gminy  Ceków-Kolonia na rok 2015.

85

Nr 85/2015

31.12.2015r

W spr. sporządzenia spisu z natury druków ścisłego zarachowania – kwitariusze K-103 dla sołtysów

 

 


 

 
 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
. .
(2015-01-09 09:28:51)
Ostatnio zmodyfikował:
. .
(2016-03-10 12:55:56)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X