☰ Menu
Urząd Gminy Ceków-Kolonia
Herb Urząd Gminy Ceków-Kolonia

Poniedziałek 13.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Ceków-Kolonia z 2016 r

 

 

L.p.

Nr zarządzenia

Data wydania

Treść zarządzenia

1

Nr 1/2016

04.01.2016r

W spr. opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. na 2016r.

2

Nr 2/2016

04.01.2016r

W spr. ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki rachunkowości).

3

Nr 3/2016

15.01.2016r

W spr. zmiany składu komisji do przeprowadzenia naboru.

4

Nr 4/2016

21.01.2016r

W spr. powołania w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Cekowie-Kolonii Pani Barbary Konwińskiej.

5

Nr 5/2016

21.01.2016r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2016.

6

Nr 6/2016

26.01.2016r

W spr. powołania komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego dnia 06 września 2015r.

7

Nr 7/2016

26.01.2016r

W spr. regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o zmówienie publiczne na roboty budowlane, dostawy lub usługi udzielane przez Gminę Ceków-Kolonia.

8

Nr 8/2016

28.01.2016r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2016.

9

Nr 9/2016

28.01.2016r

W spr. zmiany planu finansowego UG na 2016r.

10

Nr 10/2016

28.01.2016r

W spr. zmiany planu finansowego zadań zleconych na 2016r.

11

Nr 10a/2016

29.01.2016r

W spr. ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych dla których gmina Ceków-Kolonia jest organem prowadzącym.

12

Nr 11/2016

01.02.2016r

W spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań pożytku publicznego w 2016r.

13

Nr 12/2016

01.02.2016r

W spr. powołania komisji przetargowej – budowa stacji uzdatniania wody w Cekowie-Kolonii.

14

Nr 13/2016

10.02.2016r

W spr. zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Ceków-Kolonia na 2016r.

15

Nr 14/2016

10.02.2016r

W spr. kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu.

16

Nr 15/2016

12.02.2016r

W spr. powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia oferenta w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego pod nazwą  „Nieodpłatne przekazanie żywności najuboższym mieszkańcom Gminy Ceków-Kolonia” i zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursowej.

17

Nr 16/2016

15.02.2016r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2016.

18

Nr 17/2016

15.02.2016r

W spr. zmiany planu finansowego UG na 2016r.

19

Nr 18/2016

19.02.2016r

W spr. powołania komisji przetargowej – budowa drogi gminnej w miejscowości Kamień.

20

Nr 19/2016

29.02.2016r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2016.

21

Nr 20/2016

29.02.2016r

W spr. zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2016

22

Nr 21/2016

29.02.2016r

W spr. zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016.

23

Nr 22/2016

01.03.2016r

W spr. podziału dotacji z budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2016 dla organizacji pozarządowych.

24

Nr 23/2016

03.03.2016r

W spr. powołania komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP przeprowadzonych w dniu 25 października 2015r.

25

Nr 24/2016

04.03.2016r

W spr. ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. świadczeń wychowawczych w Urzędzie Gminy Ceków-Kolonia oraz powołania  komisji do przeprowadzenia naboru.

26

Nr 25/2016

08.03.2016r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2016.

27

Nr 26/2016

22.03.2016r

W spr. zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2016.

28

Nr 27/2016

24.03.2016r

W spr. przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia za rok 2015.

29

Nr 28/2016

24.03.2016r

W spr. powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-architektonicznej.

30

Nr 29/2016

30.03.2016r

W spr. zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2016

31

Nr 30/2016

30.03.2016r

W spr. ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na rok 2016.

32

Nr 31/2016

01.04.2016r

W spr. zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Ceków-Kolonia na 2016r

33

Nr 32/2016

13.04.2016r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2016.

34

Nr 33/2016

13.04.2016r

W spr. zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Ceków-Kolonia na 2016r.

35

Nr 34/2016

13.04.2016r

W spr. zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok.

36

Nr 35/2016

15.04.2016r

W spr. powołania komisji przetargowej – rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Cekowie-Kolonii.

37

Nr 36/2016

22.04.2016r

W spr. kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ceków-Kolonia za I kwartał 2016r.

38

Nr 37/2016

27.04.2016r

W spr. zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Ceków-Kolonia na 2016r.

39

Nr 38/2016

28.04.2016r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na 2016r.

40

Nr 39/2016

28.04.2016r

W spr. zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Ceków-Kolonia na 2016r.

41

Nr 40/2016

28.04.2016r

W spr. zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok.

42

Nr 41/2016

29.04.2016r

W spr. zmian WPF Gminy Ceków- Kolonia na lata 2016-2019.

43

Nr 42/2016

29.04.2016r

W spr. powołania komisji przetargowej – budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Ceków-Kolonia, Plewnia, Nowa Plewnia, Kosmów-Kolonia – etap IV.

44

Nr 43/2016

05.05.2016r

W spr. wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Ceków-Kolonia.

44

Nr 43/2016

05.05.2016r

W spr. wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Ceków-Kolonia.

45

Nr 44/2016

19.05.2016r

W spr. zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2016.

46

Nr 45/2016

19.05.2016r

W spr. powołania komisji przetargowej – przebudowa drogi powiatowej nr 4608P na odcinku Kamień – Cierpiatka.

48

Nr 46a/2016

31.05.2016r

W spr. zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2016

49

Nr 46b/2016

31.05.2016r

W spr. zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016

50

Nr 47/2016

01.06.2016r

W spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Morawinie

51

Nr 48/2016

02.06.2016r

W spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań pożytku publicznego w 2016r.

Nr 52/2016

22.06.2016r

W spr. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Morawinie.

Nr 53/2016

24.06.2016r

W spr. podziału dotacji z budżetu gminy Ceków-Kolonia na rok 2016 dla organizacji pozarządowych.

Nr 54/2016

30.06.2016r

W spr. zmian budżetu gminy Ceków-Kolonia na rok 2016.

Nr 55/2016r

30.06.2016r

W spr. zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2016.

Nr 56/2016

30.06.2016r

W spr. zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016.

Nr 57/2016

30.06.2016r

W spr. zmian WPF Gminy Ceków-Kolonia na lata 2016-2019.

Nr 58/2016

01.07.2016r

W spr. powołania komisji przetargowej – zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego będących zarówno w jego bezpośrednim zarządzie jak również zarządzanych przez jego jednostki organizacyjne.

Nr 59/2016

05.07.2016r

W spr. powołania i wdrożenia do stosowania instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz polityki bezpieczeństwa danych osobowych.

Nr 60/2016

07.07.2016r

W spr. powołania komisji przetargowej – dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Ceków-Kolonia.

Nr 61/2016

21.07.2016r

W spr. kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ceków-Kolonia za II kwartał 2016r.

Nr 62/2016

21.07.2016r

W spr. powołania komisji przetargowej – dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na trasie Przespolew Kościelny – Ceków-Kolonia w roku szk. 2016/2017

Nr 63/2016

27.07.2016r

W spr. zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Ceków-Kolonia na 2016r.

Nr 64/2016

27.07.2016r

W spr. zmian zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

Nr 65/2016

08.08.2016r

W spr. informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia i informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Ceków-Kolonia za I półrocze 2016r.

Nr 66/2016

08.08.2016r

W spr. zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Morawinie.

Nr 67/2016

08.08.2016r

W spr. powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Nr 68/2016

16.08.2016r

W spr. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Morawinie Pani Magdalenie Zgirskiej.

Nr 69/2016

19.08.2016r

W spr. wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy jednostki, w przypadku zmiany dyrektora szkoły lub placówki.

Nr 70/2016

24.08.2016r

W spr. zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Ceków-Kolonia na 2016r.

Nr 71/2016

24.08.2016r

W spr. zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2016r.

Nr 72/2016

01.09.2016r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2016.

Nr 73/2016

01.09.2016r

W spr. zmiany zarządzenia nr 29/2014 Wójta Gminy Ceków-Kolonia z dn. 21.07.2014r w spr. wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nr 74/2016

01.09.2016r

W spr. zmiany zarządzenia nr 7/2016 Wójta Gminy Ceków-Kolonia z dn. 26.01.2016r w spr. regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne na roboty budowlane, dostawy lub usługi udzielane przez Gminę Ceków-Kolonia.

Nr 75/2016

01.09.2016r

W spr. zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Ceków-Kolonia na 2016r.

Nr 76/2016

02.09.2016r

W spr. ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r - „Wyprawka szkolna”

Nr 77/2016r

14.09.2016r

W spr. powołania komisji przetargowej - „Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu kalisko-konińskiego”.

Nr 78/2016

23.09.2016r

W spr. opracowania materiałów planistycznych do budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2017.

Nr 79/2016

28.09.2016r

W spr. zmian w planie finansowym urzędu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2016.

Nr 80/2016

28.09.2016r

W spr. zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016.

Nr 81/2016

14.10.2016r

W spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ceków-Kolonia”.

Nr 82/2016

19.10.2016r

W spr. kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ceków-Kolonia

za III kw. 2016r

Nr 83/2016

20.10.2016r

W spr. scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w gminie Ceków-Kolonia i jej jednostkach budżetowych.

Nr 84/2016

26.10.2016r

W spr. zmian w planie finansowym Urzędu Gminy  Ceków-Kolonia na 2016r.

Nr 85/2016

26.10.2016r

W spr. zmian planu finansowego z zakresu administracji rządowej na 2016r.

Nr 86/2016

10.11.2016r

W spr. ustalenia projektu WPF na lata 2017-2020.

Nr 87/2016

10.11.2016r

W spr. przyjęcia projektu uchwały budżetowej gminy Ceków-Kolonia na 2017r.

Nr 88/2016

14.11.2017r

W spr. zmian budżetu gminy Ceków-Kolonia na 2016r.

Nr 89/2016

14.11.2016r

W spr. zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Ceków-Kolonia na  2016r

Nr 90/2016

14.11.2016r

W spr. zmian planu finansowego z zakresu admin. Rządowej na 2016r.

Nr 91/2016

14.11.2016r

W spr. przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy Ceków-Kolonia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania.

Nr 92/2016

22.11.2016r

W spr. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ceków-Kolonia

Nr 93/2016

02.12.2016r

W spr. ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. funduszy w

Urzędzie Gminy Ceków-Kolonia oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru.

Nr 94/2016

02.12.2016r

W spr. zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Ceków-Kolonia na 2016r.

Nr 95/2016

02.12.2016r

W spr. zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2016r.

Nr 96/2016

02.12.2016r

W spr. opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Ceków-Kolonia na 2017r.

Nr 97/2016

06.12.2016r

W spr. powołania komisji oceny przydatności środków trwałych w używaniu – szafy metalowe.

Nr 98/2016

06.12.2016r

W spr. przeprowadzenia spisu z natury środków trwałych w używaniu.

Nr 99/2016

06.12.2016r

W spr. przeprowadzenia spisu z natury środków trwałych.

Nr 100/2016

 

 

Nr 101/2016

15.12.2016r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na 2016r.

Nr 102/2016

15.12.2016r

W spr. zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Ceków-Kolonia na 2016r.

Nr 103/2016

15.12.2016r

W spr. zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2016r.

Nr 104/2016

21.12.2016r

W spr. zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Ceków-Kolonia na 2016r.

Nr 105/2016

21.12.2016r

W spr. zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2016r.

Nr 106/2016

27.12.2016r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na 2016r.

Nr 107/2016

27.12.2016r

W spr. zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Ceków-Kolonia na 2016r.

Nr 108/2016

27.12.2016r

W spr. zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2016r.

Nr 109/2016

29.12.2016r

W spr. sporządzenia spisu z natury – magazyn UG

Nr 110/2016

29.12.2016r

W spr. sporządzenia spisu z natury – kotłownia UG

Nr 111/2016

29.12.2016r

W spr. sporządzenia spisu z natury druków ścisłego zarachowania –kwitariusze K-103 dla sołtysów.

Nr 112/2016

29.12.2016r

W spr. sporządzenia spisu z natury druków ścisłego zarachowania.

Nr 113/2016

29.12.2016r

W spr. sporządzenia spisu z natury – kasa UG

Nr 114/2016

29.12.2016r

W spr. zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Ceków-Kolonia na 2016r.

Nr 115/2016r

30.12.2016r

W spr. przeprowadzenia inwentaryzacji kont na dzień 31.12.2016r

Nr 116/2016

30.12.2016r

W spr. opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Ceków-Kolonia na 2017r.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
. .
(2016-01-07 08:32:46)
Ostatnio zmodyfikował:
. .
(2017-01-11 12:15:15)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X