☰ Menu
Urząd Gminy Ceków-Kolonia
Herb Urząd Gminy Ceków-Kolonia

Poniedziałek 13.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy 2017r.

L.p.

Nr zarządzenia

Data wydania

Treść zarządzenia

Data wykonania

1

Nr 1/2017

05.01.2017r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2017.

Z dniem podpisania

2

Nr 2/2017

05.01.2017r

W spr. zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Ceków-Kolonia na 2017r.

Z dniem podjęcia

3

Nr 3/2017

05.01.2017r

W spr. ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2017r.

Z dniem podjęcia

4

Nr 4/2017

05.01.2017r

W spr. przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii zadań wynikających z ustawy z dn. 4 listopada 2016r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U z 2016r poz. 1860.

Z dniem podpisania

5

Nr 5/2017

20.01.2017r

W spr. powołania komisji przetargowej - „Przebudowa drogi gminnej Plewnia-Nowa Plewnia-Kuźnica nr 674900P”

 

6

Nr 6/2017

20.01.2017r

W spr. powołania komisji przetargowej - „Przebudowa drogi gminnej Gostynie-Szadykierz-Ceków”

 

7

Nr 7/2017

20.01.2017r

W spr. powołania komisji przetargowej - „Budowa – przebudowa dróg gminnych: w miejscowości Przedzeń dz. nr 72/1, w miejscowości Ceków-Kolonia dz.nr 318, w miejscowości Kosmów-Kolonia dz. nr 272/1”

 

8

Nr 8/2017

24.01.2017r

W spr. kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ceków-Kolonia za IV kwartał 2016r.

 

9

Nr 9/2017

30.01.2017r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na 2017r.

 

10

Nr 10/2017

30.01.2017r

W spr. zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2017r.

 

 

Nr 11/2017

30.01.2017r

W spr. zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Ceków-Kolonia na 2017r.

 

 

Nr 12/2017

08.02.2017r

W spr. zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Ceków-Kolonia na 2017r.

 

 

Nr 13/2017

14.02.2017r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na 2017r.

 

 

Nr 14/2017

14.02.2017r

W spr. zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Ceków-Kolonia na 2017r.

 

 

Nr 15/2017

14.02.2017r

W spr. określenia zasad zwrotu kosztów dojazdu uczniów do szkół na terenie Gminy Ceków-Kolonia.

 

 

Nr 16/2017

14.02.2017r

W spr. wprowadzeniu regulaminu przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Ceków-Kolonia.

 

 

Nr 17/2017

16.02.2017r

W spr. powołania Pełnomocnika ds. rewitalizacji.

 

 

Nr 17A/2017

16.02.2017r

W spr. powołania komisji ds. weryfikacji wniosków oraz dokonania czynności odbiorowych przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

 

Nr 18/2017

23.02.2017r

W spr. powołania komisji przetargowej - „Przebudowa drogi gminnej Gostynie – Szadykierz – Ceków (skrzyżowanie z drogą wojewódzką 470) Gmina Ceków-Kolonia

 

 

Nr 19/2017

28.02.2017r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na 2017r.

 

 

Nr 20/2017

28.02.2017r

W spr. zmian w planie finansowym UG Ceków-Kolonia na 2017r.

 

 

Nr 21/2017

28.02.2017r

W spr. zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2017r.

 

 

Nr 22/2017

03.03.2017r

W spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań pożytku publicznego w 2017r.

 

 

Nr 23/2017

06.03.2017r

W spr. zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Ceków-Kolonia na 2017r

 

 

Nr 24/2017

09.03.2017r

W spr. powołania komisji przetargowej - „Budowa-przebudowa drogi gminnej w Cekowie-Kolonii”.

 

 

Nr 25/2017

09.03.2017r

W spr. powołania komisji przetargowej -”Budowa-przebudowa drogi gminnej w Kosmowie-Kolonii”.

 

 

Nr 26/2017

09.03.2017r

W spr. powołania komisji przetargowej „Budowa-przebudowa drogi gminnej w Przedzeniu”

 

 

Nr 27/2017

22.03.2017r

W spr. zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Ceków-Kolonia na 2017r.

 

 

Nr 28/2017

24.03.2017r

W spr. powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia oferenta w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego pod nazwą „Nieodpłatne przekazanie żywności najuboższym mieszkańcom Gminy Ceków-Kolonia wraz z dowiezieniem jej na miejsce rozładunku Ceków-Kolonia 51” i zatwierdzenie regulaminu pracy komisji konkursowej.

 

 

Nr 29/2017

24.03.2017r

W spr. ustalenia terminów i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018, dla których Gmina Ceków-Kolonia jest organem prowadzącym.

 

 

Nr 30/2017

27.03.2017r

W spr. przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016r

 

 

Nr 31/2017

27.03.2017r

W spr. zasad powołania gminnego zespołu ds. rewitalizacji.

 

 

Nr 33/2017

30.03.2017r

W spr. zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2017r

 

 

Nr 34/2017

31.03.2017r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2017

 

 

Nr 35/2017

31.03.2017r

W spr. zmian w planie finansowym UG Ceków-Kolonia na rok 2017

 

 

Nr 36/2017

31.03.2017r

W spr. przyjęcia planu wykorzystania zasobów nieruchomości Gminy Ceków-Kolonia na lata 2017-2019.

 

 

Nr 37/2017

24.04.2017r

W spr. kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ceków-Kolonia za I kw. 2017r.

 

 

Nr 38/2017

26.04.2017r

W spr. zmian w planie finansowym UG Ceków-Kolonia na rok 2017

 

 

Nr 39/2017

26.04.2017r

W spr. zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2017r.

 

 

Nr 40/2017

28.04.2017r

W spr. powołania Gminnego Zespołu ds. rewitalizacji.

 

 

Nr 41/2017

08.05.2017r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na 2017r.

 

 

Nr 42/2017

08.05.2017r

W spr. zmian w planie finansowym UG Ceków-Kolonia na 2017r.

 

 

Nr 42a/2017

19.05.2017r

W spr. wprowadzenia zasad rachunkowości na realizacje operacji współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

 

 

Nr 43/2017

22.05.2017r

W spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań pożytku publicznego w 2017r.

 

 

Nr 44/2017

30.05.2017r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na 2017r.

 

 

Nr 45/2017

30.05.2017r

W spr. zmian w planie finansowym UG Ceków-Kolonia na 2017r

 

 

Nr 46/2017

30.05.2017r

W spr. zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2017r.

 

 

Nr 47/2017

07.06.2017r

W spr. zmian w planie finansowym UG Ceków-Kolonia na 2017r

 

 

Nr 48/2017

08.06.2017r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na 2017r.

 

 

Nr 49/2017

08.06.2017r

W spr. zmian w planie finansowym UG Ceków-Kolonia na 2017r

 

 

Nr 50/2017

08.06.2017r

W spr. wprowadzenia zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu współfinansowanego ze środków UE, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

 

 

Nr 51/2017

14.06.2017r

W spr. przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy Ceków-Kolonia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania.

 

 

Nr 52/2017

21.06.2017r

W spr. sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego FS Lublin Żuk A06B.

 

 

Nr 53/2017

21.06.2017r

W spr. komisji konkursowej NGO – organizacja wakacji.

 

 

Nr 54/2017

21.06.2017r

W spr. powołania komisji przetargowej - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ceków-Kolonia, Plewnia, Nowa Plewnia, Kosmów-Kolonia – IV etap”.

 

 

Nr 55/2017

28.06.2017r

W spr. zmian w planie finansowym UG Ceków-Kolonia na 2017r.

 

 

Nr 56/2017

29.06.2017r

W spr. podziału dotacji z budżetu na organizację wakacji dla dzieci SP klasy IV-VI

 

 

Nr 57/2017

05.07.2017r

W spr. wprowadzenia zasad rachunkowości dla realizacji operacji współfinansowanej za środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

 

 

Nr 58/2017

12.07.2017r

W spr. udzielenia kierownikowi GOPS Ceków-Kolonia pełnomocnictwa w ramach realizacji projektu w partnerstwie z Powiatem Kaliskim/PCPR Kalisz, M-GOPS w Stawiszynie, GOPS w Stawiszynie, GOPS w Brzezinach, GOPS w Koźminku, GOPS w Opatówku, GOPS w Żelazkowie, GOPS w Liskowie oraz Fundacją AKME pn. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie kaliskim” finansowanego z EFS w ramach WRPO na lata 2014-2020, osi priorytetowej7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja  - projekty konkursowe.

 

 

Nr 59/2017

19.07.2017r

W spr. kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy za II kw. 2017r.

 

 

Nr 60/2017

19.07.2017r

W spr. wyznaczenia dnia dodatkowo wolnego od pracy z tytułu święta przypadającego w sobotę dla pracowników UG i Gminnych Jednostek Organizacyjnych.

 

 

Nr 61/2017

21.07.2017r

W spr. powołania komisji przetargowej - „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej  w Morawinie”

 

 

Nr 62/2017

26.07.2017r

W spr. zmian w planie finansowym UG Ceków-Kolonia na 2017r.

 

 

Nr 63/2017

26.07.2017r

W spr. zmian planu finansowego z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na rok 2017.

 

 

Nr 64/2017

27.07.2017r

W spr. powołania komisji przetargowej - „Budowa kanalizacji  sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Szadek i Przedzeń z przyłączeniem do Plewnii, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Beznatka, zakup sprężarki na stację uzdatniania wody w Kamieniu.

 

 

Nr 65/2017

27.07.2017r

W spr. powołania zespołu do nadzoru nad realizacją zamówienia.

 

 

Nr 66/2017

27.07.2017r

W spr. powołania komisji przetargowej - „Udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wartości 4.200.000,- z tego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017r w kwocie 3.400.000,- oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 800.000,-

 

 

Nr 67/2017

04.08.2017r

W spr. odwołania Sebastiana Urbanowskiego z funkcji członka Zespołu Interdyscyplinarnego i powołanie w jego skład Sebastiana Kołodzińskiego.

 

 

Nr 68/2017

22.08.2017r

W spr. powołania komisji ds. szacowania szkód w budynkach mieszkalnych.

 

 

Nr 69/2017

25.08.2017r

W spr. informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia i informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2017r.

 

 

Nr 70/2017

25.08.2017r

W spr. przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.

 

 

Nr 71/2017

25.08.2017r

W spr. przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.

 

 

Nr 72/2017

30.08.2017r

W spr. zmian w planie finansowym UG Ceków-Kolonia na 2017r.

 

 

Nr 73/2017

30.08.2017r

W spr. zmian planu finansowego z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na rok 2017.

 

 

Nr 74/2017

04.09.2017r

W spr. zmian w budżecie Gminy Ceków-Kolonia na rok 2017

 

 

Nr 75/2017

 

W spr. zmian w planie finansowym UG Ceków-Kolonia na 2017r.

 

 

Nr 76/2017

04.09.2017r

W spr. powołania komisji przetargowej „Termomodernizacja Publicznego Przedszkola w Cekowie-Kolonii”

 

 

Nr 77/2017

04.09.2017r

W spr. powołania zespołu do nadzoru nad realizacją zamówienia.

 

 

Nr 78/2017

13.09.2017r

W spr. zmian budżetu  Gminy Ceków-Kolonia na 2017r.

 

 

Nr 79/2017

13.09.2017r

W spr. zmian w planie finansowym UG Ceków-Kolonia na 2017r.

 

 

Nr 80/2017

13.09.2017r

W spr. zmian planu finansowego z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na rok 2017.

 

 

Nr 81/2017

27.09.2017r

W spr. zmian w planie finansowym UG Ceków-Kolonia na 2017r.

 

 

Nr 82/2017

27.09.2017r

W spr. zmian planu finansowego z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na rok 2017.

 

 

Nr 83/2017

04.10.2017r

W spr. opracowania materiałów planistycznych do budżetu Gminy na 2018r.

 

 

Nr 84/2017

09.10.2017r

W spr. powołania Gminnej Komisji ds. szacowania strat w budynkach mieszkalnych i gospodarczych powstałych na skutek nawałnic z 5 na 6.10.2017r.

 

 

Nr 85/2017

09.10.2017r

W spr. zmian w planie finansowym UG Ceków-Kolonia na 2017r.

 

 

Nr 86/2017

12.10.2017r

W spr. wyznaczenia nauczycieli zastępujących Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cekowie-Kolonii w przypadku jego  nieobecności.

 

 

Nr 87/2017

12.10.2017r

W spr. wyznaczenia nauczycieli zastępujących Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kosmowie w przypadku jego  nieobecności.

 

 

Nr 88/2017

12.10.2017r

W spr. wyznaczenia nauczycieli zastępujących Dyrektora Szkoły Podstawowej w Morawinie w przypadku jego  nieobecności.

 

 

Nr 89/2017

12.10.2017r

W spr. wyznaczenia nauczycieli zastępujących Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamieniu w przypadku jego  nieobecności.

 

 

Nr 90/2017

12.10.2017r

W spr. wyznaczenia nauczycieli zastępujących Dyrektora Publicznego Przedszkola w Cekowie-Kolonii w przypadku jego  nieobecności.

 

 

Nr 91/2017

24.10.2017r

W spr. sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego SF Lublin Żuk A06B

 

 

Nr 92/2017

25.10.2017r

W spr. kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy za III kw. 2017r

 

 

Nr 93/2017

30.10.2017r

W spr. zmian w planie finansowym UG na 2017r.

 

 

Nr 94/2017

30.10.2017r

W spr. zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2017r.

 

 

Nr 95/2017

08.11.2017r

W spr. zmian w planie finansowym UG na rok 2017.

 

 

Nr 96/2017

13.11.2017r

W spr. ustalenia projektu WPF na lata 2018-2026

 

 

Nr 97/2017

13.11.2017r

W spr. przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2018

 

 

Nr 98/2017

17.11.2017r

W spr. powołania komisji przetargowej - „Termomodernizacji SP Morawin”

 

 

Nr 99/2017

17.11.2017r

W spr. powołania zespołu do nadzoru nad realizacją zamówienia.

 

 

Nr 100/2017

20.11.2017r

W spr. opracowania planu finansowego UG na rok 2018.

Z dn. podjęcia z mocą od 1.01.2018r

 

Nr 101/2017

20.11.2017r

W spr. ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018r.

Z dn. podjęcia z mocą od 1.01.2018r

 

Nr 102/2017

22.11.2017r

W spr. zmian w planie finansowym UG na rok 2017.

 

 

Nr 103/2017

22.11.2017r

W spr. zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na rok 2017.

 

 

Nr 104/2017

22.11.2017r

W spr. przekazania środka trwałego.

 

 

Nr 105/2017

27.11.2017r

W spr. ustalenia minimalnej stawki za najem i dzierżawę mienia gminnego

01.01.2018r.

 

Nr 106/2017

27.11.2017r

W spr. określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.

01.01.2018r.

 

Nr 107/2017

30.11.2017r

W spr. zmian w planie finansowym UG na rok 2017.

 

 

Nr 108/2017

05.12.2017r

W spr. powołania komisji przetargowej - „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kamień – I etap”.

 

 

Nr 109/2017

20.12.2017r

W spr. zmian w planie finansowym UG Ceków-Kolonia na 2017r

 

 

Nr 110/2017

20.12.2017r

W spr. wprowadzenia zasad rachunkowości do realizacji operacji współfinansowanej ze środków EFR.

 

 

Nr 110A/2017

20.12.2017r

W spr. zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na rok 2017.

 

 

Nr 111/2017

28.12.2017r

W spr. spisu z natury – kasa UG

 

 

Nr 112/2017

29.12.2017r

W spr. spisu z natury druków ścisłego zarachowania.

 

 

Nr 113/2017

29.12.2017r

W spr. spisu z natury – druki ścisłego zarachowania

 

 

Nr 114/2017

29.12.2017r

W spr. spisu z natury – kotłownia UG

 

 

Nr 115/2017

29.12.2017r

W spr. spisu z natury – magazyn UG

 

 

Nr 116/2017

29.12.2017r

W spr. spisu z natury – druki ścisłego zarachowania – kwitariusze K-103 dla sołtysów

 

 

Nr 117/2017

29.12.2017r

W spr. zmian budżetu Gminy na rok 2017.

 

 
Wytworzył:
Udostępnił:
. .
(2017-01-11 12:16:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Pera
(2018-01-30 07:29:12)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X