☰ Menu
Urząd Gminy Ceków-Kolonia
Herb Urząd Gminy Ceków-Kolonia

Piątek 10.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały Rady Gminy do 2017 r.

plik

Uchwała Nr LII/269/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - działek budowlanych stanowiących własność Gminy Ceków-Kolonia. (269.pdf)

 

plik

Uchwała Nr LII/268/2017 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kosmowie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. (268.pdf)

 

plik

Uchwała Nr LII/267/2017 zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 22 marca 2016r. Nr XXI/98/2016 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. (267.pdf)

plik

Uchwała Nr LII/266/2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. (266.pdf)

plik

Uchwała Nr LII/265/2017 w sprawie przyjęcia ?Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ceków-Kolonia na lata 2018 - 2030. (265.pdf)

 

plik

Uchwała Nr LII/264/2017 w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Pomoc dzieciom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gminy Ceków-Kolonia w wyrównaniu szans rozwojowych na rok 2018”. (264.pdf)

 

plik

Uchwała Nr LII/263/2017 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Ceków-Kolonia do projektu konkursowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa na rzecz realizacji projektu konkursowego „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie kaliskim” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktwyna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja. (263.pdf)

 

plik

Uchwała Nr LII/262/2017 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2018. (262.pdf)

 

plik

Uchwała Nr LII/261/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2018 ? 2032. (261.pdf)

 

plik

Uchwała nr LII/260/2017 w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017. (260.pdf)

 

plik

Uchwała Nr LII/259/2017 w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Kaliskiemu z budżetu Gminy Ceków-Kolonia z przeznaczeniem na realizację projektu pn: „EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego” montaż instalacji fotowoltaicznej dla obiektów: oczyszczalni ścieków w Cekowie-Kolonii, Szkoły Podstawowej w Kosmowie, stacji uzdatniania wody w Cekowie-Kolonii, Urzędu Gminy w Cekowie-Kolonii, Zespołu Szkół w Cekowie-Kolonii, Zespołu Szkół w Kamieniu” - opracowanie studium wykonalności projektu. (259.pdf)

 

plik

Uchwała Nr LII/258/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Powiatem Kaliskim. (258.pdf)

 

plik

Uchwała Nr LII/257/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4595P na odcinku Morawin -Szadek” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. (257.pdf)

 

plik

Uchwała Nr LII/256/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2017 ? 2021 (256.pdf)

 

plik

Uchwała Nr LII.255.2017 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2017 (255.pdf)

 

plik

Uchwała nr LI/254/2017 w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla gminy Ceków-Kolonia na lata 2017-2023 (uchwała 254.pdf), Rada Gminy Ceków-Kolonia

 

plik

Uchwała nr LI/253/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2017-2021 (uchwała 253.pdf), Rada Gminy Ceków-Kolonia

 

plik

Uchwała nr LI/252/2017 w sprawie uchwały budżetowej gminy Ceków-Kolonia na 2017 r. (uchwała 252.pdf), Rada Gminy Ceków-Kolonia

 

plik

Uchwała nr L/251/2017 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Ceków - Kolonia na 2018 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego (251.pdf), Rada Gminy Ceków-Kolonia

 

plik

Uchwała nr L/250/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (250.pdf), Rada Gminy Ceków-Kolonia

 

plik

Uchwała nr L/249/2017 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych (249.pdf), Rada Gminy Ceków-Kolonia

 

plik

Uchwała nr L/248/2017 w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rok (248.pdf), Rada Gminy Ceków-Kolonia

 

plik

Uchwała nr L/247/2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2018 r. (247.pdf), Rada Gminy Ceków-Kolonia

 

plik

Uchwała nr L/246/2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu Państwa na wyprzedzające finansowanie inwestycji przebudowa drogi gminnej Plewnia-Plewnia Nowa-Kuźnica nr 674900P realizowanej w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (246.pdf), Rada Gminy Ceków-Kolonia

 

plik

 Uchwała nr L/245/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2017-2021 (245.pdf), Rada Gminy Ceków-Kolonia

 

plik

Uchwała nr L/244/2017 w sprawie uchwały budżetowej gminy Ceków-Kolonia na 2017 r. (244.pdf), Rada Gminy Ceków-Kolonia

 

plik

Uchwała nr XLIX/243/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2017-2021 (243.pdf), Rada Gminy Ceków-Kolonia

 

plik

Uchwała nr XLIX/242/2017 w sprawie uchwały budżetowej gminy Ceków-Kolonia na 2017 r (242.pdf), Rada Gminy Ceków-Kolonia

 

plik

Uchwała nr XLVIII/241/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2017-2021 (241.pdf)

 

plik

Uchwała nr XLVIII/240/2017 w sprawie uchwały budżetowej gminy Ceków-Kolonia na 2017 r (240.pdf)

 

plik

Uchwała nr XLVII/239/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2017-2021 (239.pdf), Rada Gminy Ceków-Kolonia

 

plik

Uchwała nr XLVII/238/2017 w sprawie uchwały budżetowej gminy Ceków-Kolonia na 2017 r. (238.pdf), Rada Gminy Ceków-Kolonia

 

plik

Uchwała nr XLVI.237.2017 w sprawie nabycia gruntu położonego w miejscowości Podzborów oznaczonego.pdf (Uchwała nr XLVI.237.2017 w sprawie nabycia gruntu położonego w miejscowości Podzborów oznaczonego.pdf), Rada Gminy Ceków-Kolonia

 

plik

Uchwała nr XLVI.236.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Cekowie-Kolonii.pdf (Uchwała nr XLVI.236.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Cekowie-Kolonii.pdf), Rada Gminy Ceków-Kolonia

 

plik

Uchwała nr XLVI.235.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Kamieniu w ośmio.pdf (Uchwała nr XLVI.235.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Kamieniu w ośmio.pdf), Rada Gminy Ceków-Kolonia

 

plik

Uchwała nr XLVI.234.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowe.pdf (Uchwała nr XLVI.234.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowe.pdf), Rada Gminy Ceków-Kolonia

 

plik

Uchwała nr XLVI.233.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowe.pdf (Uchwała nr XLVI.233.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowe.pdf), Rada Gminy Ceków-Kolonia

 

plik

Uchwała nr XLVI.232.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2017-2021.pdf (Uchwała nr XLVI.232.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2017-2021.pdf), Rada Gminy Ceków-Kolonia

 

plik

Uchwała nr XLVI.231.2017 w sprawie uchwały budżetowej gminy Ceków-Kolonia na 2017 r..pdf (Uchwała nr XLVI.231.2017 w sprawie uchwały budżetowej gminy Ceków-Kolonia na 2017 r..pdf), Rada Gminy Ceków-Kolonia

 

plik

Uchwała nr X=V/230/2017 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. ?EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego? (230.pdf), Rada Gminy Ceków-Kolonia

 

plik

Uchwała nr XLV/229/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2017-2021 (229.pdf), Rada Gminy Ceków-Kolonia

 

plik

Uchwała nr XLV/228/2017 w sprawie uchwały budżetowej gminy Ceków-Kolonia na 2017 r. (228.pdf), Rada Gminy Ceków-Kolonia

 

plik

Uchwała nr XLV/227/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego (227.pdf), Rada Gminy Ceków-Kolonia

 

plik

Uchwała nr XLIV/226/2017 w sprawie nabycia gruntu oznaczonego jako działka nr 407/7 o pow. 0,0375 ha położonej w Kosmowie-Kolonii z przeznaczeniem pod kolektor dopływu ścieków do oczyszczalni ścieków we wsi Kamień (226.pdf), Rada Gminy

 

plik

Uchwała nr XLIV/225/2017 w sprawie przystąpienia Gminy Ceków-Kolonia do projektu konkursowego oraz wyrażenie zgody na zawarcie partnerstwa na rzecz realizacji konkursowego ?Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie kaliskim? realizowanego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 7:Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2.Aktywna integracja (225.pdf), Rada Gminy

 

plik

Uchwała nr XLIV/224/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2017-2021 (224.pdf), Rada Gminy

 

plik

Uchwała nr XLIV/223/2017 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2017 (223.pdf), Rada Gminy

 

plik

Uchwała nr XLII/212/2017 w sprawie nabycia gruntu oznaczonego jako działka 96/1 o pow. 0,0666 ha położonej w Kosmowie-Kolonii z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Gostynie-Szadykierz (222.pdf)

 

plik

Uchwała nr XLIII/221/2017 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu w 2017 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (221.pdf)

 

plik

Uchwała nr XLIII/220/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2017-2020 (220.pdf)

 

plik

Uchwała nr XLIII/219/2017 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2017 (219.pdf)

 

plik

Uchwała nr XLII/218/2017 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ceków-Kolonia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 (218.pdf), Rada Gminy

 

plik

Uchwała nr XLII/217/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok. (217.pdf), Rada Gminy

 

plik

Uchwała nr XLII/216/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej biblioteki publicznej w Cekowie za 2016 r. (216.pdf), Rada Gminy

 

plik

Uchwała nr XLII/215/2017 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2017 (215.pdf), Rada Gminy

 

plik

Uchwała nr XLII/214/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2017-2020 (214.pdf), Rada Gminy

 

plik

Uchwała nr XLII/213/2017 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2017 (213.pdf), Rada Gminy

 

plik

Uchwała nr XLII/212/2017 w sprawie nabycia gruntu oznaczonego jako działka 407/5 o pow. 0,06 ha położonej w Kamieniu z przeznaczeniem pod kolektor dopływu ścieków do oczyszczalni ścieków we wsi Kamień. (212.pdf), Rada Gminy

 

plik

Uchwała nr XLII/211/2017 w sprawie nabycia gruntu oznaczonego jako działka 96/1 o pow. 0,0666 ha położonej w Kosmowie-Kolonii z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Gostynie-Szadykierz (211.pdf), Rada Gminy

 

plik

Uchwała nr XLII/210/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. ?Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" (210.pdf), Rada Gminy

 

plik

Uchwała nr XLII/209/2017 w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji (209.pdf), Rada Gminy

 

 

 


Uchwała nr XLI/208/2017 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2017-2020 (208.pdf)

 

plik

Uchwała nr XL/207/2017 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2017-2020 (207.pdf)

 

plik

Uchwała nr XL/206/2017 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2017 (206.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXIX/205/2017 w sprawie dostosowanie sieci szkół podstawowych i klas gimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego. (205.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXIX/204/2017 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Ceków-Kolonia na rok 2017 na realizację projektu pn. ?Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kamień ? etap I?, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (204.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXIX/203/2017 w sprawie w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Ceków-Kolonia w 2017 r. (203.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXIX/202/2017 w sprawie sprawie nabycia gruntu dz. 97/1 o pow. 0.0233 ha i 100/1 o pow. 0,0032 ha położonych w Kosmowie-Kolonii z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej Gostynie-Szadykierz (202.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXIX/201/2017 w sprawie nabycia gruntu dz. 96/1 o pow. 0,0666 ha położonej w Kosmowie-Kolonii z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej Gostynie-Szadykierz (201.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXIX/200/2017 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2018 środków stanowiących fundusz sołecki. (200.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXIX/199/2017 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2017-2020 (199.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXIX/198/2017 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2017 (198.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXIX/197/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Ceków-Kolonia (197.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXIX/196/2017 w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postepowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Ceków-Kolonia. (196.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXVIII/195/2017 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2017. (195.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXVII/194/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. (194.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXVII/193/2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu, punkcie przedszkolny, i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ceków-Kolonia. (193.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXVII/192/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2017-2020. (192.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXVII/191/2017 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2017 (191.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXVII/190/2017 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2017 rok. (190.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXVII/189/2017 w sprawie planu pracy Rady gminy Ceków-Kolonia na rok 2017. (189.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXVI/188/2016 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2016 (188.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXVI/187/2016 w sprawie udzielenia dotacji celowej powiatowi Kaliskiemu z budżetu Gminy Ceków-Kolonia z przeznaczeniem na realizację projektu pn. ?Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej ? Opracowanie studium wykonalności projektu. (187.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXV/186/2016 w sprawie udzielenia dotacji celowej powiatowi Kaliskiemu z budżetu Gminy Ceków-Kolonia na zadanie pn. ?Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice. (186.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXV/185/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty. (185.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXV/184/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości (184.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXV/183/2016 w sprawie zbycia nieruchomości położonej we wsi Ceków-Kolonia (183.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXV/182/2016 w sprawie ustalenia zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom (182.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXV/181/2016 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2017. (181.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXV/180/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020. (180.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXV/179/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2016-2019 (179.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXV/178/2016 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2016 (178.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXV/177/2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 (177.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXIV/176/2016 w sprawie powołania komisji doraźnej w celu oceny stanu dróg gminnych w tym szutrowych na terenie Gminy Ceków-Kolonia oraz opracowania harmonogramu przebudowy i remontu wskazanych dróg. (176.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXIV/175/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania gminnej nagrody dla szczególnie uzdolnionych uczniów i studentów Gminy Ceków-Kolonia (175.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXIV/174/2016 uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania gminnej nagrody dla szczególnie uzdolnionych uczniów i studentów Gminy Ceków-Kolonia (174.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXIV/173/2016 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. (173.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXIV/172/2016 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawy do obliczenia podatku rolnego w 2017 roku. (172.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXIV/171/2016 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości. (171.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXIV/170/2016 w sprawie podatku od nieruchomości na 2017 rok (170.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXIV/169/2016 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. (169.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXIV/168/2016 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. (168.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXIV/167/2016 w sprawie przyjęcia ?Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2021?. (167.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXIV/166/2016 w sprawie ustanowienia programu osłonowego ?Pomoc dzieciom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie gminy Ceków-Kolonia w wyrównaniu szans rozwojowych?. (166.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXIV/165/2016 w sprawie nabycia gruntu oznaczonego jako działka NR 162/1 o pow. 0,0021 ha w Szadku z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej. (165.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXIV/164/2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Ceków-Kolonia. (164.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXIV/163/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2016-2019 (163.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXIV/162/2016 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2016 (162.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXIII/161/2016 w sprawie sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Ceków-Kolonia porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu ?Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej? (161.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXIII/160/2016 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Morawin (160.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXIII/159/2016 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szadek (159.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXIII/158/2016 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kamień (158.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXIII/157/2016 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Plewnia (157.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXIII/156/2016 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przedzeń (156.pdf)

 

plik

POM Szadek (Plan odnowy Szadek 2016.pdf)

 

plik

POM Przedzeń (Plan odnowy Przedzeń 2016.pdf)

 

plik

POM Plewnia (Plan odnowy Plewnia 2016(2).pdf)

 

plik

POM Morawin (Plan odnowy Morawin 2016.pdf)

 

plik

POM Kamień (Plan odnowy Kamień 2016(2).pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXIII/155/2016 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Beznatka (155.pdf)

 

plik

POM Beznatka (Plan odnowy Beznatka 2016.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXII/154/2016 zmieniająca uchwałę nr XXXV/173/2013 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 28 października 2013 r. w sprawie wpro-wadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości. (154.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXII/153/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania gminnej nagrody dla szczególnie uzdolnionych uczniów i studentów Gminy Ceków-Kolonia. (153.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXII/152/2016 w sprawie uchwale-nia rocznego programu współpracy Gminy Ce-ków - Kolonia w 2017 r. z organizacjami pozarzą-dowymi oraz podmiotami, prowadzącymi dzia-łalność pożytku publicznego. (152.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXII/151/2016 w sprawie określenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych prowadzonych przez Gminę Ceków-Kolonia oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce ob-sługującej w ramach wspólnej obsługi (151.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXII/150/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Fi-nansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2016-2019 (150.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXII/149/2016 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2016. (149.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXII/148/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopol-skiemu. (148.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXII/147/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. ?Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej?. (147.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXII/146/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Ceków-Kolonia porozumienia o współpracy w celu wspólnej rea-lizacji projektu ?Regionalna Zintegrowana Infra-struktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej?. (146.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXI/145/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2016-2019 (145.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXI/144/2016 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na 2016 rok. (144.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXI/143/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Szkoły Podstawowej w Cekowie-Kolonii z Filią w Przespolewie Pańskim (143.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXI/142/2016 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. (142.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXI/141/2016 w sprawie wieloletnie-go programu gospodarowania mieszkaniowym zaso-bem gminy Ceków-Kolonia (141.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXX/140/2016 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Ceków-Kolonia (140.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXIX/139/2016 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowa-dzenie działalności w zakresie opróżniania zbior-ników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ceków-Kolonia (139.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXIX/138/2016 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na 2016 rok. (138.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXVIII/137/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2016-2019 (137.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXVIII/136/2016 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na 2016 rok. (136.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXVIII/135/2016 w sprawie przejęcie działki od Parafii Rzymsko-Katolickiej (135.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXVIII/134/2016 w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii. (134.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXVIII/133/2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (133.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXVIII/132/2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ceków-Kolonia. (132.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXVII/131/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2016-2019.. (131.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXVI/130/2016 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Ceków-Kolonia za 2015 rok. (130.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXVI/129/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok. (129.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXVI/128/2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej biblioteki publicznej w Cekowie z filią w Kamieniu za 2015 r. (128.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXVI/127/2016 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (127.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXVI/126/2016 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. (126.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXVI/125/2016 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na 2016 rok (125.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXVI/124/2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (124.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXVI/123/2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminie i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ceków-Kolonia. (123.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXVI/122/2016 w sprawie ustanowienia programu osłonowego ?Pomoc dzieciom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gminy Ceków-Kolonia w wyrównaniu szans rozwojowych?. (122.pdf)

 

plik

Uchwała SO-0951/35/D/2/Ka/2016 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 4 maja 2016 r w sprawie wyrażenia opinii o mozliwości sfinansowania przez Gminę Ceków-Kolonia deficytu budżetu 2016 roku (op001.jpg)

 

plik

Uchwała nr XXV/121/2016 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Plewnia (121.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXV/120/2016 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kuźnica (120.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXV/119/2016 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowa Plewnia (119.pdf)

 

plik

Plan odnowy Plewnia 2016 (Plan odnowy Plewnia 2016.pdf)

 

plik

Plan odnowy Nowa-Plewnia 2016 (Plan odnowy Nowa-Plewnia 2016.pdf)

 

plik

Plan odnowy Kuźnica 2016 (Plan odnowy Kuźnica 2016.pdf)

 

plik

Plan odnowy Kamień 2016 (Plan odnowy Kamień 2016.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXV/118/2016 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kamień (118.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXIV/117/2016 w sprawie przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4608P na odcinku Kamień ? Cierpiatka. (117.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXIV/116/2016 w sprawie zgłoszenia sołectwa Przedzeń do programu ?Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020? (116.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXIV/115/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2016-2019 (115.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXIV/114/2016 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2016 (114.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXIII/113/2016 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2016 (113.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXII/112/2016 w sprawie przyjęcia ?Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ceków-Kolonia? (112.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXII/111/2016 w sprawie zatwierdzenia ?wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ceków-Kolonia na lata 2016-2021? (111.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXII/110/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2016-2019 (110.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXII/109/2016 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2016 (109.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXI/108/2016 w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) (108.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXI/107/2016 w sprawie zatwierdzenia ?Planu Odnowy Miejscowości Szadek? (107.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXI/106/2016 w sprawie zatwierdzenia ?Planu Odnowy Miejscowości Nowa Plewnia? (106.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXI/105/2016 w sprawie zatwierdzenia ?Planu Odnowy Miejscowości Kamień? (105.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXI/104/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w ?Planie odnowy miejscowości Ceków-Kolonia na lata 2015 ? 2022? (104.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXI/103/2016 w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Ceków-Kolonia, a Gminą Lisków w sprawie powołania partnerstwa na rzecz zadania inwestycyjnego ?Przebudowa drogi gminnej Nr 674900P w miejscowości Plewnia-Plewnia Nowa-Kuźnica. (103.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXI/102/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Ceków-Kolonia, a Gminą Żelazków w sprawie powołania partnerstwa na rzecz zadania inwestycyjnego ?Przebudowa drogi gminnej Nr 674700P w miejscowości Kamień-Kolonia. (102.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXI/101/2016 w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk zwłok zwierzęcych. (101.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXI/100/2016 w sprawie ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ceków-Kolonia? na 2016 rok. (100.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXI/99/2016 w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Ceków-Kolonia w Zgromadzeniu Związku Komunalnego ?Czyste Miasto, Czysta Gmina?. (99.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXI/98/2016 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. (98.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXI/97/2016 w sprawie nie wyrażania zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2017 środków stanowiących fundusz sołecki. (97.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXI/96/2016 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2016 (96.pdf)

 

plik

Uchwała nr XX/95/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Zespole Szkół w Kamieniu (95.pdf)

 

plik

Uchwała nr XX/94/2016 w sprawie 1.      sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla którym organem prowadzącym jest Gmina Ceków-Kolonia, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami szkół oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. (94.pdf)

 

plik

Uchwała nr XX/93/2016 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Ceków-Kolonia na rok 2016. (93.pdf)

 

plik

Uchwała nr XX/92/2016 w sprawie planu pracy Rady Gminy Ceków-Kolonia na rok 2016. (92.pdf)

 

plik

Uchwała nr XX/91/2016 w sprawie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XX/85/2012 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ceków-Kolonia. (91.pdf)

 

plik

Uchwała nr XX/90/2016 w sprawie zgłoszenia sołectwa Kosmów-Kolonia do programu ?Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020? (90.pdf)

 

plik

Uchwała nr XX/89/2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018. (89.pdf)

 

plik

Uchwała nr XX/88/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2016-2019. (88.pdf)

 

plik

Uchwała nr XX/87/2016 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2016 (87.pdf)

 

plik

Uchwała nr XX/86/2016 w sprawie sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu (86.pdf)

 

plik

Uchwała nr XIX/85/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/66/2015 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 r. (85.pdf)

 

plik

Uchwała nr XVIII/84/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ceków-Kolonia (84.pdf)

 

plik

Załącznik do Uchwały nr XVIII/84/2015 (Scan003.jpg)

 

plik

Uchwała nr XVIII/83/2015 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ceków-Kolonia oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (83.pdf)

 

plik

Uchwała nr XVIII/82/2015 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie minimalnej stawki z tytułu czynszu dzierżawy za grunty rolne stanowiące własność Gminy (82.pdf)

 

plik

Uchwała nr XVIII/81/2015 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2015 (81.pdf)

 

plik

Uchwała nr XVIII/80/2015 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2016 (80.pdf)

 

plik

Uchwała nr XVIII/79/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (79.pdf)

 

plik

Uchwała nr XVIII/78/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 (78.pdf)

 

plik

Uchwała nr XVIII/77/2015 w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin \"Czyste Miasto, Czysta Gmina\" (77.pdf)

 

plik

Uchwała nr XVII/76 /2015 w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Ceków-Kolonia na rok 2017 na realizację projektu pn. ?Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania , likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu Kalisko-Konińskiego?, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. (76.pdf)

 

plik

Uchwała nr XVII/75/2015 w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji przez Gminę Ceków-Kolonia (Lide-ra), Miasto i Gminę Tuliszków, Gminę Rychtal, Gminę Czajków, Miasto i Gminę Golina oraz Gminę Szczytniki zadania publicznego z zakresu zapobiegania, likwida-cji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowisko-wych - wsparcie systemu ratownictwa chemiczno ? ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wy-stąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awa-rii pn. ?Zakupu sprzętu specjalistycznego do zapobie-gania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu Kalisko-Konińskiego?, realizowanego w ramach Wielkopolskie-go Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. (75.pdf)

 

plik

Uchwała nr XVI/74/2015 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Ceków-Kolonia w 2016 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego. (74.pdf)

 

plik

Uchwała nr XVI/73/2015 w sprawie przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych pn. ?wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4595P Morawin - Pamięcin? (73.pdf)

 

plik

Uchwała nr XVI/72/2015 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Gminę Ceków-Kolonia w zamian za objecie kolejnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki z o.o. ?Oświetlenie Uliczne i Drogowe? z siedzibą w Kaliszu. (72.pdf)

 

plik

Uchwała nr XVI/71/2015 w sprawie przyjęcia statutu Związku Komunalnego Gmin ?Czyste Miasto, Czysta Gmina? (71.pdf)

 

plik

Uchwała nr XVI/70/2015 w sprawie wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu (70.pdf)

 

plik

Uchwała nr XVI/69/2015 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych (69.pdf)

 

plik

Uchwała nr XVI/68/2015 w sprawie określenia wzoru informacji, deklaracji w podatkach: rolnym, od nieruchomości oraz leśnym. (68.pdf)

 

plik

Uchwała nr XVI/67/2015 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawy do obliczenia podatku rolnego w 2016 roku. (67.pdf)

 

plik

Uchwała nr XVI/66/2015 w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 r. (66.pdf)

 

plik

Uchwała nr XVI/65/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. (65.pdf)

 

plik

Uchwała nr XVI/64/2015 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2015. (64.pdf)

 

plik

Uchwała nr XV/63/2015 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kaliszu. (63.pdf)

 

plik

Uchwała nr XV/62/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Kaliskim porozumienia w sprawie realizacji projektu pod nazwą ? Przebudowa ciągu dróg powiatowych; drogi powiatowej nr 4604P na odcinku skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470 ? skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4602P, drogi powiatowej nr 4602P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4604P-granica powiatu, drogi powiatowej nr 4487P granica powiatu-skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4603P, drogi powiatowej nr 4603P oraz drogi powiatowej nr 4604P na odcinku skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4603P ? Lisków? w ramach ?Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019?. (62.pdf)

 

plik

Uchwała nr XV/61/2015 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2015. (61.pdf)

 

plik

Uchwała Nr XIV/60/2015 3. w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych. (60.pdf)

 

plik

Uchwała nr XIII/59/2015 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławnika. (59.pdf)

 

plik

Uchwała nr XIII/58/2015 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2015. (58.pdf)

 

plik

Uchwała nr XII/57/2015 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2015 (57.pdf)

 

plik

Uchwała nr XI/56/2015 w sprawie przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. ?Przebudowa ciągu dróg powiatowych? (56.pdf)

 

plik

Uchwała nr XI/55/2015 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2015 (55.pdf)

 

plik

Uchwała nr XI/54/2015 w sprawie przyjęcia od Województwa Wielkopolskiego zadań z zakresu profilaktyki uzależnień. (54.pdf)

 

plik

Uchwała nr IX/53/2015 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej. (53.pdf)

 

plik

Uchwała nr IX/52/2015 w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów przez Wójta Gminy na podwyższony kapitał zakładowy Spółki ?Oświetlenie uliczne i Drogowe? sp. z o.o. Z siedzibą w Kaliszu. (52.pdf)

 

plik

Uchwała nr IX/51/2015 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (51.pdf)

 

plik

Uchwała nr IX/50/2015 w sprawie zmiany uchwały nr XV/89/04 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 22 kwietnia 2004r w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, na terenie Gminy Ceków-Kolonia. (50.pdf)

 

plik

Uchwała nr IX/49/2015 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2015 (49.pdf)

 

plik

Uchwała nr VIII/48/2015 w sprawie przystąpienia do Związku Komunalnego Gmin ?Czyste Miasto, Czysta Gmina?. (48.pdf)

 

plik

Uchwała nr VIII/47/2015 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ceków-Kolonia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. (47.pdf)

 

plik

Uchwała nr VIII/46/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok. (45.pdf)

 

plik

Uchwała nr VIII/44/2015 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2015 Uchwała nr VIII/45/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej biblioteki publicznej w Cekowie z filia w Kamieniu za 2014 rok (44.pdf)

 

plik

Uchwała nr VIII/43/2015 w sprawie przejęcie od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego pn. ?Przebudowa drogi powiatowej NR 4593P w miejscowości Przedzeń?. (43.pdf)

 

plik

Uchwała nr VII/42/2015 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Koloniana rok 2015 (42.pdf)

plik

Uchwała nr VII/41/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. ?Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice? (41.pdf)

 

plik

Uchwała nr VII/40/2015 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania ?Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice? (40.pdf)

 

plik

Uchwała nr VI/39/2015 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Gminę Ceków-Kolonia w zamian za objęcie kolejnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki z o.o. \"Oświetlenie Uliczne i Drogowe\" z siedzibą w Kaliszu (39.pdf)

 

plik

Uchwała nr VI/38/2015 w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso (38.pdf)

 

plik

Uchwała nr VI/37/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ceków-Kolonia (37.pdf)

 

plik

Uchwała nr V/36/2015 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego pt. ?Przedszkolaki OK ? modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Ceków-Kolonia? w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. (36.pdf)

 

plik

Uchwała nr V/35/2015 uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Ceków-Kolonia porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim (35.pdf)

plik

Uchwała nr V/34/2015 zmieniająca uchwałę Nr I/6/2014 r. Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Ceków - Kolonia w 2015 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego. (34.pdf)

 

plik

Uchwała nr V/33/2015 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Ceków-Kolonia. (33.pdf)

 

plik

Uchwała nr V/32/2015 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Cekowie-Kolonii z Filia w Przespolewie Pańskim poprzez likwidację Filii w Przespolewie Pańskim. (32.pdf)

 

plik

Uchwała nr V/31/2015 w sprawie likwidacji Filii w Przespolewie Pańskim Szkoły Podstawowej w Cekowie-Kolonii. (31.pdf)

 

plik

Uchwała nr V/30/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przespolew Pański (30.pdf)

 

plik

Uchwała nr V/29/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Morawin. (29.pdf)

 

plik

Uchwała nr V/28/2015 w sprawie zgłoszenia sołectwa Przespolew Pański do programu \"Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020\". (28.pdf)

 

plik

Uchwała nr V/27/2015 w sprawie nie wyrażania zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2016 środków stanowiących fundusz sołecki. (27.pdf)

 

plik

Uchwała nr V/26/2015 w sprawie nabycia gruntu oznaczonego jako działka NR 43/1 o powierzchni 0,0012 ha z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej we się Podzborów. (26.pdf)

 

plik

Uchwała nr V/25/2015 w sprawie kupna na rzecz gminy Ceków-Kolonia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 360/1 o pow. 0,0005 ha położonej we wsi Plewni Nowej. (25.pdf)

 

plik

Uchwała nr V/24/2015 w sprawie kupna na rzecz gminy Ceków-Kolonia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 353/1 o pow. 0,0005 ha położonej we wsi Plewni Nowej. (24.pdf)

 

plik

Uchwała nr V/23/2015 w sprawie kupna na rzecz gminy Ceków-Kolonia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 349/1 o pow. 0,0005 ha położonej we wsi Plewni Nowej. (23.pdf)

 

plik

Uchwała nr V/22/2015 w sprawie ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ceków-Kolonia na rok 2015?. (22.pdf)

 

plik

Uchwała nr V/21/2015 w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. (21.pdf)

 

plik

Uchwała nr V/20/2015 zmieniająca uchwałę Nr 39 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 27 września 1990 r. w sprawie przystąpienia gminy do stowarzyszenia. (20.pdf)

 

plik

Uchwała nr V/19/2015 w sprawie uchwały budżetowej gminy Ceków-Kolonia na rok 2015. (19.pdf)

 

plik

Uchwała nr IV/18/2015 w sprawie wyrażenia woli utowrzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska (18.pdf)

 

plik

Uchwała nr III/17/2015 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Cekowie-Kolonii z Filią w Przespolewie Pańskim poprzez likwidację Filii w Przespolewie Pańskim (17.pdf)

 

plik

Uchwała nr III/16/2015 w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Przespolewie Pańskim Szkoły Podstawowej w Cekowie-Kolonii (16.pdf)

 

plik

Uchwała nr III/15/2015 w sprawie wyboru przedstawicieli do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. (15.pdf)

 

plik

Uchwała nr III/14/2015 w sprawie uchwały budżetowej gminy Ceków-Kolonia na rok 2015. (14.pdf)

 

plik

Uchwała nr III/13/2015 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Ceków-Kolonia na rok 2015. (13.pdf)

 

plik

Uchwała nr III/12/2015 w sprawie planu pracy Rady Gminy Ceków-Kolonia na rok 2015. (12.pdf)

 

plik

Uchwała nr III/11/2015 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Morawin. (11.pdf)

 

plik

Uchwała nr II/10/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Ceków-Kolonia. (10.pdf)

 

plik

Uchwała nr II/9/2014 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2014. (9.pdf)

 

plik

Uchwała nr II/8/2014 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2015. (8.pdf)

 

plik

Uchwała nr II/7/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2015-2018. (7.pdf)

 

plik

Uchwała nr I/6/2014 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Ceków - Kolonia w 2015 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego (6.pdf)

 

plik

Uchwała nr I/5/2014 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska Naturalnego, Gospodarki Komunalnej, Handlu, Usług i Przedsiębiorczości, Porządku Publicznego oraz Ochrony Przeciwpożarowej. (5.pdf)

 

plik

Uchwała nr I/4/2014 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów, Inwestycji, Planowania, Gospodarki Przestrzennej i Urbanistyki, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Zdrowia i Pomocy Społecznej (4.pdf)

 

plik

Uchwała nr I/3/2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ceków-Kolonia (3.pdf)

 

plik

Uchwała nr I/2/2014 w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy Ceków-Kolonia (2.pdf)

 
 

Kadencja 2010-2014

 

 

 

plik

Uchwała nr XLVIII/224/2014 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych (224.pdf)

 

plik

Uchwała nr XLVIII/223/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego w 2015 roku. (223.pdf)

 

plik

Uchwała nr XLVIII/222/2014 w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 rok (222.pdf)

 

plik

Uchwała nr XLVIII/221/2014 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. (221.pdf)

 

plik

Uchwała nr XLVIII/219/2014 w sprawie w sprawie ustalania zasad zarządzania mieniem gminnym (219.pdf)

 

plik

Uchwała nr XLVIII/218/2014 w sprawie chwały budżetowej gminy Ceków-Kolonia na rok 2014. (218.pdf)

 

plik

Uchwała nr XLVIII/217/2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. (217.pdf)

 

plik

Uchwała nr XLVII/216/2014 w sprawie przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego pn. ?Przebudowa drogi powiatowej Nr 4638P? Kosmów-Gostynie-Szadykierz? (216.pdf)

 

plik

Uchwała nr XLVII/215/2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Ceków-Kolonia w 2014 roku. (215.pdf)

 

plik

Uchwała nr XLVII/214/2014 w sprawie uchwały budżetowej gminy Ceków-Kolonia na rok 2014. (214.pdf)

 

plik

Uchwała nr XLVI/213/2014 w sprawie uchwały budżetowej gminy Ceków-Kolonia na rok 2014. (213.pdf)

 

plik

Uchwała nr XLV/212/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Ceków-Kolonia porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim. (212.tif)

 

plik

Uchwała nr XLV/211/2014 zmieniająca uchwałę nr XLIII/206/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, w punkcie przedszkolnym i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ceków-Kolonia. (211.pdf)

 

plik

Uchwała nr XLV/210/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy Ceków-Kolonia firmie Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o. o. z przeznaczeniem na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej. (210.pdf)

 

plik

Uchwała nr XLV/209/2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Ceków-Kolonia w 2014 r. (209.pdf)

 

plik

Uchwała nr XLV/208/2014 w sprawie uchwały budżetowej gminy Ceków-Kolonia na rok 2014. (208.pdf)

 

plik

Uchwała nr XLIV/207/2014 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2014 (CCF20140806_00001.pdf)

 

plik

Uchwała nr XLIII/206/2014 w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, punkcie przedszkolnym i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ceków-Kolonia (XLIII_206_2014.pdf)

 

plik

Uchwała nr XLII/205/2014 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2014. (XLII_205.pdf)

 

plik

Uchwała nr XLII/204/2014 w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Zespole Szkół w Kamieniu. (XLII_204.pdf)

 

plik

Uchwała nr XLII/203/2014 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ceków-Kolonia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. (XLII_203.pdf)

 

plik

Uchwała nr XLII/202/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia za 2013 rok. (XLII_202.pdf)

 

plik

Uchwała nr XLII/201/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Cekowie z filią w Kamieniu za 2013 rok. (XLII_201.pdf)

 

plik

Uchwała nr XLI/200/2014 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2014. (XLI_200_2014.pdf)

 

plik

Uchwała nr XLI/199/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii. (XLI_199_2014.pdf)

 

plik

Uchwała nr XLI/198/2014 w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Gmin i Powiatów ?Dolina Prosny? i przystąpienia do Stowarzyszenia Gminy Ceków-Kolonia. (XLI_198_2014.pdf)

 

plik

Uchwała nr XL/197/2014 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/100/2012 Rady Gminy w Cekowie-Kolonii z dnia 24 października 2012r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Ceków-Kolonia, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. (197.pdf)

 

plik

Uchwała nr XL/196/2014 w sprawie ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ceków-Kolonia na rok 2014. (XL_1962014.pdf)

 

plik

Uchwała nr XL/195/2014 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2014. (195.pdf)

 

plik

Uchwała nr XL/194/2014 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki. (194.pdf)

 

plik

Wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia w nauce, sporcie lub kulturze .doc (Wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia w nauce, sporcie lub kulturze.odt)

 

plik

Wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia w nauce, sporcie lub kulturze .pdf (Wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia w nauce, sporcie lub kulturze.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXVII/182/2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania gminnej nagrody dla szczególnie uzdolnionych uczniów i studentów Gminy Ceków-Kolonia. (XXXVII_182.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXIX/193/2014 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (001.jpg)

 

plik

Uchwała nr XXXVIII/192/2014 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Ceków-Kolonia na rok 2014/ (192.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXVIII/191/2014 w sprawie planu pracy Rady Gminy Ceków-Kolonia na rok 2014. (191.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXVIII/190/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ?Pomoc gmin w zakresie dożywiania\" na lata 2014-2020. (XXXVIII_190.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXVIII/189/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania\" na lata 2014-2020. (189.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXVIII/188/2014 w sprawie zapisów zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ceków-Kolonia we wsi Prażuchy Nowe zatwierdzonego uchwałą Nr V/35/99 Rady Gminy Ceków-Kolonia (188.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXVII/187/2013 w sprawie warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Ceków-Kolonia. (187.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXVII/186/2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. (186.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXVII/185/2013 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2014. (185.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXVII/184/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2014-2017. (184.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXVII/183/2013 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia. (183.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXVI/181/2013 w sprawie kupna na rzecz Gminy Ceków-Kolonia nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działki nr: Plewnia dz. nr 8/7 o pow. 0,0016 ha, Plewnia Nowa dz. nr 24/4 o pow. 0,0017 ha (181.jpg)

 

plik

Uchwała nr XXXVI/180/2013 w sprawie wyrażenia woli współtworzenia obszaru Stowarzyszenia ?LGD7-Kraina Nocy i Dni? na okres programowania 2014-2020. (180.jpg)

 

plik

 Uchwała nr XXXVI/179/2013 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Ceków - Kolonia w 2014 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego. (179.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXVI/178/2013 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2013 (178.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXVI/1177/2013 w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI/160/2013 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Ceków-Kolonia pomocy finansowej dla Powiatu Kaliskiego. (177.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXV/176/2013 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2013. (XXXV_176.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXV/175/2013 w sprawie wysokości diet i zasad ich wypłacania oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Gminy Ceków-Kolonia. (XXXV_175.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXV/174/2013 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. (XXXV_174.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXV/173/2013 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości. (XXXV_173.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXV/172/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawy do obliczenia podatku rolnego w 2014 roku. (XXX_172.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXV/171/2013 w sprawie podatku od nieruchomości na 2014 rok. (XXXV_171.pdf)

 

plik

                         Uchwała nr XXXV/170/2013 w sprawie ustalenia zasad zarządzania mieniem gminnym (XXXV_170.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXV/169/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. (XXXV_169.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXIV/168/2013 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2013 (XXX_168_2013.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXIII/167/2013 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 7 marca 2012 r. Nr XVII/75/2012 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków (XXXIII_167.pdf), Kraszkiewicz-Tomczak

 

plik

Uchwała nr XXXIII/166/2013 w sprawie zbycia nieruchomości położonej we wsi Ceków-Kolonia (XXXIII_166.pdf), Kraszkiewicz-Tomczak

 

plik

Uchwała nr XXXIII/165/2013 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia (XXXIII_165.pdf), Kraszkiewicz-Tomczak

 

plik

Uchwała nr XXXII/164/2013 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2013 (Uchwała nr XXXII164.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXII/163/2013 w sprawie wystąpienia ze Związku Komunalnego Gmin \"Czyste Miasto, Czysta Gmina\" z siedzibą w Kaliszu. (uchwała XXXII163.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXI/161/2013 w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (161.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXI/160/2013 w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Ceków-Kolonia pomocy finansowej dla Powiatu Kaliskiego (160.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXI/159/2013 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szadek (159.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXI/158/2013 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stare Prażuchy (158.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXI/157/2013 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Przespolew Pański (157.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXI/156/2013 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Przespolew Kościelny (156.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXI/155/2013 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Przedzeń (155.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXI/154/2013 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Podzborów (154.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXI/153/2013 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Plewnia (153.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXI/152/2013 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nowe Prażuchy (152.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXI/151/2013 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nowa Plewnia (151.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXI/150/2013 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Morawin (150.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXI/149/2013 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kuźnica (149.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXI/148/2013 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kosmów-Kolonia (148.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXI/147/2013 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kosmów (147.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXI/146/2013 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kamień (146.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXI/145/2013 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gostynie (145.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXI/144/2013 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ceków-Kolonia (144.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXI/143/2013 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ceków (143.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXI/142/2013 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Beznatka (142.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXI/141/2013 uchylajaca uchwałę Rady Gminy Ceków-Kolonia nr XXX/132/2013 z dnia 22 maja 2013r w sprawie uchwalenia statutu sołectwa (141.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXI/140/2013 w sprawie przejecia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego pn \"Przebudowa drogi powiatowej nr 4638P Kosmów-Gostynie Szadykierz\" (140.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXXI/139/2013 w sprawie zatwierdzenia projektu w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych (139.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXX/138/2013 w sprawie opłat za swiadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Cekowie-Kolonii (138.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXX/137/2013 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ceków-Kolonia nr VI/24/2011 z dnia 13 czerwca 2011r w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Cekowie-Kolonii (137.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXX/136/2013 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2013 (136.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXX/135/2013 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ceków-Kolonia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012rok (135.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXX/134/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia za 2012r (134.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXX/133/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Cekowie z filią w Kamieniu za 2012rok (133.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXX/132/2013 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa (132.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXX/131/2013 w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu \"Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020\" (131.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXVIII/129/2013 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2013 (129.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXVIII/128/2013 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrebnienie w budżecie gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki (128.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXVIII/127/2013 w sprawie \"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ceków-Kolonia na rok 2013\" (127.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXVIII/126/2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 (126.pdf)

 

plik

XXVII/125/2013 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2013. (XXVII_125_2013.pdf)

 

plik

XXVII/124/2013 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale na XXVI/121/2012 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2012. (XXVII_124_2013.pdf)

 

plik

XXVII/123/2013 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy Ceków-Kolonia na rok 2013. (XXVII_123_2013 Plan pracy Komisji na 2013r.pdf)

 

plik

XXVII_122_2013 Plan pracy Rady na 2013r.pdf (XXVII_122_2013 Plan pracy Rady na 2013r.pdf)

 

plik

uchwała RIO - kwota długu 31.01.2013.pdf (uchwała RIO - kwota długu 31.01.2013.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXVI/121/2012 w sprawie budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2012 (XXVI_121_2012.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXVI/120/2012 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2013. (XXVI_120_2012.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXVI/119/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2013-2017 (XXVI_119_2012.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXVI/118/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną opłatę. (XXVI_118_2012.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXVI/117/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminie i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ceków-Kolonia. (XXVI_117_2012.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXVI/116/2012 w sprawie terminu i częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Ceków-Kolonia. (XXVI_116_2012.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXVI/115/2012 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym niższych stawek za odpady zbierane selektywnie na terenie Gminy Ceków-Kolonia. (XXVI_115_2012.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXVI/114/2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ceków-Kolonia. (XXVI_114_2012.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXVI/113/2012 w sprawie zbycia współwłasności do nieruchomości położonej we wsi Gostynie. (XXVI_113_2012.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXVI/112/2012 w sprawie zbycia nieruchomości położonej we wsi Przespolew Pański. (XXVI_112_2012.pdf)

 

plik

1.Uchwała nr XXVI/111/2012 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013. (XXVI_111_2012.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXVI/110/2012 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Ceków-Kolonia w 2013r z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. (XXVI_110_2012.pdf)

 

plik

Uchwała XXV/109/2012 w sprawie budżetu gminy Ceków-Kolonia na rok 2012.pdf

 

plik

Uchwała XXV/108/2012 w sprawie zaopiniowania zadania „Budowa i modernizacja dróg gminnych przewidzianych do realizacji w 2013 r .pdf (108.pdf)

 

plik

UCHWAŁA Nr XXV/107/2012 w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych .pdf (107.pdf)

 

plik

UCHWAŁA Nr XXV/106/2012 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.pdf (106.pdf)

 

plik

UCHWAŁA Nr  XXV/105/2012 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta. 05.pdf (105.pdf)

 

plik

UCHWAŁA  Nr XXV/104/2012 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2013r. 04.pdf (104.pdf)

 

plik

 Uchwała   XXV/103 /  2012 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia  7  listopada  2012 roku w sprawie ustalania zasad zarządzania mieniem gminnym 03.pdf (103.pdf)

 

plik

UCHWAŁA Nr XXV/102/2012 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w

wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (102.pdf)

 

plik

Uchwała XXIV/101/2012 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „familijne punkty przedszkolne” .pdf (101.pdf)

 

plik

Uchwała Nr XXIV/100/2012 Rady Gminy Ceków-Kolonia

z  dnia 24 października 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Ceków-Kolonia, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  (100 - obwody.pdf)

 

plik

Uchwała Nr XXIV/99/2012 Rady Gminy Ceków-Kolonia

z dnia 24 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Ceków-Kolonia   na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i

numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf (99 okręgi.pdf)

 

plik

Uchwała nr XXIV/98/2012 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 24 października 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności  za usługi opiekuńcze i  specjalistyczne usługi   opiekuńcze,   z   wyłączeniem   specjalistycznych   usług   opiekuńczych  dla   osób   z   zaburzeniami psychicznymi oraz   szczegółowe warunki częściowego   i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również

tryb ich pobierania.pdf (98.pdf)

 

plik

XXIII_97_2012 uchylająca uchwałę rady Gminy Ceków-Kolonia VI/53/1999 z 21 marca 1999 r w sprawie ustalenia warunków odpłatności za  podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej stanowiących własność gminy.pdf (XXIII_97_2012.pdf)

 

plik

XXIII_96_2012 w sprawie budżetu gminy Ceków-Kolonia na 2012 r. .pdf (XXIII_96_2012.pdf)

 

plik

XXIII_95_2012. W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu pdf (XXIII_95_2012.pdf)

 

plik

XXIII_94_2012. W sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Szansa dla najmłodszych” pdf (XXIII_94_2012 .pdf)

 

plik

XXIII_93_2012 w sprawie przyjęcia zmian statusu Związku Komunalnego „Czyste miasto, czysta gmina”.pdf (XXIII_93_2012.pdf)

 

plik

XXII/92/2012 w sprawie budżetu gminy na rok 2012.pdf (92.pdf)

 

plik

XXII/91/2012 w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności wśród zwierząt na rok 2012”.pdf (91.pdf)

 

plik

Uchwała XXI/90/2012 w sprawie minimalnej stawki z tytuły dzierżawy za grunty rolne stanowiące własnosc gminy.pdf (90.pdf)

 

plik

Uchwała XXI/89/2012 w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi z tytułu wykonania budżetu.pdf (89.pdf)

 

plik

Uchwała XXI/88/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z wykonaniem budżetu Gminy Ceków-Kolonia za 2011 r .pdf (88.pdf)

 

plik

Uchwała XXI/87/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej biblioteki publicznej za rok 2011.pdf (87.pdf)

 

plik

Uchwała XX/86/2012 w sprawie budżetu gminy Ceków-Kolonia na 2012 .pdf (86.pdf)

 

plik

UCHWAŁA Nr XX/85/2012 Rady Gminy Ceków-Kolonia

z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie: regulaminu udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni

ścieków na terenie gminy Ceków-Kolonia”.pdf (85.pdf)

 

plik

Uchwała nr XX/84/2012 w sprawie przejecie od powiatu Kaliskiego zadania publicznego „Przebudowa drogi powiatowej nr 4638P” Kosmów-Gostynie-Szadykierz.pdf (84.pdf)

 

plik

 Uchwała Nr XX/83/2012Rady  Gminy  Ceków Kolonia

z dnia  23 maja 2012 roku w sprawie  „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ceków Kolonia

dla terenu położonego we wsi Prażuchy Nowe” (83.pdf)

 

plik

 UC H W A Ł A  NR XVIII/82/2012 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA z dnia 29 marca  2012 roku

w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Ceków-Kolonia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.pdf (XVIII_82_2012.pdf)

 

plik

XVIII_81_2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora szkoły w Kosmowie.pdf (XVIII_81_2012.pdf)

 

plik

XVIII_80_2012 w sprawie nie wyrażenia zgody na nie wyodrębnienie w budżecie gminy środków na fundusz sołecki.pdf (XVIII_80_2012.pdf)

 

plik

XVIII_79_2012 w sprawie ustalenia wysokości składek opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf (XVIII_79_2012.pdf)

 U C H W A Ł A  NR XVIII/78/2012 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA z dnia 29 marca  2012 roku w sprawie: ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych

i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ceków-Kolonia  .pdf (XVIII_78_2012.pdf)

 

plik

XVIII_77_2012.w sprawie utworzenia zespołu szkół w Cekowie-Kolonii. pdf (XVIII_77_2012.pdf)

 

plik

XVIII_76_2012 w sprawie likwidacji szkoły podstawowej w Przespolewie.pdf (XVIII_76_2012.pdf)

 

plik

plik

UCHWAŁA Nr XVII /75 /2012 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 7 marca 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za

warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za

godziny   ponadwymiarowe   i   godziny   doraźnych   zastępstw,   a   także   wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.pdf (75.pdf)

uchwał XVII/74/2012 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko-Orlik” znajdującego się w Cekowie-Kolonii.pdf (74.pdf)

 

plik

Uchwała XVII/73/2012 w sprawie nadania statutu gminnego ośrodka pomocy społecznej .pdf (73.pdf)

 

plik

Uchwała XVI/72/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia obwodów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Ceków-Kolonia.pdf (72.pdf)

 

plik

Uchwała XVI/71/2012 uchylająca uchwałę w sprawie przekształcenia szkoły podstawowej w Kosmowie. pdf (71.pdf)

 

plik

uchwała XVI/70/2012 uchylająca uchwałę w sprawie przekształcenia SP w Morawinie w szkołę filialną szkoły w Kamieniu.pdf (70.pdf)

 

plik

uchwała RIO 07.02.2012.pdf (uchwała RIO 07.02.2012.pdf)

 

plik

Uchwała nr XV/69/2012 w sprawie zbycia nieruchomości we wsi połozonej w Przespolewie Pańskim.pdf (69.pdf)

 

plik

UCHWAŁA NR XV/68/2012 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Ceków-Kolonia na rok 2012.pdf (68 plany prac komisji na rok 2012.pdf)

 

plik

UCHWAŁA NR XV/67/2012 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 25 stycznia 2012r w sprawie planu pracy Rady Gminy Ceków-Kolonia na rok 2012.pdf (67 Plan pracy Rady na 2012r.pdf)

 

plik

Uchwała XIV/66/2011 w sprawie budżetu gminy Ceków-Kolonia na rok 2011.pdf (66.pdf)

 

plik

Uchwała XIV/65/2011 w sprawie budżetu gminy Ceków-Kolonia na 2012 r..pdf (65.pdf)

 

plik

Uchwała XIV/64/2011 w sprawie uchylenia WPF na lata 2012-2017.pdf (64.pdf)

 

plik

Uchwała XIII/63/2011 w sprawie budżetu gminy Ceków-Kolonia na rok 2011.pdf (63.pdf)

 

plik

UCHWAŁA NR XIII/62/2011 Rady  Gminy Ceków-Kolonia  z dnia 14 grudnia 2011 roku w  sprawie   przyjęcia ,, Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie  na lata  2012 - 2016’’.pdf (62.pdf)

 

plik

Uchwała nr XIII/61/2011 Rady Gminy Ceków-Kolonia

z dnia 14.12.2011r w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.pdf (61.pdf)

 

plik

plik

Uchwała  Nr XIII/60/2011 Rady Gminy Ceków-Kolonia

z dnia  14 grudnia 2011r w sprawie zamiaru utworzenia od dnia 1 września 2012 roku Zespołu Szkół w  Cekowie-Kolonii .pdf (60.pdf)

UCHWAŁA NR XIII/59/2011 Rady Gminy w Cekowie-Kolonii  z dnia 14 grudnia 2011r w sprawie  założenia Szkoły Podstawowej w Cekowie-Kolonii z Filią  w Przespolewie Pańskim.pdf (59.pdf)

 

plik

5UCHWAŁA NR XIII/58/2011 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA z dnia 14 grudnia 2011r w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Morawinie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Kamieniu 8.pdf (58.pdf)

 

plik

UCHWAŁA NR XIII/57/2011 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA z dnia 14 grudnia 2011r w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kosmowie-Kolonii.pdf (57.pdf)

 

plik

UCHWAŁA NR XIII/56/2011 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA z dnia 14 grudnia 2011 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Przespolewie Pańskim z Filią w Cekowie-Kolonii 6.pdf (56.pdf)

 

plik

uchwała 06.12.2011SO RIO.pdf (uchwała 06.12.2011.pdf)

 

plik

uchwała 06.12.2011r.SO RIO pdf (uchwała 06.12.2011r.pdf)

 

plik

UCHWAŁA Nr XII/55/2011 Rady Gminy Ceków-Koloni     z dnia 30 listopada  2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalnościstatutowej.pdf (55.pdf)

 

plik

 Uchwała  Nr XII/54/2011 Rady Gminy Ceków -Kolonia z

dnia  30.11.2011r.w sprawie: uchwalenia  rocznego programu współpracy Gminy Ceków - Kolonia w 2012r.

z organizacjami pozarządowymi   oraz podmiotami, prowadzącymi  działalność pożytku publicznego .pdf (54.pdf)

 

plik

Uchwała Nr XII/53/2011 Rady Gminy Ceków -Kolonia z

dnia 30 listopada  2011 roku w sprawie przyjęcia zmiany

statutu Związku Komunalnego Gmin „ Czyste Miasto, Czysta Gmina”.pdf (53.pdf)

 

plik

UCHWAŁA Nr XII/52/2011 Rady Gminy w Cekowie-Kolonii z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.pdf (52.pdf)

 

plik

UCHWAŁA Nr  XII/51/2011 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia  30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru informacji i  deklaracji w podatkach :  rolnym, od nieruchomości, leśnym. .pdf (51.pdf)

 

plik

Uchwała XII/50/2011 w  sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomosci.pdf (50.pdf)

 

plik

Uchwała XII/49/2011 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu zyta.pdf (49.pdf)

 

plik

Uchwała XII/48/2011 w sprawie podatku od nieruchomości za 2012 r.pdf (48.pdf)

 

plik

Uchwała XII/47/2011 w sprawie ustalenia zasad zarzadzania mieniem gminy.pdf (47.pdf)

 

plik

Uchwała XII/46/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pdf (46.pdf)

 

plik

Uchwała XI/45/2011 w sprawie budżetu gminy Ceków-Kolonia.pdf (45.pdf)

 

plik

Uchwała nr X/44/2011 w sprawie zaopiniowania zadania budowa-modernizacja dróg gminnych przewidzianych do realizacji w 2012-2013.pdf (44.pdf)

 

plik

Uchwała nr X/43/2011 w sprawie przejecie od powiatu kaliskiego zadania pn „odnowienie i renowacja urządzeń odwadniających przy drodze powiatowej nr 4594P” w Morawinie.pdf (43.pdf)

 

plik

Uchwała IX/42/2011 w sprawie budżetu gminy Ceków-Kolonia na rok 2011.pdf (42.pdf)

 

plik

uchwała RIO.pdf (uchwała RIO.pdf)

 

plik

Uchwała IX/41/2011 w sprawie przejęcia od powiatu kaliskiego zadania pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 4638P” Kosmów-Gostynie  .pdf (41.pdf)

 

plik

Uchwała IX/40/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Blizanów.pdf (40.pdf)

 

plik

Uchwała VIII/39/2011 w sprawie zaciągniecia długoterminowego kredytu .pdf (39.pdf)

 

plik

U C H W A Ł A Nr VIII/38/2011 RADY GMINY CEKÓW – KOLONIA z dnia 31 sierpnia 2011 roku

w sprawie budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2011 (38.7z)

 

plik

Uchwała nr VII/37/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Cekowie .pdf (37.pdf)

 

plik

Uchwała VIII/36/2011 w sprawie powierzenie gminie Malanów zadania zleconego z administracji samorządowej – dom samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi .pdf (36.pdf)

 

plik

Uchwała  Nr VII/35/2011 Rady Gminy Ceków-Kolonia  z dnia 22 czerwca  2011 r w   sprawie   wyrażenia   opinii   dotyczącej   projektu   uchwały   Rady   Gminy

Mycielin w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej   Gminnego   Ośrodka   Zdrowia   w   Korzeniewie   z   Filią   w Dzierzbinie 5 Mycielin.pdf (35 Mycielin.pdf)

 

plik

Uchwała VII/34/2011 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Przedzeń .pdf (34.pdf)

 

plik

Uchwała Nr VII/33/2011 Rady Gminy Ceków-Kolonia

z dnia 22 czerwca 2011 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania

planu finansowego samorządowej instytucji kultury.pdf (33.pdf)

 

plik

Uchwała Nr VII/32/2011 Rady Gminy Ceków-Kolonia

z dnia 22 czerwca 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków- Kolonia  na  lata 2011 -  2017.pdf (32.pdf)

 

plik

U C H W A Ł A  Nr VII/31/2011 RADY  GMINY  CEKÓW -  KOLONIA  z dnia 22 czerwca 2011 roku

w sprawie  budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2011.pdf (31.pdf)

 

plik

UCHWAŁA Nr VII/30/2011 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ceków-Kolonia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.pdf (30 absolutorium.pdf)

 

plik

UCHWAŁA Nr VII/29/2011 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA z dnia 22 czerwca 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia za 2010 rok.pdf (29.pdf)

 

plik

UCHWAŁA  Nr VII/28/2011 Rady Gminy Ceków – Kolonia z dnia 22 czerwca 2011  r. w sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki   Publicznej w Cekowie z filią w Kamieniu za 2010 rok.pdf (28.pdf)

 

plik

Uchwała VI/27/2011 w sprawie przyjęcia zadania publicznego przebudowa drogi powiatowej nr 4608P w miejscowości kamień w zakresie chodnika.pdf (27.pdf)

 

plik

UCHWAŁA Nr VI/26/2011 RADY GMINY CEKÓW_KOLONIA z dnia 13.06.2011r

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy  Ceków-Kolonia.pdf (26.pdf)

 

plik

Uchwała VI/25/2011 w sprawie zbycia nieruchomości w miejscowosci kamien.pdf (25.pdf)

 

plik

Uchwała nr VI/24/2011 w sprawie opłat za świadczenia udzielone przez Publiczne Przedszkole.pdf (24.pdf)

 

plik

UCHWAŁA Nr V/23/2011 Rady Gminy Ceków-Kolonii   z dnia 30 marca 2011r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w  drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.          3.pdf (23.pdf)

 

plik

Uchwała Nr V/22/2011 Rady Gminy Ceków -Kolonia

z dnia 30 marca 2011  w sprawie: uchwalenia   rocznego programu współpracy Gminy Ceków - Kolonia w 2011r.

  z organizacjami pozarządowymi   oraz podmiotami, prowadzącymi  działalność pożytku  publicznego 2 organizacje pozarządowe.pdf (22 organizacje pozarządowe.pdf)

 

plik

U C H W A Ł A  Nr V/21/2011

RADY  GMINY  CEKÓW -  KOLONIA  z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie  budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 20111.pdf (21.pdf)

 

plik

Uchwała nr V/20/2011 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie na 2012 r funduszu sołeckiego.pdf (20.pdf)

 

plik

Uchwała nr V/199/2011 w sprawie wydzierżawienia części budynku stanowiącego własność gminy na rzecz przychodni stmatologicznej .pdf (19.pdf)

 

plik

U C H W A Ł A  Nr IV/17/11 RADY  GMINY  CEKÓW -  KOLONIA  z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta  Gminy Ceków-Kolonia.pdf (17 Wójt.pdf)

 

plik

opinia RIO 4.02.2011.pdf (opinia RIO 4.02.2011.pdf)

 

plik

U C H W A Ł A  Nr IV/18/11

RADY  GMINY  CEKÓW -  KOLONI  z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie  budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2011.pdf (18.pdf)

 

plik

UCHWAŁA NR IV/16/2011 Rady Gminy Ceków-Kolonia

z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla

radnych Rady Gminy Ceków – Kolonia oraz zasad ich wypłacania..pdf (16.pdf)

 

plik

UCHWAŁA NR IV/15/11 Rady Gminy Ceków-Kolonia

z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Ceków-Kolonia na rok 2011.pdf (15.pdf)

 

plik

UCHWAŁA NR IV/14/11  Rady Gminy Ceków-Kolonia

z dnia 26 stycznia 2011r w sprawie planu pracy Rady Gminy Ceków-Kolonia na rok 2011.4.pdf (14.pdf)

 

plik

opinia RIO w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy.pdf (opinia RIO w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy.pdf)

 

plik

opinia RIO w sprawie budżetu gminy na 2011r.pdf (opinia RIO w sprawie budżetu gminy na 2011r.pdf)

 

plik

UCHWAŁA NR II/13/10  Rady Gminy Ceków-Kolonia w sprawie wzoru informacji i deklaracji w podatkach..pdf (13.pdf)

 

plik

Uchwała III/12/2010 w sprawie zmiany uchwały XLIV podatek od nieruchomosci 2011.pdf (12.pdf)

 

plik

U C H W A Ł A  Nr III/10/10 RADY  GMINY  CEKÓW -  KOLONIA z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie  budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2011.pdf (10.pdf)

 

plik

uchwała III/9/2010 w sprawie wpf 2011-2017.pdf (9.pdf)

 

plik

III/8/2010 w sprawie przyjęcie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2011.pdf (8.pdf)

 

plik

III/7/2010 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. pdf (7.pdf)

 

plik

III/6/2010 w sprawie przyjęcia strategii integraci i rozwiązywania problemów społecznych 2011-2016.pdf (6.pdf)

 

plik

I/5/2010 w sprawie powołania komisji rolnictwa.pdf (5.pdf)

 

plik

I/4/2010 w sprawie powołania komisji budżetu i finansów .pdf (4.pdf)

 

plik

I/3/2010 w sprawie powołania komisji rewizyjnej.pdf (3.pdf)

 

plik

I/2/2010 w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego Rady gminy .pdf (2.pdf)

 

plik

I/1/2010 w sprawie powołania przewodniczącego rady gminy .pdf (1.pdf)

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Rada Gminy Ceków-Kolonia
Udostępnił:
Adrian Pera
(2018-02-07 08:48:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Pera
(2018-02-08 10:49:04)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X