☰ Menu
Urząd Gminy Ceków-Kolonia
Herb Urząd Gminy Ceków-Kolonia

Poniedziałek 17.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr Zarządzeń 2018 r.

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy 2018r.

 

Nr zarządzenia

Data wydania

Treść zarządzenia

Nr 1/2018

02.01.2018r

Ustalenie wysokości pogotowia kasowego UG.

Nr 2/2018

02.01.2018r

Wyznaczenie dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto Trzech Króli przypadające w sobotę.

Nr 3/2018

03.01.2018r

Wykonanie obowiązków wynikających z „Wytycznych w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych j.s.t. w gospodarce odpadami  komunalnymi”

Nr 4/2018

10.01.2018r

Opracowanie planu finansowego UG na 2018r.

Nr 5/2018

10.01.2018r

Ustalenie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018r.

Nr 6/2018

11.01.2018r

Zmiany w planie finansowym UG na 2018r

Nr 7/2018

30.01.2018r

Ustalenie terminów i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019, dla których Gmina Ceków-Kolonia jest organem prowadzącym.

Nr 8/2018

 

 

Nr 9/2018

31.01.2018r

 Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ceków-Kolonia za IV kwartał 2017r

Nr 10/2018

01.02.2018r

Zmiany w planie finansowym UG Ceków-Kolonia na 2018r

Nr 11/2018

01.02.2018r

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018r.

Nr 12/2018

27.02.2018r

Zmiany budżetu Gminy na rok 2018.

Nr 13/2018

27.02.2018r

Zmiany w planie finansowym UG Ceków-Kolonia na 2018r.

Nr 14/2018

01.03.2018r

Konkurs – organizacje pożytku publicznego – dowiezienie żywności.

Nr 15/2018

05.03.2018r

Wykonanie obowiązków wynikających z „Wytycznych w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych j.s.t. w gospodarce odpadami komunalnymi”.

Nr 16/2018

14.03.2018r

Zmiany w planie finansowym UG Ceków-Kolonia na 2018r.

Nr 17/2018

14.03.2018r

Zasady zwrotu kosztów przejazdów dzieci i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego umożliwiającego realizację wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.

Nr 18/2018

16.03.2018r

Komisja konkursowa.

Nr 19/2018

23.03.2018r

Przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017r.

Nr 20/2018

26.03.2018r

Podział dotacji z budżetu Gminy na 2018r dla organizacji pozarządowych.

Nr 21/2018

28.03.2018r

Zmiany w planie finansowym UG na 2018r.

Nr 22/2018

17.04.2018r

Powołanie pełnomocnika ds Ochrony Informacji Niejawnych w UG.

Nr 23/2018

18.04.2018r

Przeprowadzenie konkursu na koncepcję architektoniczną zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej w miejscowości Morawin, w granicach działek 525/1, 526, 224 oraz w miejscowości Nowa Plewnia w granicach działek 252/2, 239/2.

Nr 24/2018

23.04.2018r

Informacja o wykonaniu budżetu za I kw. 2018r.

Nr 25/2018

25.04.2018r

Zmiany w planie finansowym UG na 2018r.

Nr 26/2018

25.04.2018r

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018r.

Nr 27/2018

07.05.2018r

Instrukcja przyjmowania wpłat bezgotówkowych w UG.

Nr 28/2018

10.05.2018r

Organizacja i funkcjonowanie stałego dyżuru Wójta na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Nr 29/2018

15.05.2018r

Procedura określająca tryb wydawania przez Wójta upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.

Nr 30/2018

23.05.2018r

Powołanie komisji przetargowej - „Remont dróg gminnych destruktem asfaltowym”

Nr 31/2018

25.05.2018r

Wyznaczenie inspektora ochrony danych.

Nr 32/2018

25.05.2018r

 

Nr 33/2018

04.06.2018r

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań pożytku publicznego w 2018r.

Nr 34/2018

06.06.2018r

Zmiany w planie finansowym UG na 2018r.

Nr 35/2018

22.06.2018r

Powołanie komisji konkursowej w celu wyłonienia oferenta w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego pod nazwą „Organizacja wyjazdu na basen dzieci z kl. IV-VI szkoły podstawowej z terenu gminy Ceków-Kolonia oraz zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy plenerowej na zakończenie lata” i zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursowej.

Nr 36/2018

27.06.2018r

Rozstrzygnięcie konkursu – wakacje dla dzieci.

Nr 37/2018

27.06.2018

Powołanie komisji – przebudowa drogi nr 15 Beznatka – etap I

Nr 38/2018

27.06.2018r

Powołanie komisji przetargowej – udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 2 600 000zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018r.

Nr 39/2018

29.06.2018r

Zmiany budżetu na rok 2018.

Nr 40/2018

29.06.2018r

Zmiany w planie finansowym UG na 2018r

Nr 41/2018

29.06.2018r

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018r

Nr 42/2018

09.07.2018r

Zmiany w planie finansowym UG na 2018r.

Nr 43/2018

10.07.2018r

Zmiany budżetu na 2018r.

Nr 44/2018

10.07.2018r

Zmiany w planie finansowym UG na 2018r

Nr 45/2018

10.07.2018r

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018r

Nr 46/2018

19.07.2018r

Informacja z wykonania budżetu gminy Ceków-Kolonia za II kwartał 2018r

Nr 47/2018

19.07.2018r

Powołanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – dla Radosława Janaszczyka.

Nr 48/2018

19.07.2018r

Powołanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – dla Natalii Pyrzyńskiej-Dolna.

Nr 49/2018

01.08.2018r

Zmiany w planie finansowym UG na 2018r

Nr 50/2018

01.08.2018r

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018r

Nr 51/2018

02.08.2018r

Skrócenie czasu pracy na okres upałów w Urzędzie Gminy.

Nr 52/2018

03.08.2018r

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia  oraz informacja o kształtowaniu się WPF Gminy za I półrocze 2018r.

Nr 53/2018

16.08.2018r

Wyznaczenie na obszarze Gminy Ceków-Kolonia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X