☰ Menu
Urząd Gminy Ceków-Kolonia
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 21.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kredyt długoterminowy w łącznej wysokości 2 600 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku

 

GPRiOŚ.271.2.2.2018                                                          Ceków-Kolonia, dnia  9  lipca  2018r.

 

 

 

 

            Zgodnie z art.38 ust.2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że wpłynęły pytania dotyczące postępowaniu opisanego w SIWZ w przetargu nieograniczonym na:  udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 2 600 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  w 2018 roku

 

Poniżej przedstawiam pytania do SIWZ  oraz udzielone odpowiedzi:

 

W odpowiedzi na pismo nr GPRiOŚ.217.2.2.2018 z dnia 03.07.2018r. ws. przystąpienia do przetargu pn. „Kredyt długoterminowy w łącznej wysokości 2 600 000,00 zł  na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku”, zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na zagadnienia wskazane poniżej:

 1. Czy Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 5 kpc (tj. w formie aktu notarialnego) i czy poniesie koszty jego złożenia?

Odp. Tak, Zamawiający poniesie koszty jego ustanowienia.

 1. Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenie będzie stanowił weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy?

Odp. Tak

 1. Czy Zamawiający dopuszcza, aby podstawę uruchomienia środków stanowiła pisemna dyspozycja wypłaty środków składana przez Zamawiającego przed planowaną wypłatą środków oraz była składana na wzorze wybranego Wykonawcy przedmiotowego zamówienia?

Odp. Tak

 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w/w dyspozycja wypłaty środków w formie oryginału była wysyłana drogą pocztową na adres Wykonawcy?

Odp. Tak

 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby odsetki naliczane były od daty wypłaty pierwszej transzy kredytu a spłata odsetek rozpoczynała się w momencie uruchomienia ostatniej transzy?

Odp. Nie, spłata odsetek miesięczna od pierwszej transzy uruchomienia kredytu.

 1. Czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzielaniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt/burmistrz/prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)?

Odp. Nie

 1. Czy przy sporządzaniu harmonogramu spłat rat i odsetek od kredytu na potrzeby oferty:

a)należy uwzględnić uruchomienie kredytu w 1 transzy na kwotę 2 600 000 PLN czy w 3 transzach w kwotach 600 000 PLN, 1 000 000 PLN oaz  1 000 000 PLN?

Odp. Należy uwzględnić uruchomienie kredytu w 3 transzach na dzień 20 danego m-ca zgodnie z zapisami SIWZ.

b) w przypadku gdy dzień spłaty kredytu (20-tego dnia każdego ostatniego miesiąca kwartału) przypada na dzień wolny od pracy, spłata raty kapitałowej będzie następowała w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonym terminie?

              Odp. Tak, szczegóły zostaną ustalone z wybranym wykonawcą zgodnie z jego wewnętrznym regulaminem  przed podpisaniem umowy.

 1.  Czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).

Odp. Nie ciążą zajęcia egzekucyjne

 1.  Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN)

Odp. Nie

 1.  Czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa   program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Odp. Nie

 1. Czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

Odp. Nie

 1. Prosimy także  o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:
 1. wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):   odp.  7 207 tys. zł
 2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

odp. Zamawiający nie ma wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji

 1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

odp. Zamawiający nie ma niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji

 1. wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):  odp. 1 307 tys. zł
 2. wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):    odp.  O

13.  prosimy o udostępnienie następujących materiałów:

a)  Zaświadczenie o wyborze wójta Gminy  -  odp.  Załącznik nr 1

b)  Zaświadczenie US o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ostatnio wydane);    odp. Załącznik nr 2

c)  Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek (ostatnio wydane)– odp. Załącznik nr 3

d) Sprawozdania RB-Z za IQ2018 oraz RB-Z za IVQ2017 – odp. Załącznik nr 4

e) Wykaz zobowiązań z tytułu kredytów/pożyczek zawierający datę zaciągnięcia zobowiązania, kwotę pozostałą do spłaty (stan na dany dzień), termin spłaty zadłużenia.

Odp. Wykaz  zobowiązań wg stanu planowanego na 31.12.2018 r. w tys. PLN

 1. Kredyt z dnia 13.12.2016r. – 100 tys. do dnia 20.03.2019r.
 2. Kredyt z dnia 14.09.2017r. – 3 200 tys. do dnia 15.12.2020r.
 3. Pożyczka z dnia 20.06.2018r. – 1 307 tys., spłata 2019r. po otrzymaniu środków z budżetu UE
 4. Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2018r.  w wys. 2 600 tys. – planowany termin spłaty – IV kwartał 2026 r.

 

 

GPRiOŚ.271.2.2.2018                                          Ceków-Kolonia, dnia  5 lipca  2018r.

 

 

 

            Zgodnie z art.38 ust.2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że wpłynęły pytania dotyczące postępowaniu opisanego w SIWZ w przetargu nieograniczonym na:  udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 2 600 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  w 2018 roku

Poniżej przedstawiam pytanie, które wpłynęło  do SIWZ oraz udzieloną odpowiedź:

W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu pn. „Kredyt długoterminowy w łącznej wysokości 2 600 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku, zwracamy się z uprzejmą prośbą  udzielenie odpowiedzi na zagadnienia wskazane w przedstawionym załączniku oraz nadesłanie materiałów warunkujących prawidłową ocenę działalności ekonomiczno-finansowej jednostki samorządowej.

Odp.

Szczegółowe formularze obowiązujące w danym banku zostaną wypełnione przed podpisaniem umowy. Na etapie procedury przetargowej nie wypełniamy żadnych formularzy.

Ponadto informuję, że niezbędne dokumenty do przygotowania oferty zostały dołączone do SIWZ, większość odpowiedzi na pytania zawarte  w przedstawionym formularzu zawarte zostały w SIWZ. Proszę o zapoznanie się z nimi.

W przypadku stwierdzenia jeszcze braku  dokumentu, informacji niezbędnej do złożenia oferty należy zwrócić się ponownie.

 

 

 

zmiany treści SIWZ

Odpowiedź na pytanie dotyczące postępowania opisanego w SIWZ