☰ Menu
Urząd Gminy Ceków-Kolonia
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 21.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 

 GPRiOŚ.271.2.5.2018                                                       Ceków-Kolonia, dnia  28 września  2018r.

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

dotyczy :  Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” realizowana w formule "zaprojektuj i wybuduj"

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami) Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu tj. :

 

1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę  329 415,71  zł brutto.

 

2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty :

 

  1. Firma budowlana „CEGBUD”, inż. Krzysztof Skonieczny, Chlebów 48, 62-700 Turek    

 a) cena brutto         -     397 000,00zł

      b) długość okresu gwarancji na :

  • prace budowlano-montażowe  -  60  miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisanie (bez uwag) protokołu końcowego.
  • trwałość zabezpieczenia antykorozyjnego kontenerów na odpady oraz pomieszczeń               -   60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego i podpisanie (bez uwag) protokołu końcowego
  • pozostałe gwarancje na okresy  wskazany w SIWZ w Rozd. III,  pkt. 2.6

 

 

 

  1. Termin wykonania oraz warunki płatności zamówienia zostały wskazane w SIWZ i wzorze  umowy, są jednakowe dla wszystkich wykonawców tj. termin wykonania całego  zamówienia – do 16 września  2019r., płatności częściowe za: 1)  dokumentację projektową, 2) roboty budowlane (końcowy odbiór).

 

4.  Ponadto, Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej powyższych informacji.

 

 


 

Ogłoszenie nr 614822-N-2018 z dnia 2018-09-10 r.

Gmina Ceków-Kolonia: "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” realizowana w formule "zaprojektuj i wybuduj"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Zadanie realizowane jest z udziałem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko działania, 4.2 Gospodarka odpadami, Poddziałanie 4.2.1Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących . Wysokość dofinansowania do 85% wydatków kwalifikowanych projektu.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ceków-Kolonia, krajowy numer identyfikacyjny 54116700000, ul. Ceków-Kolonia  51 , 62834   Ceków, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 631 002, e-mail ugcekow1@go2.pl, faks 627 631 151.
Adres strony internetowej (URL): http://ug.cekow.ibip.pl/public/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://ug.cekow.ibip.pl/public/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm,.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, kuriera
Adres:
Gmina Ceków-Kolonia ,Ceków-Kolonia 51, 62-834 Ceków


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” realizowana w formule "zaprojektuj i wybuduj"
Numer referencyjny: GPRiOŚ.271.2.5.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego oraz koncepcji planu zagospodarowania terenu zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” obejmująca, w szczególności wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych, na działce nr 183 w w miejscowości Ceków-Kolonia. w formule ‘zaprojektuj i wybuduj’ Zadanie realizowane jest z udziałem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 4. Środowisko działania, 4.2. Gospodarka odpadami, Poddziałanie 4.2.1. Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących . Wysokość dofinansowania do 85% wydatków kwalifikowanych projektu. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: Budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Ceków-Kolonia realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” składającego się następujących elementów: 1) powierzchnie utwardzone PSZOK: • z betonowej kostki brukowej z podbudową pod ruch ciężki, plac o powierzchni 240-250 m2, • z betonowej kostki brukowej z podbudową pod ruch pieszy, w tym ścieżka edukacyjna łączna powierzchnia 120-130 m2, 2) kontener biurowy z wyposażeniem i niezbędnymi przyłączami, instalacjami i urządzeniami; 3) magazyn (w formie kontenerowej z szczelną kwasoodporną podłogą w formie wanny wychwytowej na ruszcie) dostosowane do magazynowania odpadów niebezpiecznych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z wyposażeniem; 4) magazyn (w formie konstrukcji stalowej obudowanej blachą) dostosowane do magazynowania odpadów przeznaczonych do ponownego użycia, przedmiotów do ponownego użycia oraz przetwarzania odpadów przez ich przygotowanie do ponownego użycia – warsztat wraz z wyposażeniem; 5) infrastruktura towarzysząca, instalacje i wyposażenia w szczególności: • wyposażenie ścieżki edukacyjnej (wyposażona m. in. w ławki, tablice edukacyjne i informacyjne, zieleń urządzona, lampę oświetleniową z elementami zasilania OZE: modułem PV i wiatrakiem); • kontenery i pojemniki do zbierania i magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne, odpowiednio oznaczone i opisane (5 kontenerów zamknięte z klapami 7 m3, 8 pojemników 1,1 m3, 8 pojemników 240 l); • instalacja elektryczna, w tym system oświetlenia placu, zasilanie kontenera biurowego oraz magazynów, szlabanu, instalacji monitoringowej, alarmowej, a także wyposażenie i niezbędne systemy komputerowe do obsługi ww. instalacji, • tablice informacyjne i edukacyjne, opisy kontenerów i pojemników, • ogrodzenie, z bramą wjazdową, szlaban automatyczny z dzwonkiem, • zieleń ozdobna i izolacyjna. 6) dokumentację powykonawczą, powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, pomiary elektryczne, pomiary wentylacji. 2.1. Szczegółowy zakres obowiązków wykonawcy, jest określony w dokumentacji przetargowej, w szczególności w załączniku Nr 7 do SIWZ - Wzór umowy 2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego w zakresie sposobu jego realizacji zawarte zostały w dokumentacji przetargowej, w szczególności w załączniku nr 10 do SIWZ „Program Funkcjonalno-użytkowy” oraz w koncepcji planu zagospodarowania terenu załącznik nr 9 i specyfikacji technicznej sprzętu załącznik nr 11 2.3. W zadeklarowanej cenie ryczałtowej muszą zawierać się wszelkie czynności I koszty niezbędne dla właściwego zrealizowania przedmiotu zamówienia wynikające z programu funkcjonalno-użytkowego, koncepcji zagospodarowania terenu, zapisów dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ z załącznikami, celu inwestycji, obowiązujących przepisów prawa, zasad wiedzy technicznej, zasad sztuki budowlanej, przyjętych dobrych zwyczajów w realizacji tego typu zamówienia oraz innych czynności niezbędnych dla właściwej realizacji inwestycji, bez względu na faktyczny zakres i termin wykonania. Cena oferty uwzględniać musi wartość całego przedmiotu zamówienia oraz podatek od towarów i usług. 2.4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i utrzymać na swój koszt oznakowanie robót, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót. 2.5. Koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji ponosi Wykonawca, odpowiedzialny jest również za powstałe w trakcie robót odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.). 2.6. Wykonawca udzieli gwarancji jakości dla następujących zaprojektowanych i wykonanych elementów konstrukcyjnych i obiektów: • na prace budowlano-montażowe - na okres min. 5 lat, • trwałość zabezpieczenia antykorozyjnego dostarczonych kontenerów na odpady oraz pomieszczeń - min. 5 lat, • instalacji i modułów fotowoltaicznych – min. 10 lat (gwarancja na wady ukryte wydajności do 10 roku – min 91% mocy nominalnej, do 25 roku – min 80% mocy nominalnej), • jakości dla dostarczonych urządzeń technicznych i narzędzi - min. 2 lata. • zapewnienie o dostępności części zamiennych – przez 10 lat od daty dostawy, potwierdzone przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela. Serwis na terenie Polski. Okres rękojmi ustawowy.

II.5) Główny kod CPV: 71222000-0
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71320000-7

45111200-0

45112700-2

45220000-5

45222100-0

45552132-7

45230000-8

45231000-5

45200000-9

45220000-5

45222100-0

45213270-6II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-09-16

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę w ramach jednego kontraktu polegającą na budowie, przebudowie obiektu budowlanego obejmującej swym zakresem roboty ogólnobudowlane o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 150 000,00 PLN brutto; Uwaga : - przez wykonanie (zrealizowanie i zakończenie) należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania protokołu końcowego odbioru robót, - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący – przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełnić ten warunek
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający nie wymaga dokumentów potwierdzających ww okoliczności

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – potwierdzający spełnianie warunku opisanego przez zamawiającego w Rozdz. V pkt 2 ppkt 3) lit. a) SIWZ – załącznik nr 5 do SIWZ,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Zamawiający nie określa kryteriów selekcji

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie wymaga dokumentów potwierdzających ww okoliczności

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Zamawiający wraz z oferta składa: 1.wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 3.Zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (składane w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 22a ustawy Pzp). Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp , zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp -załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

długość okresu gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w postaci aneksu. 2. Zamawiający przewiduje następujące zmiany istotnych postanowień umowy. 1) Zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy będących następstwem: a) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. b) warunków atmosferycznych lub innych sił natury uniemożliwiających ze względów technologicznych wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie lub negatywnie wpływających na jakość wykonania lub trwałość przedmiotu umowy. c) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub, gdy realizowane jest zamówienie dodatkowe, którego realizacja ma wpływ na termin wykonania umowy. d) wystąpienia nieprzewidzianych warunków realizacji zamówienia np. niesprzyjające wykonywaniu robót warunki gruntowo-wodne, odkrycie nie zinwentaryzowanych przedmiotów, obiektów i elementów instalacji podziemnej i będzie to miało wpływ na termin wykonania podmiotu umowy, e) konieczności wykonania dokumentacji zamiennej, gdy czas potrzebny na jej wykonanie spowoduje wydłużenie terminu realizacji niniejszej umowy, f) wystąpienia robót zamiennych, przez które rozumie się roboty, które nie wykraczają poza przedmiot zamówienia, wprowadzające tylko zmiany ulepszające, usprawniające proces budowlany, rozwiązanie zamienne w zakresie rodzaju zastosowanych materiałów w technologii wykonywanych robót, g) wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót, h) ze względu na niezależne od Wykonawcy decyzje administracyjne uniemożliwiające lub mające istotny wpływ na brak możliwości wykonywania robót objętych umową, i) opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu placu budowy, j) ze względu na wystąpienie robót o których mowa w art.144 ust.1 pkt 6 o czas potrzebny na opracowanie lub zmianę dokumentacji projektowej, jej uzgodnienie oraz o czas potrzebny na wykonanie robót, 2) Zmiany wynikające ze zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy ( np. urzędowa stawka podatku VAT ). 3) Zmiany wynikające ze zmniejszenia wynagrodzenia w związku ze zmianę sposobu przeprowadzenia robót, ograniczenia zakresu robót lub wprowadzenie rozwiązań lub robót zamiennych o niższej wartości niż przewidziana w dokumentacji i przedmiarze robót. 4) Zmiany wynikające z wystąpienia zdarzeń obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, których Zamawiający lub Wykonawca nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać. 5) Zmiany wynikające z konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowo - kosztorysowej, 6) Zmiany wynikające z wykonania robót zamiennych lub z zastosowania materiałów lub urządzeń innych niż wskazane w ofercie przetargowej i dokumentacji projektowej, ale o lepszych parametrach technicznych i pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 7) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz wpływ zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy. Waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 8) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz wpływ zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy. Waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionej w ust. 2, okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-09-28, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
(553 KB)
Wytworzył:
Jolanta Rosiakowska
(2018-10-02)
Udostępnił:
. .
(2018-10-02 12:01:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku wyjasnienia do SIWZ.pdf
(636 KB)
Wytworzył:
Wójt Mariusz Chojnacki
(2018-09-18)
Udostępnił:
Pera Adrian
(2018-09-18 14:52:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku ogłoszenie .pdf
(8 MB)
Wytworzył:
Wójt Mariusz Chojnacki
(2018-09-10)
Udostępnił:
Pera Adrian
(2018-09-10 13:00:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku SIWZ z załącznikami 1-7 PSZOK .docx
(213 KB)
Wytworzył:
Jolanta Rosiakowska, Mariusz Chojnacki
(2018-09-10)
Udostępnił:
Pera Adrian
(2018-09-10 13:00:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku zał. 8 koncepcja PSZOK.pdf
(3 MB)
Wytworzył:
Grzegorz Rydian, Piotr Sadowski
(2017-10-12)
Udostępnił:
Pera Adrian
(2018-09-10 13:00:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku zał. 9 PFU PSZOK Ceków-Kolonia ostateczna-3.pdf
(1 MB)
Wytworzył:
Grzegorz Rydian, Piotr Sadowski
(2017-12-01)
Udostępnił:
Pera Adrian
(2018-09-10 13:00:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku zał. 10 Specyfikacja Tecjniczna Sprzetu.pdf
(5 MB)
Wytworzył:
Wójt Mariusz Chojnacki
(2018-03-05)
Udostępnił:
Pera Adrian
(2018-09-10 13:00:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku zał. 11 Opinia geotechniczna.pdf
(10 MB)
Wytworzył:
Bartłomiej Boczkowski
(2017-12-01)
Udostępnił:
Pera Adrian
(2018-09-10 13:00:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku zał. 12 Inwentaryzacja zieleni.pdf
(3 MB)
Wytworzył:
Codex
(2017-11-01)
Udostępnił:
Pera Adrian
(2018-09-10 13:00:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku zał. 13Informacja o obowiązku uzgodnienia projektu.pdf
(695 KB)
Wytworzył:
Tomasz talar
(2017-08-31)
Udostępnił:
Pera Adrian
(2018-09-10 13:00:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku zał. 14 Decuzja ustalająca lokalizacje inwestycji.pdf
(6 MB)
Wytworzył:
Wójt Mariusz Chojnacki
(2018-03-02)
Udostępnił:
Pera Adrian
(2018-09-10 13:00:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Wójt Mariusz Chojnacki
Udostępnił:
Pera Adrian
(2018-09-10 12:45:36)
Ostatnio zmodyfikował:
. .
(2018-10-24 11:53:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1717620