☰ Menu
Urząd Gminy Ceków-Kolonia
Herb Urząd Gminy Ceków-Kolonia

Wtorek 14.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy 2019r.

 

 

L.p.

Nr zarządzenia

Data wydania

Treść zarządzenia

1

Nr 1/2019

02.01.2019r

Powołanie komisji przetargowej – Przebudowa drogi nr 15 w Beznatce-etap II

2

Nr 3/2019

07.01.2019r

Powołanie komisji przetargowej – Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ceków-Kolonia.

3

Nr 4/2019

14.01.2019r

Powołanie komisji przetargowej – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Morawin i Nowa Plewnia.

4

Nr 5/2019

23.01.2019r

Zmiany w planie finansowym UG Ceków-Kolonia na 2019r.

5

Nr 6/2019

25.01.2019r

Powołanie komisji przetargowej – Przebudowa drogi nr 674700 w Kamień-Kolonia.

6

Nr 7/2019

29.01.2019r

Powołanie komisji przetargowej – Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Cekowie-Kolonii, realizowanego w formie „zaprojektuj i wybuduj”.

7

Nr 8/2019

30.01.2019r

Ustalenie terminów i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  i uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020, dla których gmina Ceków-Kolonia jest organem prowadzącym.

8

Nr 9/2019

31.01.2018r

Zmiany budżetu gminy Ceków-Kolonia na 2019r.

9

Nr 10/2019

31.01.2019r

Zmiany w planie finansowym UG Ceków-Kolonia na 2019r.

10

Nr 11/2019

31.01.2019r

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019r.

11

Nr 12/2019

31.01.2019r

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Ceków-Kolonia za IV kw. 2018r

12

Nr 13/2019

08.02.2019r

Powołanie komisji przetargowej – Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ceków-Kolonia.

13

Nr 14/2019

08.02.2019r

Odwołanie i powołanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

14

Nr 15/2019

18.02.2019r

Wybory sołtysów i rad sołeckich.

15

Nr 16/2019

20.02.2019r

Zmiany budżetu gminy Ceków-Kolonia na 2019r.

16

Nr 17/2019

20.02.2019r

Zmiany w planie finansowym UG Ceków-Kolonia na 2019r.

17

Nr 18/2019

27.02.2019r

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Cekowie-Kolonii.

18

Nr 19/2019

27.02.2019r

Zmiany w planie finansowym UG Ceków-Kolonia na 2019r.

19

Nr 20/2019

27.02.2019r

Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Cekowie-Kolonii.

20

Nr 20A/2019

27.02.2019r

Wyznaczenie na obszarze gminy ceków-Kolonia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

21

Nr 21/2019

04.03.2019r

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego – nieodpłatne przekazanie żywności.

22

Nr 22/2019

20.03.2019r

Powołanie komisji konkursowej w celu wyłonienia  oferenta w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego pod nazwą „nieodpłatne przekazanie żywności najuboższym mieszkańcom gminy wraz z dowiezieniem jej na miejsce rozładunku i zatwierdzenia regulaminu pracy komisji.

23

Nr 23/2019

25.03.2019r

Przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia za 2018r.

24

Nr 24/2019

27.03.2019r

Zmiany w planie finansowym UG Ceków-Kolonia na 2019r.

25

Nr 25/2019

27.03.2019r

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019r.

26

Nr 26/2019

29.03.2019r

Podział dotacji z budżetu Gminy Ceków-Kolonia na 2019r dla organizacji pozarządowych.

27

Nr 27/2019

04.04.2019r

Wprowadzenie zasad rachunkowości do realizacji operacji współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

28

Nr 28/2019

04.04.2019r

Wprowadzenie zasad rachunkowości do realizacji operacji współfinansowanej ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

29

Nr 29/2019

04.04.2019r

Wprowadzenie zasad rachunkowości do realizacji operacji finansowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

30

Nr 30/2019

17.04.2019r

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ceków-Kolonia za I kw. 2019r.

31

Nr 31/2019

30.04.2019r

Zmiany budżetu gminy Ceków-Kolonia na 2019r.

32

Nr 32/2019

30.04.2019r

Zmiany w planie finansowym UG Ceków-Kolonia na 2019r.

33

Nr 33/2019

30.04.2019r

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019r.

34

Nr 34/2019

16.05.2019r

Udzielenie pełnomocnictwa dyrektorowi GBP w Cekowie-Kolonii.

35

Nr 35/2019

17.05.2019r

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej w Kamieniu, Szkoły Podstawowej w Morawinie, Szkoły Podstawowej w Kosmowie, Szkoły Podstawowej w Cekowie-Kolonii, Publicznego Przedszkola w Cekowie-Kolonii.

36

Nr 36/2019

22.05.2019r

Zmiany w planie finansowym UG Ceków-Kolonia na 2019r.

37

Nr 37/2019

22.05.2019r

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019r.

38

Nr 38/2019

27.05.2019r

Zmiany budżetu gminy Ceków-Kolonia na 2019r.

39

Nr 39/2019

27.05.2019r

Zmiany w planie finansowym UG Ceków-Kolonia na 2019r.

40

Nr 40/2019

27.05.2019r

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019r.

41

Nr 41/2019

12.06.2019r

Powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Morawinie.

42

Nr 42/2019

12.06.2019r

Powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamieniu.

43

Nr 43/2019

12.06.2019r

Powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kosmowie.

44

Nr 44/2019

12.06.2019r

Powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Chodyńskiego w Cekowie-Kolonii.

45

Nr 45/2019

12.06.2019r

Powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Cekowie-Kolonii.

46

Nr 46/2019

19.06.2019r

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.

47

Nr 47/2019

24.06.2019r

Przygotowanie i przeprowadzenie na terenie gminy wojewódzkiego treningu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania.

48

Nr 48/2019

26.06.2019r

Zmiany w planie finansowym

49

Nr 49/2019

26.06.2019r

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019r.

50

Nr 50/2019

26.06.2019r

Przyjęcie darowizny nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

51

Nr 51/2019

01.07.2019r

Zatwierdzenie konkursu na dyrektora Publicznego Przedszkola w Cekowie-Kolonii.

52

Nr 52/2019

01.07.2019r

Zatwierdzenie konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Chodyńskiego w Cekowie-Kolonii.

53

Nr 53/2019

01.07.2019r

Zatwierdzenie konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Kosmowie.

54

Nr 54/2019

01.07.2019r

Zatwierdzenie konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Morawinie.

55

Nr 55/2019

01.07.2019r

Zatwierdzenie konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamieniu.

56

Nr 56/2019

03.07.2019r

Powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Morawinie.

57

Nr 57/2019

03.07.2019r

Powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły podstawowej w Kamieniu.

58

Nr 58/2019

03.07.2019r

Powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kosmowie.

59

Nr 59/2019

03.07.2019r

Powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adam Chodyńskiego w Cekowie-Kolonii.

60

Nr 60/2019

03.07.2019r

Powierzenie stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Cekowie-Kolonii.

61

Nr 61/2019

08.07.2019r

Zmiany budżetu gminy na 2019r.

62

Nr 62/2019

08.07.2019r

Zmiany w planie finansowym.

63

Nr 63/2019

10.07.2019r

Powołanie komisji konkursowej w celu wyłonienia oferenta w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego pod nazwą „Organizacja cyklu 4 aktywnych treningów dla dzieci w Kamieniu, Morawinie, Kuźnicy, Cekowie-Kolonii zakończonych organizacją biegu z przeszkodami dla dzieci w Kamieniu” i zatwierdzenie regulaminu pracy komisji konkursowej.

64

Nr 64/2019

11.07.2019r

Podział dotacji z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych.

65

Nr 65/2019

11.07.2019r

Wprowadzenie polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

66

Nr 66/2019

15.07.2019r

Zasady, sposób i tryb przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz zasady rozliczania płatności dokonanych przy ich wykorzystaniu.

67

Nr 67/2019

19.07.2019r

Zmiany budżetu gminy na 2019r

68

Nr 68/2019

19.07.2019r

Zmiany w planie finansowym.

69

Nr 69/2019

22.07.2019r

Informacja za II kwartał o wykonaniu budżetu.

70

Nr 70/2019

26.07.2019r

Zmiany w planie finansowym.

71

Nr 71/2019

26.07.2019r

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019r.

72

Nr 72/2019

19.08.2019r

Wyznaczenie na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

73

Nr 73/2019

19.08.2019r

Zasady zwrotu kosztów przejazdów dzieci i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola, oddziału przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego umożliwiającego realizację wychowania przedszkolnego, rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.

74

Nr 74/2019

20.08.2019r

Wyrażenie zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w SP im. A. Chodyńskiego w Cekowie-Kolonii

75

Nr 75/2019

20.08.2019r

Wyrażenie zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w SP w Kamieniu

76

Nr 76/2019

20.08.2019r

Wyrażenie zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w SP w Kosmowie.

77

Nr 77/2019

20.08.2019r

Wyrażenie zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w SP w Morawinie.

78

Nr 78/2019

23.08.2019r

Informacja o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się WPF za I półrocze.

79

Nr 79/2019

29.08.2019r

Zmiany w planie finansowym.

80

Nr 80/2019

29.08.2019r

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019r.

81

Nr 81/2019

04.09.2019r

Regulamin udzielania pożyczek stowarzyszeniom na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE lub innych środków pomocowych realizowanych na terenie gminy.

82

Nr 82/2019

04.09.2019r

Określenie  zasad zwrotu kosztów dojazdu uczniów do szkół na terenie Gminy.

83

Nr 83/2019

04.09.2019r

Wyznaczenie nauczycieli zastępujących dyrektora Publicznego Przedszkola w Cekowie-Kolonii w przypadku jego nieobecności.

84

Nr 84/2019

04.09.2019r

Wyznaczenie nauczycieli zastępujących dyrektora Szkoły Podstawowej w Cekowie-Kolonii w przypadku jego nieobecności.

85

Nr 85/2019

04.09.2019r

Wyznaczenie nauczycieli zastępujących dyrektora szkoły Podstawowej  w Kamieniu w przypadku jego nieobecności.

86

Nr 86/2019

11.09.2019

Powołanie komisji przetargowej -”Budowa drogi gminnej w Przespolewie Pańskim”.

87

Nr 87/2019

18.09.2019r

Opracowanie materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2020r.

88

Nr 88/2019

26.09.2019r

Zmiany w planie finansowym.

89

Nr 89/2019

26.09.2019r

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019r.

90

Nr 90/2019

27.09.2019r

Powołanie komisji przetargowej „Odbiór odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych oraz z PSZOK z terenu gminy Ceków-Kolonia.

91

Nr 91/2019

30.09.2019r

Zmiany budżetu gminy na 2019r.

92

Nr 92/2019

30.09.2019r

Zmiany w planie finansowym.

93

Nr 93/2019

30.09.2019r

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019r.

94

Nr 94/2019

03.10.2019r

Powołanie komisji przetargowej „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kamień – etap II

95

Nr 95/2019

04.10.2019r

Powołanie komisji przetargowej - „Budowa – przebudowa drogi gminnej w Kamieniu.

96

Nr 96/2019

10.10.2019r

Zmiany w planie finansowym.

97

Nr 97/2019

10.10.2019r

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019r.

98

Nr 98/2019

14.10.2019r

Zmiany budżetu gminy na 2019r.

99

Nr 99/2019

14.10.2019r

Zmiany w planie finansowym.

100

Nr 100/2019

14.10.2019r.

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019r.

101

Nr 101/2019

21.10.2019r

Kwartalna informacja z wykonania budżetu  za III kw. 2019r

102

Nr 102/2019

22.10.2019r

Zmiany budżetu gminy na 2019r.

103

Nr 103/2019

22.10.2019r

Zmiany w planie finansowym.

104

Nr 104/2019

23.10.2019r

Powołanie komisji przetargowej - „Odbiór odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych oraz z PSZOK z terenu gminy Ceków-Kolonia”.

105

Nr 105/2019

29.10.2019r

Powołanie komisji przetargowej -”Kredyt długoterminowy w łącznej wysokości 1.900.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i kredytów”

106

Nr 106/2019

30.10.2019r

Zmiany w planie finansowym.

107

Nr 107/2019

30.10.2019r

Zmiany planu finansowego.

108

Nr 108/2019

07.11.2019r

 

109

Nr 109/2019

08.11.2019r

Projekt WPF na lata 2020-2032.

110

Nr 110/2019

08.11.2019r

Przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2020.

111

Nr 111/2019

18.11.2019r

Opracowanie planu finansowego na rok 2020.

112

Nr 112/2019

18.11.2019r

Ustalenie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na rok 2020.

113

Nr 113/2019

18.11.2019r

Przygotowanie i przeprowadzenie na terenie gminy treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania.

114

Nr 114/2019

18.11.2019r

Zmiany budżetu na rok 2019.

115

Nr 115/2019

18.11.2019r

Zmiany w planie finansowym na rok 2019.

116

Nr 116/2019

18.11.2019r

Zmiany planu finansowego.

117

Nr 117/2019

27.11.2019r

Zmiany w planie finansowym.

118

Nr 118/2019

27.11.2019r

Zmiany planu finansowego.

119

Nr 119/2019

27.11.2019r

Ustalenie minimalnej stawki za najem i dzierżawę mienia gminnego.

120

Nr 120/2019

27.11.2019r

Określenie stawek czynszu za lokale mieszkalne.

121

Nr 121/2019

04.12.2019r

Zmiany w planie finansowym.

122

Nr 122/2019

05.12.2019r

Powołanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

123

Nr 123/2019

05.12.2019r

Zmiany budżetu gminy na 2019r.

124

Nr 124/2019

05.12.2019r

Zmiany planu finansowego.

125

Nr 125/2019

05.12.2019r

Zmiany w planie finansowym.

126

Ne 126/2019

09.12.2019r

Ustalenie regulaminu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonych w Przespolewie Pańskim.

127

Nr 127/2019

09.12.2019r

Powołanie komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonych w Przespolewie Pańskim

128

Nr 128/2019

18.12.2019r

Zmiany w planie finansowym na 2019r

129

Nr 129/2019

18.12.2019r

Zmiany planu finansowego.

130

Nr 130/2019

30.12.2019r

Zmiany budżetu Gminy na 2019r

131

Nr 131/2019

30.12.2019r

Zmiany w planie finansowym na 2019r

132

Nr 132/2019

30.12.2019r

Opracowanie planu finansowego Urzędu Gminy na 2020r.

133

Nr 133/2019

30.12.2019r

Ustalenie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2020r.

134

Nr 134/2019

30.12.2019r

 

135

Nr 135/2019

30.12.2019r

Spis z natury - kasa

136

Nr 136/2019

30.12.2019r

Spis z natury – druki ścisłego zarachowania

137

Nr 137/2019

30.12.2019

Spis z natury – druki ścisłego zarachowania – kwitariusze K-103

138

Nr 138/2019

30.12.2019r

Spis z natury - kotłownia

 


 

Wytworzył:
Udostępnił:
. .
(2019-10-16 12:29:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Pera
(2020-02-03 08:18:25)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X