☰ Menu
Urząd Gminy Ceków-Kolonia
Herb Urząd Gminy Ceków-Kolonia

Czwartek 23.01.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nr zarządzenia

Data wydania

Treść zarządzenia

Nr 1/2019

02.01.2019r

Powołanie komisji przetargowej – Przebudowa drogi nr 15 w Beznatce-etap II

Nr 3/2019

07.01.2019r

Powołanie komisji przetargowej – Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ceków-Kolonia.

Nr 4/2019

14.01.2019r

Powołanie komisji przetargowej – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Morawin i Nowa Plewnia.

Nr 5/2019

23.01.2019r

Zmiany w planie finansowym UG Ceków-Kolonia na 2019r.

Nr 6/2019

25.01.2019r

Powołanie komisji przetargowej – Przebudowa drogi nr 674700 w Kamień-Kolonia.

Nr 7/2019

29.01.2019r

Powołanie komisji przetargowej – Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Cekowie-Kolonii, realizowanego w formie „zaprojektuj i wybuduj”.

Nr 8/2019

30.01.2019r

Ustalenie terminów i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  i uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020, dla których gmina Ceków-Kolonia jest organem prowadzącym.

Nr 9/2019

31.01.2018r

Zmiany budżetu gminy Ceków-Kolonia na 2019r.

Nr 10/2019

31.01.2019r

Zmiany w planie finansowym UG Ceków-Kolonia na 2019r.

Nr 11/2019

31.01.2019r

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019r.

Nr 12/2019

31.01.2019r

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Ceków-Kolonia za IV kw. 2018r

Nr 13/2019

08.02.2019r

Powołanie komisji przetargowej – Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ceków-Kolonia.

Nr 14/2019

08.02.2019r

Odwołanie i powołanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Nr 15/2019

18.02.2019r

Wybory sołtysów i rad sołeckich.

Nr 16/2019

20.02.2019r

Zmiany budżetu gminy Ceków-Kolonia na 2019r.

Nr 17/2019

20.02.2019r

Zmiany w planie finansowym UG Ceków-Kolonia na 2019r.

Nr 18/2019

27.02.2019r

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Cekowie-Kolonii.

Nr 19/2019

27.02.2019r

Zmiany w planie finansowym UG Ceków-Kolonia na 2019r.

Nr 20/2019

27.02.2019r

Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Cekowie-Kolonii.

Nr 20A/2019

27.02.2019r

Wyznaczenie na obszarze gminy ceków-Kolonia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Nr 21/2019

04.03.2019r

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego – nieodpłatne przekazanie żywności.

Nr 22/2019

20.03.2019r

 

Nr 23/2019

25.03.2019r

Przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia za 2018r

Nr 24/2019

27.03.2019r

Zmiany w planie finansowym UG Ceków-Kolonia na 2019r.

Nr 25/2019

27.03.2019r

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019r.

Nr 26/2019

29.03.2019r

Podział dotacji z budżetu Gminy Ceków-Kolonia na 2019r dla organizacji pozarządowych.

Nr 27/2019

04.04.2019r

Wprowadzenie zasad rachunkowości do realizacji operacji współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nr 28/2019

04.04.2019r

Wprowadzenie zasad rachunkowości do realizacji operacji współfinansowanej ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Nr 29/2019

04.04.2019r

Wprowadzenie zasad rachunkowości do realizacji operacji finansowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Nr 30/2019

17.04.2019r

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ceków-Kolonia za I kw. 2019r.

 

 

 

 

Nr 30/2019

17.04.2019r

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ceków-Kolonia za I kw. 2019r.

Nr 31/2019

30.04.2019r

Zmiany budżetu gminy Ceków-Kolonia na 2019r.

Nr 32/2019

30.04.2019r

Zmiany w planie finansowym UG Ceków-Kolonia na 2019r.

Nr 33/2019

30.04.2019r

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019r.

Nr 34/2019

16.05.2019r

Udzielenie pełnomocnictwa dyrektorowi GBP w Cekowie-Kolonii.

Nr 35/2019

17.05.2019r

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej w Kamieniu, Szkoły Podstawowej w Morawinie, Szkoły Podstawowej w Kosmowie, Szkoły Podstawowej w Cekowie-Kolonii, Publicznego Przedszkola w Cekowie-Kolonii.

Nr 36/2019

22.05.2019r

Zmiany w planie finansowym UG Ceków-Kolonia na 2019r.

Nr 37/2019

22.05.2019r

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019r.

Nr 38/2019

27.05.2019r

Zmiany budżetu gminy Ceków-Kolonia na 2019r.

Nr 39/2019

27.05.2019r

Zmiany w planie finansowym UG Ceków-Kolonia na 2019r.

Nr 40/2019

27.05.2019r

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019r.

Nr 41/2019

12.06.2019r

Powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Morawinie.

Nr 42/2019

12.06.2019r

Powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamieniu.

Nr 43/2019

12.06.2019r

Powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kosmowie.

Nr 44/2019

12.06.2019r

Powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Chodyńskiego w Cekowie-Kolonii.

Nr 45/2019

12.06.2019r

Powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Cekowie-Kolonii.

Nr 46/2019

19.06.2019r

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.

Nr 47/2019

24.06.2019r

Przygotowanie i przeprowadzenie na terenie gminy wojewódzkiego treningu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania.

Nr 48/2019

26.06.2019r

Zmiany w planie finansowym

Nr 49/2019

26.06.2019r

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019r.

Nr 50/2019

26.06.2019r

Przyjęcie darowizny nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Nr 51/2019

01.07.2019r

Zatwierdzenie konkursu na dyrektora Publicznego Przedszkola w Cekowie-Kolonii.

Nr 52/2019

01.07.2019r

Zatwierdzenie konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Chodyńskiego w Cekowie-Kolonii.

Nr 53/2019

01.07.2019r

Zatwierdzenie konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Kosmowie.

Nr 54/2019

01.07.2019r

Zatwierdzenie konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Morawinie.

Nr 55/2019

01.07.2019r

Zatwierdzenie konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamieniu.

Nr 56/2019

03.07.2019r

Powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Morawinie.

Nr 57/2019

03.07.2019r

Powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły podstawowej w Kamieniu.

Nr 58/2019

03.07.2019r

Powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kosmowie.

Nr 59/2019

03.07.2019r

Powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adam Chodyńskiego w Cekowie-Kolonii.

Nr 60/2019

03.07.2019r

Powierzenie stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Cekowie-Kolonii.

Nr 61/2019

08.07.2019r

Zmiany budżetu gminy na 2019r.

Nr 62/2019

08.07.2019r

Zmiany w planie finansowym.

Nr 63/2019

10.07.2019r

Powołanie komisji konkursowej w celu wyłonienia oferenta w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego pod nazwą „Organizacja cyklu 4 aktywnych treningów dla dzieci w Kamieniu, Morawinie, Kuźnicy, Cekowie-Kolonii zakończonych organizacją biegu z przeszkodami dla dzieci w Kamieniu” i zatwierdzenie regulaminu pracy komisji konkursowej.

Nr 64/2019

11.07.2019r

Podział dotacji z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych.

Nr 65/2019

11.07.2019r

Wprowadzenie polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Nr 66/2019

15.07.2019r

Zasady, sposób i tryb przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz zasady rozliczania płatności dokonanych przy ich wykorzystaniu.

Nr 67/2019

19.07.2019r

Zmiany budżetu gminy na 2019r

Nr 68/2019

19.07.2019r

Zmiany w planie finansowym.

Nr 69/2019

22.07.2019r

Informacja za II kwartał o wykonaniu budżetu.

Nr 70/2019

26.07.2019r

Zmiany w planie finansowym.

Nr 71/2019

26.07.2019r

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019r.

Nr 72/2019

19.08.2019r

Wyznaczenie na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Nr 73/2019

 

 

Nr 74/2019

20.08.2019r

Wyrażenie zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w SP im. A. Chodyńskiego w Cekowie-Kolonii

Nr 75/2019

20.08.2019r

Wyrażenie zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w SP w Kamieniu

Nr 76/2019

20.08.2019r

Wyrażenie zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w SP w Kosmowie.

Nr 77/2019

20.08.2019r

Wyrażenie zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w SP w Morawinie.

Nr 78/2019

23.08.2019r

Informacja o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się WPF za I półrocze.

Nr 79/2019

29.08.2019r

Zmiany w planie finansowym.

Nr 80/2019

29.08.2019r

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019r.

Nr 81/2019

04.09.2019r

Regulamin udzielania pożyczek stowarzyszeniom na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE lub innych środków pomocowych realizowanych na terenie gminy.

Nr 82/2019

04.09.2019r

 

Nr 83/2019

04.09.2019r

 

Nr 84/2019

04.09.2019r

 

Nr 85/2019

04.09.2019r

 

Nr 86/2019

11.09.2019

Powołanie komisji przetargowej -”Budowa drogi gminnej w Przespolewie Pańskim”.

Nr 87/2019

18.09.2019r

Opracowanie materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2020r.

Nr 88/2019

26.09.2019r

Zmiany w planie finansowym.

Nr 89/2019

26.09.2019r

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019r.

Nr 90/2019

27.09.2019r

Powołanie komisji przetargowej „Odbiór odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych oraz z PSZOK z terenu gminy Ceków-Kolonia.

Nr 91/2019

30.09.2019r

Zmiany budżetu gminy na 2019r.

Nr 92/2019

30.09.2019r

Zmiany w planie finansowym.

Nr 93/2019

30.09.2019r

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019r.

Nr 94/2019

03.10.2019r

Powołanie komisji przetargowej „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kamień – etap II

Nr 95/2019

04.10.2019r

Powołanie komisji przetargowej - „Budowa – przebudowa drogi gminnej w Kamieniu.

Nr 96/2019

10.10.2019r

Zmiany w planie finansowym.

Nr 97/2019

10.10.2019r

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019r.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
. .
(2019-10-16 12:29:49)
Ostatnio zmodyfikował:
. .
(2019-10-16 13:11:15)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X