☰ Menu
Urząd Gminy Ceków-Kolonia
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 17.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Ceków-Kolonia

Ogłoszenie nr 525672-N-2020 z dnia 2020-03-23 r.

Gmina Ceków-Kolonia: Zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Ceków-Kolonia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ceków-Kolonia, krajowy numer identyfikacyjny 54116700000000, ul. Ceków-Kolonia  51 , 62-834  Ceków, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 631 002, e-mail ugcekow1@go2.pl, faks 627 631 151.
Adres strony internetowej (URL): http://ug.cekow.ibip.pl/public/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://ug.cekow.ibip.pl/public/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm,.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, kuriera
Adres:
Urząd Gminy Ceków-Kolonia, Ceków-Kolonia 51, 62-834 Ceków, (sekretariat)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Ceków-Kolonia
Numer referencyjny: GPRiOŚ.271.2.1.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Ceków-Kolonia tj. • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 200301, • tworzywa sztuczne o kodzie 200139 • zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 150106 • odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (popioły) o kodzie 200399 • inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popioły) o kodzie 200199 • opakowania z papieru i tektury o kodzie 150101, • papier i tektura o kodzie 200101 Odpady będą dostarczane przez wyłonionego w przetargu przez Gminę Ceków-Kolonia przedsiębiorcę, zwanego dalej Dostawcą, posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Gmina Ceków-Kolonia przewiduje dostarczyć następujące rodzaje i ilości odpadów komunalnych w okresie od 01.07.2020 r. do 31.10.2020 r.: • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (200301) - 110,48 Mg, • tworzywa sztuczne o kodzie 200139 i zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 150106 - 60,42 Mg • odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (popioły) o kodzie 200399 i inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popioły) o kodzie 200199 – 50,62 Mg • opakowania z papieru i tektury o kodzie 150101, i papier i tektura o kodzie 200101 - 30 Mg 2 Podane rodzaje wynikają z wcześniejszych odbiorów, a ilość odpadów jest szacunkowa i należy traktować ją orientacyjnie, ponieważ może ona ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. W przypadku zaistnienia konieczności zagospodarowania innych odpadów niż wskazane w pkt 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo dostarczenia ich do zagospodarowania Wykonawcy, ponosząc odpłatność według obowiązujących stawek Wykonawcy w dniu ich dostarczenia. 3 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości przekazanych odpadów w stosunku do w/w wyliczeń oraz prawo do zmiany rodzaju odpadów komunalnych w zależności od faktycznych potrzeb i ilości, bez prawa Wykonawcy do roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu. 4 Zamawiający zastrzega sobie prawo odbioru innych niż w/w kody odpadów podyktowane koniecznością ich zagospodarowania z powodu zmiany przepisów prawa. 5 Wykonawca zapewni, by zgodnie z art. 20 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) i innych przepisów prawa, miejsca operacji odzysku lub unieszkodliwienia odpadów komunalnych spełniały kryteria technologiczne odpowiadały wymaganiom określonym w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1396) i innym właściwym przepisom. 6 Wykonawca musi posiadać status instalacji komunalnej spełniającej wymagania określone ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku i innych obowiązujących przepisów prawa. 7 Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania dostarczonych odpadów w każdy dzień roboczy (od poniedziałku do piątku), za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 6.00 do 16.00. 8 Odbierane do zagospodarowania odpady przez Wykonawcę będą udokumentowane. Przyjmowane odpady muszą być każdorazowo ważone na legalizowanej wadze. Ważenie musi być potwierdzone wystawieniem kwitu wagowego. 9 Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości zgodnie z wymaganiami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 10 Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie wymagane sprawozdania określone obowiązującymi przepisami prawa, w terminach wskazanych w tychże przepisach. 11 Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wszelkich awariach instalacji, przestojach w przyjmowaniu odpadów, zmianach w funkcjonowaniu instalacji komunalnej wynikających z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, ograniczeniach wynikających z decyzji organów nadzorczych w terminie do 24 godz. od momentu zaistniałych zdarzeń, ograniczeń, przestojów (telefonicznie, mailem). Brak informacji o zaistniałych zmianach w funkcjonowaniu instalacji może skutkować naliczeniem kar umownych. 12 Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r.. poz. 1040 z późn. zm.) 12. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujące następujące czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia m.in. osoby obsługujące legalizowaną wagę przemysłową i osoby wykonujące czynności sortowania odpadów. 13 Wykonawca każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym nie krótszym niż 5 dni robocze zobowiązuje się przedłożyć do wglądu poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w pkt. 12. Kopia umów o pracę powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę. 14. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazanego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90533000-2II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-07-01   lub zakończenia: 2020-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada uprawnienia: • aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydane w drodze decyzji przez organ właściwy odpowiednio ze względu ma miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów (bądź jedno zezwolenie tzw. Pozwolenie zintegrowane, które obejmuje zbieranie i przetwarzanie odpadów) na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2019r. poz. 4396 z późn.zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający nie wymaga dokumentów potwierdzających okoliczności , o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp, za wyjątkiem oświadczenia wstępie potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu składanego wraz z ofertą - załącznik nr 4

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydane w drodze decyzji przez organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów (bądź jedno zezwolenie tzw. Pozwolenie zintegrowane, które obejmuje zbieranie i przetwarzanie odpadów) na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1396 z późn.zm.)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Zamawiający nie określa kryteriów selekcji

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie wymaga dokumentów potwierdzających ww okoliczności

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Zamawiający wraz z ofertą składa: 1.wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 3. Zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (składane w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 22a ustawy Pzp). 4. Wzór umowy sporządzony przez wykonawcę, uwzględniający zapisy wymienione w Rozdziale XVI pkt 4 SIWZ. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp , zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp -załącznik nr 2 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Koszt eksploatacji zamówienia związany z dojazdem do instalacji (odległość zamawiającego od instalacji)

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Przewiduje się możliwość zmiany postanowień umowy: a) zwiększenie zakresu przedmiotu umowy na podstawie art. art.144 ust.1 pkt 6 ustawy pzp b) zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Prowadzącego instalację w przypadku: • zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływającej na zasady odbierania i zagospodarowania odpadów; • zmiany stawki podatku VAT, • odstąpienie od realizacji części zamówienia , pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postepowania, a które powodują , że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu powodowałoby dla przekazującego odpady skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-02, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

 


 

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku unieważnienie postępowania.pdf
(40 KB)
Wytworzył:
Wójt Mariusz Chojnacki
(2020-04-02)
Udostępnił:
Pera Adrian
(2020-04-02 11:47:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku informacja z otwarcia ofert.pdf
(32 KB)
Wytworzył:
Wójt Mariusz Chojnacki
(2020-04-02)
Udostępnił:
Pera Adrian
(2020-04-02 11:47:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku ogłoszenie.pdf
(807 KB)
Wytworzył:
Wójt Mariusz Chojnacki, Jolanta Rosiakowska
(2020-03-23)
Udostępnił:
Pera Adrian
(2020-03-23 13:05:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku SIWZ zagospodarowanie cekow.docx
(65 KB)
Wytworzył:
Wójt Mariusz Chojnacki, Jolanta Rosiakowska
(2020-03-23)
Udostępnił:
Pera Adrian
(2020-03-23 13:05:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx
(34 KB)
Wytworzył:
Wójt Mariusz Chojnacki, Jolanta Rosiakowska
(2020-03-23)
Udostępnił:
Pera Adrian
(2020-03-23 13:05:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załąvznik nr 2 - oswiuadczenie o grupie kapitałowej.docx
(15 KB)
Wytworzył:
Wójt Mariusz Chojnacki, Jolanta Rosiakowska
(2020-03-23)
Udostępnił:
Pera Adrian
(2020-03-23 13:06:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załąvznik nr 3- oświadcvzenie o waunkach udziału w postępowaniu.docx
(15 KB)
Wytworzył:
Wójt Mariusz Chojnacki, Jolanta Rosiakowska
(2020-03-23)
Udostępnił:
Pera Adrian
(2020-03-23 13:06:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załąvznik nr 4 - oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zpostępowania.docx
(16 KB)
Wytworzył:
Wójt Mariusz Chojnacki, Jolanta Rosiakowska
(2020-03-23)
Udostępnił:
Pera Adrian
(2020-03-23 13:06:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Wójt Mariusz Chojnacki, Jolanta Rosiakowska
Udostępnił:
Pera Adrian
(2020-03-23 12:56:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Skórzewski Łukasz
(2020-12-29 12:13:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1717620