☰ Menu
Urząd Gminy Ceków-Kolonia
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 17.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Utworzenie gminnych klubów dziecięcych na terenie gminy Ceków-Kolonia. Zadanie podzielone na dwie części Część 1 ? Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego Nr 1 w Cekowie-Kolonii Część 2 ? Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego Nr 2 w Kamieniu

 

 

głoszenie nr 540104111-N-2020 z dnia 15-06-2020 r.

Ceków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 544650-N-2020
Data: 28/05/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Ceków-Kolonia, Krajowy numer identyfikacyjny 54116700000000, ul. Ceków-Kolonia  51, 62-834  Ceków, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 631 002, e-mail ugcekow1@go2.pl, faks 627 631 151.
Adres strony internetowej (url): http://ug.cekow.ibip.pl/public/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data:2020-06-16, godzina 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Data:2020-06-23, godzina 09:30

 

Ogłoszenie nr 544650-N-2020 z dnia 2020-05-28 r.

Gmina Ceków-Kolonia: Utworzenie gminnych klubów dziecięcych na terenie gminy Ceków-Kolonia Zadanie podzielone na dwie części Część 1 – Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego Nr 1 w Cekowie-Kolonii Część 2 – Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego Nr 2 w Kamieniu,
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ceków-Kolonia, krajowy numer identyfikacyjny 54116700000000, ul. Ceków-Kolonia  51 , 62-834  Ceków, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 631 002, e-mail ugcekow1@go2.pl, faks 627 631 151.
Adres strony internetowej (URL): http://ug.cekow.ibip.pl/public/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://ug.cekow.ibip.pl/public/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm,.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, kuriera
Adres:
Urząd Gminy Ceków-Kolonia, Ceków-Kolonia 51, 62-834 Ceków, (sekretariat)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utworzenie gminnych klubów dziecięcych na terenie gminy Ceków-Kolonia Zadanie podzielone na dwie części Część 1 – Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego Nr 1 w Cekowie-Kolonii Część 2 – Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego Nr 2 w Kamieniu,
Numer referencyjny: GPRiOŚ.271.2.5.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Utworzenie gminnych klubów dziecięcych na terenie gminy Ceków-Kolonia Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części: A) Część 1 – Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego Nr 1 w Cekowie-Kolonii Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane przy adaptacji pomieszczeń budynku Przedszkola Zakres robót obejmuje wykonanie prac remontowych i adaptacyjnych dotyczących utworzenia klubu dziecięcego w kondygnacji przyziemia, którego wysokość istniejących pomieszczeń wynosi powyżej 2,5 m. Zakres remontu obejmuje: adaptację dwóch pomieszczeń z przeznaczeniem na pobyt dzieci w ilości po 8 w każdej sali, adaptację istniejącego schowka na sanitariat dla personelu, adaptację istniejącego magazynu na pokój dla personelu, adaptację istniejącej komunikacji na korytarzyk, magazyn środków czystości oraz szatnię z wózkownią. W ramach robót zaplanowane zostały: wykonanie ścianek działowych z zabudowy kartonowo-gipsowej wydzielających dodatkowe pomieszczenia szatni i pomieszczenia środków czystości, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej dla planowanego sanitariatu oraz montaż armatury sanitarnej, okładziny ścian oraz posadzki z płytek, uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych, wykonanie przekuć otworów w ścianach, montaż nowych drzwi wewnętrznych, wykonanie powiększenia otworu okiennego (w ramach istniejącej szerokości okna) celem montażu drzwi balkonowych dla zachowania bezpiecznej ewakuacji zgodnej z wymogami lokalowymi i technicznymi, zabezpieczenie istniejącej instalacji elektrycznej przed dostępem dzieci oraz wykonanie instalacji teletechnicznej, wykonanie gładzi gipsowych ścian i sufitów oraz malowanie farbą, wykonanie wentylacji mechanicznej w sanitariacie dla personelu, w salach zajęć dla dzieci oraz pokoju personelu wykonanie posadzek z wykładziny PCV, wykonanie wewnętrznego podejścia wody z doprowadzeniem do projektowanego hydrantu wewnętrznego w zakresie ochrony p-poż. klubiku. Powierzchnia z podziałem na pomieszczenia: - wiatrołap – 2,37 - korytarz – 19,18 m2 - sala zajęć nr 1 – 30,64 m2, - sala zajęć nr 2 – 42,88 m2 - sanitariat dla niepełnosprawnych (istniejący) – 4,08 m2 - sanitariat dzieci (istniejący) – 13,33 m2 - korytarzyk 4,00 m2 - sanitariat personelu 3,67 m2 - magazyn środków czystości – 4,24 m2 - szatnia z wózkownią – 21,73 m2 - pokój personelu – 11,97 m2 Łączna powierzchnia klubu dziecięcego 158,09 m2 b) Część 2 – Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego Nr 2 w Kamieniu. Planowany zakres robót obejmuje wykonanie prac remontowych i dostosowawczych dotyczących utworzenia klubiku dziecięcego w kondygnacji przyziemia segmentu szkoły podstawowej zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 202/2, 203/2, którego wysokość istniejących pomieszczeń wynosi powyżej 2,5 m. Klubik dziecięcy zostanie zrealizowany poprzez adaptację pomieszczeń z przeznaczeniem na dwie sale zajęć dla dzieci, adaptację istniejącego sanitariatu chłopców na pomieszczenie porządkowe, sanitariat dla osób niepełnosprawnych oraz wózkownię, adaptację istniejącej sali na magazyn sprzętu oraz pokój personelu, adaptację szatni na szatnię oraz zmywalnię, adaptację pokoju pielęgniarskiego na wydawalnię posiłków, wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz ze schodami zewnętrznymi. Zakres robót remontowo-adaptacyjnych obejmuje: wymianę istniejącej drewnianej stolarki okiennej na okna z profili PCV, wymianę drzwi zewnętrznych dla zachowania bezpiecznej ewakuacji, wykonanie ścianek działowych wydzielających dodatkowe pomieszczenia, wykonanie posadzek z płytek oraz wykładzin rulonowych PCV, tynki cementowo-wapienne na nowych ściankach, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów, zabezpieczenie istniejących grzejników przed bezpośrednim kontaktem dzieci poprzez płyty osłonowe, wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej, montaż drzwi p.poż. EI-30 oddzielających klatkę schodową prowadzącą do szkoły podstawowej, sanitariat dla dzieci – wyposażony w osprzęt sanitarny i armaturę typu przedszkolnego: 3 kabiny ustępowe, 3 umywalki, natrysk z brodzikiem i ruchomym sitkiem wraz z kabinami ze ścianek działowych systemowych, sanitariat dla osób niepełnosprawnych z wyposażeniem i pochwytami oraz niezbędną powierzchnią manewrową, w pomieszczeniach bez okien wentylacja mechaniczna wywiewna, we wszystkich sanitariatach, wydawalni posiłków oraz zmywalni ściany z płytek ceramicznych, montaż opraw ledowych, częściowe rozprowadzenie nowej instalacji elektrycznej, montaż gniazd elektrycznych z zabezpieczeniem chroniącym przed dostępem dzieci, wykonanie instalacji teletechnicznej, wymiana wewnętrznej instalacji wody ciepłej i zimnej oraz podejść kanalizacyjnych, wykonanie schodów zewnętrznych przy wejściach oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych z balustradami i pochwytami, montaż nowych daszków nad wejściami. Powierzchnia z podziałem na pomieszczenia: - wiatrołap 5,83 m2 - wózkownia 3,72 m2 - korytarz 10,68 m2 - szatnia 13,93 m2 - sanitariat dla niepełnosprawnych 3,80 m2 - pomieszczenie porządkowe – 0,92 m2 - zmywalnia 8,05 m2 - wydawalnia posiłków 11,33m2 - magazyn środków czystości 4,71 m2 - holl 84,82 m2 - sala zajęć nr 1- 48,05 m2 - sala zajęć nr 2 – 56,45 m2 - pokój personelu 19,77 m2 - magazyn sprzętu 19,20 m2 - sanitariat dzieci 14,21 m2 - sanitariat personelu 2,80 m2 - korytarzyk 2,40 m2 Łączna powierzchnia klubu dziecięcego 310,77 m2 Roboty realizowane są w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 Wysokość dofinansowania do 80,00% kosztów. 2.1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i utrzymać na swój koszt oznakowanie robót, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robót oraz za ich utrzymanie w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót. 2.2 Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej, wykonania wszelkich badań i prób. 2.3. Koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji ponosi Wykonawca, odpowiedzialny jest również za powstałe w trakcie robót odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.). 2.4 Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia przez okres: minimalnie 36 miesięcy – maksymalnie 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Okres rękojmi ustawowy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w : dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze robót.

II.5) Główny kod CPV: 45110000-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45111220-6

45262311-4

45262500-6

45410000-4

45442100-8

45432100-5

45421000-4

45432210-9

45310000-3

45332000-3II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-08-05

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto, Uwaga : - przez wykonanie (zrealizowanie i zakończenie) należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania protokołu końcowego odbioru robót, b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 listopada 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 r., poz. 220).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający nie wymaga dokumentów potwierdzających okoliczności , o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp, za wyjątkiem oświadczenia wstępie potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składanego wraz z ofertą

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia : 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – potwierdzający spełnianie warunku opisanego przez zamawiającego w Rozdz. V pkt 2 ppkt 3) lit. a) SIWZ – załącznik nr 5 do SIWZ, 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzający spełnianie warunku opisanego przez Zamawiającego w Rozdz. V pkt 2 ppkt 3) lit. b) SIWZ – załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Zamawiający nie określa kryteriów selekcji

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie wymaga dokumentów potwierdzających ww okoliczności

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Zamawiający wraz z ofertą składa: 1.wypełniony formularz oferty 2. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 3.Zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (składane w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 22a ustawy Pzp).4. Dowód wniesienia wadium. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej in formacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp , zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp -załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium dla każdej części oddzielnie w wysokości : A) Dla części 1 – Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego Nr 1 w Cekowie-Kolonii - 2 500,00 zł B) Dla części 2 – Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego Nr 2 w Kamieniu - 5 000,00 zł


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

długość okresu gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w postaci aneksu. 2. Zamawiający przewiduje następujące zmiany istotnych postanowień umowy. 1) Zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy będących następstwem: a) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. b) warunków atmosferycznych lub innych sił natury uniemożliwiających ze względów technologicznych wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie lub negatywnie wpływających na jakość wykonania lub trwałość przedmiotu umowy. c) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub, gdy realizowane jest zamówienie dodatkowe, którego realizacja ma wpływ na termin wykonania umowy. d) wystąpienia nieprzewidzianych warunków realizacji zamówienia np. niesprzyjające wykonywaniu robót warunki gruntowo-wodne, odkrycie nie zinwentaryzowanych przedmiotów, obiektów i elementów instalacji podziemnej i będzie to miało wpływ na termin wykonania podmiotu umowy, e) konieczności wykonania dokumentacji zamiennej, gdy czas potrzebny na jej wykonanie spowoduje wydłużenie terminu realizacji niniejszej umowy, f) wystąpienia robót zamiennych, przez które rozumie się roboty, które nie wykraczają poza przedmiot zamówienia, wprowadzające tylko zmiany ulepszające, usprawniające proces budowlany, rozwiązanie zamienne w zakresie rodzaju zastosowanych materiałów w technologii wykonywanych robót, g) wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót, h) ze względu na niezależne od Wykonawcy decyzje administracyjne uniemożliwiające lub mające istotny wpływ na brak możliwości wykonywania robót objętych umową, i) opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu placu budowy, j) ze względu na wystąpienie robót o których mowa w art.144 ust.1 pkt 6 o czas potrzebny na opracowanie lub zmianę dokumentacji projektowej, jej uzgodnienie oraz o czas potrzebny na wykonanie robót, 2) Zmiany wynikające ze zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy ( np. urzędowa stawka podatku VAT ). 3) Zmiany wynikające ze zmniejszenia wynagrodzenia w związku ze zmianę sposobu przeprowadzenia robót, ograniczenia zakresu robót lub wprowadzenie rozwiązań lub robót zamiennych o niższej wartości niż przewidziana w dokumentacji i przedmiarze robót. 4) Zmiany wynikające z wystąpienia zdarzeń obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, których Zamawiający lub Wykonawca nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać. 5) Zmiany wynikające z konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowo - kosztorysowej, 6) Zmiany wynikające z wykonania robót zamiennych lub z zastosowania materiałów lub urządzeń innych niż wskazane w ofercie przetargowej i dokumentacji projektowej, ale o lepszych parametrach technicznych i pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 7) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz wpływ zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy. Waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 8) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz wpływ zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy. Waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionej w ust. 2, okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 4. Na okoliczności wymienione w ust. 2 Wykonawca może się powołać jedynie w przypadku, gdy zostały one udokumentowane oraz wpisane w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy lub w przypadku braku takiej możliwości gdy o ich zaistnieniu Wykonawca niezwłocznie pisemnie poinformował Zamawiającego. W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 2, pkt 1 przedłużenie terminu wykonania zamówienia może nastąpić wyłącznie o faktyczny czas opóźnienia. 5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, jeżeli nie stanowią istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-16, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego Nr 1 w Cekowie-Kolonii

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane przy adaptacji pomieszczeń budynku Przedszkola Zakres robót obejmuje wykonanie prac remontowych i adaptacyjnych dotyczących utworzenia klubu dziecięcego w kondygnacji przyziemia, którego wysokość istniejących pomieszczeń wynosi powyżej 2,5 m. Zakres remontu obejmuje: adaptację dwóch pomieszczeń z przeznaczeniem na pobyt dzieci w ilości po 8 w każdej sali, adaptację istniejącego schowka na sanitariat dla personelu, adaptację istniejącego magazynu na pokój dla personelu, adaptację istniejącej komunikacji na korytarzyk, magazyn środków czystości oraz szatnię z wózkownią. W ramach robót zaplanowane zostały: wykonanie ścianek działowych z zabudowy kartonowo-gipsowej wydzielających dodatkowe pomieszczenia szatni i pomieszczenia środków czystości, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej dla planowanego sanitariatu oraz montaż armatury sanitarnej, okładziny ścian oraz posadzki z płytek, uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych, wykonanie przekuć otworów w ścianach, montaż nowych drzwi wewnętrznych, wykonanie powiększenia otworu okiennego (w ramach istniejącej szerokości okna) celem montażu drzwi balkonowych dla zachowania bezpiecznej ewakuacji zgodnej z wymogami lokalowymi i technicznymi, zabezpieczenie istniejącej instalacji elektrycznej przed dostępem dzieci oraz wykonanie instalacji teletechnicznej, wykonanie gładzi gipsowych ścian i sufitów oraz malowanie farbą, wykonanie wentylacji mechanicznej w sanitariacie dla personelu, w salach zajęć dla dzieci oraz pokoju personelu wykonanie posadzek z wykładziny PCV, wykonanie wewnętrznego podejścia wody z doprowadzeniem do projektowanego hydrantu wewnętrznego w zakresie ochrony p-poż. klubiku. Powierzchnia z podziałem na pomieszczenia: - wiatrołap – 2,37 - korytarz – 19,18 m2 - sala zajęć nr 1 – 30,64 m2, - sala zajęć nr 2 – 42,88 m2 - sanitariat dla niepełnosprawnych (istniejący) – 4,08 m2 - sanitariat dzieci (istniejący) – 13,33 m2 - korytarzyk 4,00 m2 - sanitariat personelu 3,67 m2 - magazyn środków czystości – 4,24 m2 - szatnia z wózkownią – 21,73 m2 - pokój personelu – 11,97 m2 Łączna powierzchnia klubu dziecięcego 158,09 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45110000-1, 45111220-6, 45262500-6, 45262311-4, 45410000-4, 45442100-8, 45432100-5, 45421000-4, 45432210-9, 45310000-3, 45332000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

długość okresu gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 2 500,00 zł Warunki udziału w postępowaniu są jednakowe dla obydwu części zamówienia.
 

Część nr:

2

Nazwa:

Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego Nr 2 w Kamieniu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Planowany zakres robót obejmuje wykonanie prac remontowych i dostosowawczych dotyczących utworzenia klubiku dziecięcego w kondygnacji przyziemia segmentu szkoły podstawowej zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 202/2, 203/2, którego wysokość istniejących pomieszczeń wynosi powyżej 2,5 m. Klubik dziecięcy zostanie zrealizowany poprzez adaptację pomieszczeń z przeznaczeniem na dwie sale zajęć dla dzieci, adaptację istniejącego sanitariatu chłopców na pomieszczenie porządkowe, sanitariat dla osób niepełnosprawnych oraz wózkownię, adaptację istniejącej sali na magazyn sprzętu oraz pokój personelu, adaptację szatni na szatnię oraz zmywalnię, adaptację pokoju pielęgniarskiego na wydawalnię posiłków, wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz ze schodami zewnętrznymi. Zakres robót remontowo-adaptacyjnych obejmuje: wymianę istniejącej drewnianej stolarki okiennej na okna z profili PCV, wymianę drzwi zewnętrznych dla zachowania bezpiecznej ewakuacji, wykonanie ścianek działowych wydzielających dodatkowe pomieszczenia, wykonanie posadzek z płytek oraz wykładzin rulonowych PCV, tynki cementowo-wapienne na nowych ściankach, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów, zabezpieczenie istniejących grzejników przed bezpośrednim kontaktem dzieci poprzez płyty osłonowe, wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej, montaż drzwi p.poż. EI-30 oddzielających klatkę schodową prowadzącą do szkoły podstawowej, sanitariat dla dzieci – wyposażony w osprzęt sanitarny i armaturę typu przedszkolnego: 3 kabiny ustępowe, 3 umywalki, natrysk z brodzikiem i ruchomym sitkiem wraz z kabinami ze ścianek działowych systemowych, sanitariat dla osób niepełnosprawnych z wyposażeniem i pochwytami oraz niezbędną powierzchnią manewrową, w pomieszczeniach bez okien wentylacja mechaniczna wywiewna, we wszystkich sanitariatach, wydawalni posiłków oraz zmywalni ściany z płytek ceramicznych, montaż opraw ledowych, częściowe rozprowadzenie nowej instalacji elektrycznej, montaż gniazd elektrycznych z zabezpieczeniem chroniącym przed dostępem dzieci, wykonanie instalacji teletechnicznej, wymiana wewnętrznej instalacji wody ciepłej i zimnej oraz podejść kanalizacyjnych, wykonanie schodów zewnętrznych przy wejściach oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych z balustradami i pochwytami, montaż nowych daszków nad wejściami. Powierzchnia z podziałem na pomieszczenia: - wiatrołap 5,83 m2 - wózkownia 3,72 m2 - korytarz 10,68 m2 - szatnia 13,93 m2 - sanitariat dla niepełnosprawnych 3,80 m2 - pomieszczenie porządkowe – 0,92 m2 - zmywalnia 8,05 m2 - wydawalnia posiłków 11,33m2 - magazyn środków czystości 4,71 m2 - holl 84,82 m2 - sala zajęć nr 1- 48,05 m2 - sala zajęć nr 2 – 56,45 m2 - pokój personelu 19,77 m2 - magazyn sprzętu 19,20 m2 - sanitariat dzieci 14,21 m2 - sanitariat personelu 2,80 m2 - korytarzyk 2,40 m2 Łączna powierzchnia klubu dziecięcego 310,77 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45110000-1, 45111220-6, 45262311-4, 45262500-6, 45410000-4, 45442100-8, 45432100-5, 45421000-4, 45432210-9, 45310000-3, 45332000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-05
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

długość okresu gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 zł Warunki udziału w postępowaniu są jednakowe dla obydwu części zamówienia.

Zmiana ogłoszenia

Zmiana SIWZ

Kosztorys ślepy Kamień - prawidłowy !!!

 

SIWZ z załącznikami Kluby Dziecięce

Klub w Kamieniu

Przedmiar. B. budowlana. Klub dziecięcy w Kamieniu - błędny

Przedmiar. B. elektryczna. Klub dziecięcy w Kamieniu

Specyfikacja techniczna. Klub dziecięcy w Kamieniu

Projekt adaptacji pomieszczeń. Klub dziecięcy w Kamieniu

Inwent. Kamien

PST Kamien

PW-1 Kamien.

PW-2 Kamien

PW-3 Kamien

PW-4 Kamien

PW-5 Kamien

PW-6 Kamien

PW-7 Kamien

Klub w Cekowie-Kolonii

Przedmiar robót. Klub dziecięcy w Cekowie Kolonii

Projekt adaptacji pomieszczeń. Klub dziecięcy w Ceków-Kolonia

Specyfikacja techniczna Ceków-Kolonia

Rys. PST Ceków-Kolonia

Rys. Inwent. Ceków-Kolonia

PW-1 Ceków-Kolonia

PW-2 Ceków-Kolonia

PW-3 Ceków-Kolonia

PW-4 Ceków-Kolonia

PW-5 Ceków-Kolonia

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania.pdf
(95 KB)
Wytworzył:
Wójt Mariusz Chojnacki
(2020-06-29)
Udostępnił:
Pera Adrian
(2020-06-29 13:40:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku informacja z otwarcia ofert.pdf
(67 KB)
Wytworzył:
Wójt Mariusz Chojnacki
(2020-06-23)
Udostępnił:
Pera Adrian
(2020-06-23 11:45:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zmiana ogłoszenia.pdf
(29 KB)
Wytworzył:
Wójt Mariusz Chojnacki
(2020-06-15)
Udostępnił:
Pera Adrian
(2020-06-15 14:58:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku zmiana SIWZ.pdf
(32 KB)
Wytworzył:
Wójt Mariusz Chojnacki
(2020-06-15)
Udostępnił:
Pera Adrian
(2020-06-15 14:58:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku koszt ślepy Kamień.pdf
(566 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Pera Adrian
(2020-06-15 14:58:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku ogłoszenie.docx
(32 KB)
Wytworzył:
Wójt Mariusz Chojnacki, Jolanta Rosiakowska
(2020-05-28)
Udostępnił:
Pera Adrian
(2020-05-28 13:01:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku SIWZ z załącznikami Kluby Dziecięce.docx
(110 KB)
Wytworzył:
Wójt Mariusz Chojnacki, Jolanta Rosiakowska
(2020-05-28)
Udostępnił:
Pera Adrian
(2020-05-28 13:01:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Przedmiar. B. budowlana. Klub dziecięcy w Kamieniu.pdf
(1 MB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Pera Adrian
(2020-05-28 13:26:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Przedmiar. B. elektryczna. Klub dziecięcy w Kamieniu.pdf
(114 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Pera Adrian
(2020-05-28 13:26:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Specyfikacja techniczna. Klub dziecięcy w Kamieniu.pdf
(172 KB)
Wytworzył:
INZ. H. WOJCIECH KINASTOWSKI
(2019-12-01)
Udostępnił:
Pera Adrian
(2020-05-28 13:26:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Projekt adaptacji pomieszczeń. Klub dziecięcy w Kamieniu.pdf
(126 KB)
Wytworzył:
mgr inz. Joanna Dziadek inz. Wojciech Kinastowski
(2019-12-01)
Udostępnił:
Pera Adrian
(2020-05-28 13:26:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Inwent. Kamien.pdf
(160 KB)
Wytworzył:
mgr inz. Joanna Dziadek
(2019-12-01)
Udostępnił:
Pera Adrian
(2020-05-28 13:26:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku PW-1 Kamien.pdf
(239 KB)
Wytworzył:
mgr inz. Joanna Dziadek
(2019-12-01)
Udostępnił:
Pera Adrian
(2020-05-28 13:26:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku PW-2 Kamien.pdf
(203 KB)
Wytworzył:
mgr inz. Joanna Dziadek
(2019-12-01)
Udostępnił:
Pera Adrian
(2020-05-28 13:26:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku PW-3 Kamien.pdf
(67 KB)
Wytworzył:
mgr inz. Joanna Dziadek
(2019-12-01)
Udostępnił:
Pera Adrian
(2020-05-28 13:26:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku PW-4 Kamien.pdf
(110 KB)
Wytworzył:
mgr inz. Joanna Dziadek
(2019-12-01)
Udostępnił:
Pera Adrian
(2020-05-28 13:26:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku PW-5 Kamien.pdf
(302 KB)
Wytworzył:
mgr inz. Joanna Dziadek
(2019-12-01)
Udostępnił:
Pera Adrian
(2020-05-28 13:26:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku PW-6 Kamien.pdf
(172 KB)
Wytworzył:
mgr inz. Joanna Dziadek
(2019-12-01)
Udostępnił:
Pera Adrian
(2020-05-28 13:26:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku PW-7 Kamien.pdf
(412 KB)
Wytworzył:
mgr inz. Joanna Dziadek
(2019-12-01)
Udostępnił:
Pera Adrian
(2020-05-28 13:26:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku PST Kamien.pdf
(9 MB)
Wytworzył:
mgr inz. Joanna Dziadek
(2019-12-01)
Udostępnił:
Pera Adrian
(2020-05-28 13:26:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Przedmiar robót. Klub dziecięcy w Cekowie Kolonii.pdf
(455 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Pera Adrian
(2020-05-28 13:10:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Specyfikacja techniczna Ceków-Kolonia.pdf
(158 KB)
Wytworzył:
INZ. H. WOJCIECH KINASTOWSKI
(2019-12-01)
Udostępnił:
Pera Adrian
(2020-05-28 13:11:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Projekt adaptacji pomieszczeń. Klub dziecięcy w Ceków-Kolonia.pdf
(122 KB)
Wytworzył:
mgr inz. Joanna Dziadek, inz. Wojciech Kinastowski
(2019-12-01)
Udostępnił:
Pera Adrian
(2020-05-28 13:10:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Rys. PST Ceków-Kolonia.pdf
(19 MB)
Wytworzył:
mgr inz. Joanna Dziadek
(2019-12-01)
Udostępnił:
Pera Adrian
(2020-05-28 13:11:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Rys. Inwent. Ceków-Kolonia.pdf
(102 KB)
Wytworzył:
mgr inz. Joanna Dziadek
(2019-12-01)
Udostępnił:
Pera Adrian
(2020-05-28 13:11:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku PW-1 Ceków-Kolonia.pdf
(151 KB)
Wytworzył:
mgr inz. Joanna Dziadek
(2019-12-01)
Udostępnił:
Pera Adrian
(2020-05-28 13:10:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku PW-2 Ceków-Kolonia.pdf
(138 KB)
Wytworzył:
mgr inz. Joanna Dziadek
(2019-12-01)
Udostępnił:
Pera Adrian
(2020-05-28 13:11:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku PW-3 Ceków-Kolonia.pdf
(50 KB)
Wytworzył:
mgr inz. Joanna Dziadek
(2019-12-01)
Udostępnił:
Pera Adrian
(2020-05-28 13:11:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku PW-4 Ceków-Kolonia.pdf
(88 KB)
Wytworzył:
mgr inz. Joanna Dziadek
(2019-12-01)
Udostępnił:
Pera Adrian
(2020-05-28 13:11:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku PW-5 Ceków-Kolonia.pdf
(410 KB)
Wytworzył:
mgr inz. Joanna Dziadek
(2019-12-01)
Udostępnił:
Pera Adrian
(2020-05-28 13:11:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Wójt Mariusz Chojnacki, Jolanta Rosiakowska
Udostępnił:
Pera Adrian
(2020-05-28 12:59:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Skórzewski Łukasz
(2020-12-29 12:13:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1717620