☰ Menu
Urząd Gminy Ceków-Kolonia
Herb Urząd Gminy Ceków-Kolonia

Wtorek 14.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenia - Sesje

 

Ogłoszenia - Sesje Rady Gminy

 

 

17 czerwiec 2020 r. (tj. środa) O GODZ .900 

ODBĘDZIE SIĘ XXV  SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na 2020 rok
 2. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2020-2032
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry Aglomeracji kalisko-Ostrowskiej”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewid. 254 w miejscowości Przespolew Pański, gmina Ceków-Kolonia
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewid. 254/2 w miejscowości Przespolew Pański, gmina Ceków-Kolonia
 7. Wolne głosy.
 8. Objazd terenu gminy.

 

8 maj 2020 r. (tj. piątek) O GODZ .1400 

ODBĘDZIE SIĘ XXIV  SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA

 

 1. Udzielenie odpowiedzi na złożone interpelacje na poprzedniej Sesji.
 2. Przyjęcie interpelacji i zapytań radnych.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej Sesji.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
 6. Informacja z prac komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego
 8. Zmiany budżetu i w budżecie gminy Ceków-Kolonia na 2020 rok
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2020-2032 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Ceków-Kolonia umowy na realizację wspólnego zadania, polegającego na zarządzeniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie  kupna na rzecz Gminy Ceków-Kolonia nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako dz. nr: nr 1/1, 2/9, 2/11 i 2/13 położonych w miejscowości Beznatka na poszerzenie drogi gminnej oznaczonej jako dz. nr 15 w miejscowości Beznatka
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Kaliskim  w sprawie przyjęcia powierzenia Gminie Ceków-Kolonia prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych

 

13 marca 2020 r. (tj. piątek) O GODZ .1400 

ODBĘDZIE SIĘ XXIII SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2021 środków stanowiących fundusz sołecki.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ceków-Kolonia na rok 2020
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ceków-Kolonia.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkań chronionych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Ceków-Kolonia oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 7. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego.
 8. Omówienie programu inwestycji

 

10 marca 2020 r. (tj. środa) O GODZ .1500 

ODBĘDZIE SIĘ XXII SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ceków-Kolonia na 2020 r.

 

5 lutego 2020 r. (tj. środa) O GODZ .1400 

ODBĘDZIE SIĘ XXI SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA


 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Ceków-Kolonia na rok 2020
 2. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy Ceków-Kolonia na rok 2020.
 3. Informacja z działalności Gminnego Centrum Promocji, Kultury, Sportu i Rekreacji –  gminny kalendarz imprez.
 4. Zmiany budżetu i w budżecie gminy Ceków-Kolonia na 2020 rok
 5. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2020-2032 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Ceków-Kolonia
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Ceków-Kolonia na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Morawin
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kamień
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szadek
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Plewnia

 

10 stycznia 2020 r. (tj. piątek) O GODZ .1400 

ODBĘDZIE SIĘ XX SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ceków-Kolonia na 2020 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki takiej opłaty oraz ustalenie stawki za pojemnik lub worek
  o określonej pojemności.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi  kompostujących  bioodpady  stanowiące odpady komunalne w kompostowniku   przydomowym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Ceków-Kolonia
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Gminę Ceków-Kolonia
  w zamian za objęcie kolejnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki z o.o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedziba w Kaliszu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Pomoc dzieciom niepełnosprawnym na terenie gminy Ceków-Kolonia w wyrównaniu szans rozwojowych na
  2020 r.”

 

18 grudnia 2019 r. (tj. środa) O GODZ .1200 

ODBĘDZIE SIĘ XIX SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
 1. Wręczenie nagrody Rady Gminy Ceków-Kolonia dla szczególnie uzdolnionych uczniów
  i studentów Gminy Ceków-Kolonia.
 2. Zmiany budżetu i w budżecie gminy Ceków-Kolonia na 2019 rok
 3. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2019-2032 
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2020-2032.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie budżetu gminy na rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ceków-Kolonia dla terenów w obrębach ewidencyjnych Plewnia i Kuźnica
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ceków-Kolonia dla terenu działek nr ewid. 155/1 i 5371/3 w obrębie ewidencyjnym Prażuchy Nowe.
 9. Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ceków-Kolonia na rok szkolny 2019/2020
 10. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Ceków-Kolonia
 11. Spotkanie z sołtysami gminy Ceków-Kolonia

 

4 grudnia 2019 r. (tj. środa) O GODZ .1400 

ODBĘDZIE SIĘ XVIII SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ceków-Kolonia na 2019 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/77/2019 Rady Gminy Ceków-Kolonia
  z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi powiatowej nr 4593P na odcinku Kosmów-Przedzeń do kategorii dróg gminnych.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki takiej opłaty oraz ustalenie stawki za pojemnik lub worek
  o określonej pojemności.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi  właścicieli  nieruchomości  zabudowanych  budynkami mieszkalnymi  jednorodzinnymi  kompostujących  bioodpady  stanowiące odpady komunalne w kompostowniku   przydomowym.

 

27 listopada 2019 r. (tj. środa) O GODZ .1400 

ODBĘDZIE SIĘ XVII SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
 1. Zapoznanie się z przebiegiem realizacji inwestycji prowadzonych w roku 2019.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kaliszu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2020 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2020 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ceków-Kolonia na 2019 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej we miejscowości Przedzeń oznaczonej jako działka nr 69

 

30 październik 2019 r. (tj. środa) O GODZ .1400 

ODBĘDZIE SIĘ XVI SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
 1. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kaliszu.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2020 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2020.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ceków-Kolonia na 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej we miejscowości Przedzeń oznaczonej jako działka nr 69

 

10 październik 2019 r. (tj. czwartek) O GODZ .1400 

ODBĘDZIE SIĘ XV SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
 
 1. Zmiany budżetu i w budżecie Gminy Ceków-Kolonia na 2019 rok
 2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławnika na kadencję 2020-2023.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek nr 254/1 oraz 254/2 w Przespolewie Pańskim (dawna szkoła)

 

26 września 2019 r. (tj. czwartek) O GODZ .1400 

ODBĘDZIE SIĘ XIV SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ceków-Kolonia na 2019 r.
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2019-2032
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
  i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Ceków-Kolonia.

29 sierpnia 2019 r. (tj. czwartek) O GODZ .1400 

ODBĘDZIE SIĘ XIII SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi powiatowej Nr 4593P do kategorii dróg gminnych.

 

26 lipca 2019 r. (tj. środa) O GODZ .1500 

ODBĘDZIE SIĘ XII SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
 
 1. Zmiany budżetu i w budżecie Gminy Ceków-Kolonia na 2019 rok
 2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2019-2032

 

26 czerwca2019 r. (tj. środa) O GODZ .1400 

ODBĘDZIE SIĘ XI SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
 
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ceków-Kolonia dla terenów w obrębach: Prażuchy Stare, Plewnia Nowa, Gostynie Szadykierz.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ceków-Kolonia oraz określenia granic  obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019roku
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia  sieci prowadzonych przez Gminę Ceków-Kolonia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach  podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, punkcie przedszkolnym i  oddziałach przedszkolnych  prowadzonych przez Gminę Ceków-Kolonia
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
 7. Zmiany budżetu i w budżecie Gminy Ceków-Kolonia na 2019 rok
 8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2019-2032
 9. Przedstawienie przez Wójta Gminy raportu o stanie Gminy Ceków-Kolonia za 2018 rok
 10. Debata nad raportem o stanie gminy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ceków-Kolonia wotum zaufania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej biblioteki publicznej w Cekowie za 2018 r.
 13.  Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
 14. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 15. Zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
 17. Zapoznanie się z wnioskiem komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium.
 18. Zapoznanie się z opinią RIO o wniosku komisji rewizyjnej.
 19. Zapoznanie się z opiniami innych komisji w odniesieniu do wykonania budżetu za 2018 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Ceków-Kolonia za 2018 rok.

 

22 maja 2019 r. (tj. środa) O GODZ .1400 

ODBĘDZIE SIĘ X SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
 
 1. Zmiany budżetu i w budżecie Gminy Ceków-Kolonia na 2019 rok
 2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2019-2032 
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Cekowie-Kolonii.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewid. 254 w miejscowości Przespolew Pański, gmina Ceków-Kolonia.

 

 

25 kwietnia 2019 r. (tj. czwartek) O GODZ .900 

ODBĘDZIE SIĘ IX SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
 
 1. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości  w drodze inkasa  na terenie Gminy Ceków-Kolonia oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 2. Objazd terenu gminy.

 

11 kwietnia 2019 r. (tj. czwartek) O GODZ .800 

ODBĘDZIE SIĘ VIII SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ceków-Kolonia do reprezentowania Rady Gminy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sprawie skargi Wojewody Wielkopolskiego  na Uchwałę Nr LVII/287/2018 Rady Gminy Ceków – Kolonia z dnia 28 marca  2018 r. wraz z udzieleniem pełnomocnictwa procesowego

 

27 marca 2019 r. (tj. środa) O GODZ. 1400 

ODBĘDZIE SIĘ VII SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA

 

 1. Zmiany budżetu i w budżecie Gminy Ceków-Kolonia na 2019 rok
 2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2019-2032 
 3. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

 

7 marca 2019 r. (tj. czwartek) O GODZ. 1430 

ODBĘDZIE SIĘ VI NADZWYCZAJNA SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.

 

27 lutego 2019 r. (tj. środa) O GODZ. 1430 

ODBĘDZIE SIĘ V SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
 1. Zmiany budżetu i w budżecie Gminy Ceków-Kolonia na 2019 rok
 2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2019-2032 
 3. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ceków-Kolonia na rok 2019”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie kupna na rzecz Gminy Ceków-Kolonia nieruchomości niezabudowanych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie kupna na rzecz Gminy Ceków-Kolonia nieruchomości niezabudowanych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ceków-Kolonia na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ceków-Kolonia”.

 

23 stycznia 2019 r. (tj. środa) O GODZ. 1400 

ODBĘDZIE SIĘ IV SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
 
 1. Informacja z działalności Gminnego Centrum Promocji, Kultury, Sportu i Rekreacji –  gminny kalendarz imprez.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Ceków-Kolonia na rok 2019
 3. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy Ceków-Kolonia na rok 2019.
 4. Zmiany budżetu i w budżecie Gminy Ceków-Kolonia na 2019 rok
 5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2019-2032 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków od osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 i korzystających z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 

18 grudnia 2018 R. (tj. wtorek) O GODZ. 1400 

ODBĘDZIE SIĘ III SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA

 

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad Sesji.
 3. Udzielenie odpowiedzi na złożone interpelacje na poprzedniej Sesji.
 4. Przyjęcie interpelacji i zapytań radnych.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 6. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej Sesji.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
 8. Informacja z prac komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 9. Ocena pracy Komisji Rady Gminy.
 10. Wręczenie nagrody Rady Gminy Ceków-Kolonia dla szczególnie uzdolnionych uczniów
  i studentów Gminy Ceków-Kolonia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Ceków-Kolonia w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ceków-Kolonia
 13. Zmiany budżetu i w budżecie gminy Ceków-Kolonia na 2018 rok
 14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2018-2032 
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2019-2032.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie budżetu gminy na rok 2019.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ceków-Kolonia.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Pomoc dzieciom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gminy Ceków-Kolonia w wyrównaniu szans rozwojowych na rok 2019”
 20. Spotkanie z sołtysami gminy Ceków-Kolonia
 21. Wolne głosy.
 22. Zamknięcie obrad Sesji

 

 

28 listopada 2018 R. (tj. środa) O GODZ. 1400 

ODBĘDZIE SIĘ II SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA

 

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad Sesji.
 3. Udzielenie odpowiedzi na złożone interpelacje na poprzedniej Sesji.
 4. Przyjęcie interpelacji i zapytań radnych.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 6. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej Sesji.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
 8. Informacja z prac komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2019 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta gminy Ceków-Kolonia
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady gminy Ceków-Kolonia oraz zasad ich wypłacania
 14. Wolne głosy.
 15. Zamknięcie obrad Sesji

21 listopada 2018 R. (tj. środa) O GODZ. 1000 

ODBĘDZIE SIĘ INAUGURACYJNA  SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
 
 
 
 

 1. Otwarcie I Sesji Rady Gminy Ceków-Kolonia i sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Złożenie roty ślubowania przez Radnych.
 3. Złożenie roty ślubowania przez Wójta Gminy Ceków-Kolonia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Ceków-Kolonia.
 7. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy Ceków-Kolonia prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
 8. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Ceków-Kolonia.
 9. Zamknięcie obrad Sesji.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

10 października 2018 R. (tj. środa) O GODZ. 1200 

ODBĘDZIE SIĘ LXV  SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA

 

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad Sesji.
 3. Udzielenie odpowiedzi na złożone interpelacje na poprzedniej Sesji.
 4. Przyjęcie interpelacji i zapytań radnych.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 6. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej Sesji.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
 8. Informacja z prac komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Kalisz zadania publicznego z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ceków-Kolonia
 11. Wolne głosy
 12. Zamknięcie obrad Sesji.

3 października 2018 R. (tj. środa) O GODZ. 1200 

ODBĘDZIE SIĘ LXIV  SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Sesji.

 2. Ustalenie porządku obrad Sesji.

 3. Udzielenie odpowiedzi na złożone interpelacje na poprzedniej Sesji.

 4. Przyjęcie interpelacji i zapytań radnych.

 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 6. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej Sesji.

 7. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.

 8. Informacja z prac komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

 9. Zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2018

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2018-2032

 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Ceków-Kolonia oraz zasad usytuowania na terenie gminy Ceków-Kolonia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Ceków-Kolonia

 13. Zapoznanie z przebiegiem realizacji inwestycji prowadzonych w roku 2018.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie kupna na rzecz gminy Ceków-Kolonia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 384/5 o pow. 0,008 ha w miejscowości Kamień w celu poszerzenia drogi gminnej nr 382 w Kamieniu.

 15. Wolne głosy

 16. Zamknięcie obrad Sesji.

 

29 sierpnia 2018 R. (tj. środa) O GODZ. 1200 

ODBĘDZIE SIĘ LXIII  SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad Sesji.
 3. Udzielenie odpowiedzi na złożone interpelacje na poprzedniej Sesji.
 4. Przyjęcie interpelacji i zapytań radnych.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 6. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej Sesji.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
 8. Informacja z prac komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 9. Informacja na temat ochotniczych form służby wojskowej
 10. Zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2018
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2018-2032
 12. Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Ceków-Kolonia oraz zasad usytuowania na terenie gminy Ceków-Kolonia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych prowadzonych przez gminę Ceków-Kolonia oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi
 16. Wolne głosy
 17. Zamknięcie obrad Sesji.

 

1 sierpnia 2018 R. (tj. piątek) O GODZ. 1200 

ODBĘDZIE SIĘ LXII NADZWYCZAJNA  SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
 
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad Sesji.
 3. Udzielenie odpowiedzi na złożone interpelacje na poprzedniej Sesji.
 4. Przyjęcie interpelacji i zapytań radnych.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 6. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej Sesji.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
 8. Informacja z prac komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 9. Zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2018
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2018-2032
 11. Wolne głosy
 12. Zamknięcie obrad Sesji.

 

4 lipca 2018 R. (tj. piątek) O GODZ. 1200 

ODBĘDZIE SIĘ LXI NADZWYCZAJNA  SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad Sesji.
 3. Udzielenie odpowiedzi na złożone interpelacje na poprzedniej Sesji.
 4. Przyjęcie interpelacji i zapytań radnych.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 6. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej Sesji.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
 8. Informacja z prac komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 9. Zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2018
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2018-2032
 11. Omówienie programu inwestycji
 12. Podjęcie uchwały w sprawie kupna na rzecz Gminy Ceków-Kolonia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka Nr 233/1 o pow. 0,0027 ha położonej we wsi Kosmów Kolonia
 13. Podjęcie uchwały w sprawie kupna na rzecz Gminy Ceków-Kolonia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka Nr 242/1 o pow. 0,0022 ha położonej we wsi Kosmów Kolonia
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do planu zagospodarowania przestrzennego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i określenia zadań doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Ceków-Kolonia
 16. Wolne głosy
 17. Zamknięcie obrad Sesji.

15 czerwca 2018 R. (tj. piątek) O GODZ. 1630 

ODBĘDZIE SIĘ LX NADZWYCZAJNA  SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad Sesji.
 3. Przedstawienie 10 letniej współpracy oraz jej dalszych planów pomiędzy gminą Ceków-Kolonia a gminą Amtsberg.
 4. Wolne głosy
 5. Zamknięcie obrad Sesji.

 

06 czerwca 2018 R. (tj. środa) O GODZ. 1200 

ODBĘDZIE SIĘ LIX  SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad Sesji.
 3. Udzielenie odpowiedzi na złożone interpelacje na poprzedniej Sesji.
 4. Przyjęcie interpelacji i zapytań radnych.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 6. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej Sesji.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
 8. Informacja z prac komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 9. Zmiany  budżetu i w budżecie gminy na rok 2018
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2018-2032
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej biblioteki publicznej w Cekowie za 2017 r.
 12.  Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
 13. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok.
 14. Zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
 16. Zapoznanie się z wnioskiem komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium.
 17. Zapoznanie się z opinią RIO o wniosku komisji rewizyjnej.
 18. Zapoznanie się z opiniami innych komisji w odniesieniu do wykonania budżetu za 2017 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Ceków-Kolonia za 2017 rok.
 20. Wolne głosy
 21. Zamknięcie obrad Sesji.       

 

 

25 kwietnia 2018 R. (tj. środa) O GODZ. 830 

ODBĘDZIE SIĘ LVIII  SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad Sesji.
 3. Zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2018
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu w 2018 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości kamień – etap I” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Szadek i Przędzeń z przyłączeniem do Plewni, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Beznatka, zakup sprężarki na stację uzdatniania wody w Kamieniu” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania  na obszarze Gminy Ceków-Kolonia, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kosmowie poprzez likwidacje oddziału przedszkolnego
 9. Objazd terenu gminy.
 10. Zamknięcie obrad Sesji.

 

28 marca 2018 R. (tj. środa) O GODZ. 1200 

ODBĘDZIE SIĘ LVII  SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad Sesji.
 3. Udzielenie odpowiedzi na złożone interpelacje na poprzedniej Sesji.
 4. Przyjęcie interpelacji i zapytań radnych.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 6. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej Sesji.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
 8. Informacja z prac komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 9. Zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2018
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2018-2032
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Ceków-Kolonia na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybranych w każdym okręgu wyborczym.
 12. Podjęcie uchwały w  sprawie przyjęcia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ceków-Kolonia
 13. Wolne głosy
 14. Zamknięcie obrad Sesji.

14 marca 2018 R. (tj. środa) O GODZ. 1200 

ODBĘDZIE SIĘ LVI  SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad Sesji.
 3. Udzielenie odpowiedzi na złożone interpelacje na poprzedniej Sesji.
 4. Przyjęcie interpelacji i zapytań radnych.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 6. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej Sesji.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
 8. Informacja z prac komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 9. Zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2018
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2018-2032
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2019 środków stanowiących fundusz sołecki.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi kaliskiemu na realizacje zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4595P na odcinku Morawin-Szadek” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”
 13. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienie osobom bezdomnym z terenu gminy Ceków-Kolonia
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii na rok 2018
 16. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Ceków-Kolonia na rok 2018”.
 17. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców wsi Beznatka o przejęcie gruntu pod drogę gminną
 18. Rozpatrzenie wniosku o sprzedaż działki nr 158 (droga) w Cekowie-Kolonii
 19.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r karta nauczyciela
 20.  Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kosmowie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.
 21. Przyjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Ceków-Kolonia na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybranych w każdym okręgu wyborczym.
 22. Wolne głosy
 23. Zamknięcie obrad Sesji.

 

5 marca 2018 R. (tj. poniedziałek) O GODZ. 1000 

ODBĘDZIE SIĘ LV NADZWYCZAJNA SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA

        Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad Sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2018-2032
 4. Wolne głosy
 5. Zamknięcie obrad Sesji.

 

1 lutego 2018 R. (tj. czwartek) O GODZ. 1200 

ODBĘDZIE SIĘ LIV  SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA

      Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad Sesji.
 3. Udzielenie odpowiedzi na złożone interpelacje na poprzedniej Sesji.
 4. Przyjęcie interpelacji i zapytań radnych.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 6. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej Sesji.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
 8. Informacja z prac komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 9. Zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2018
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2018-2032
 11. Informacja z działalności Gminnego Centrum Promocji, Kultury, Sportu i Rekreacji – gminny kalendarz imprez.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, punkcie przedszkolny i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ceków-Kolonia.”
 13. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Ceków-Kolonia na rok 2018.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Ceków-Kolonia na rok 2018.
 15. Wolne głosy
 16. Zamknięcie obrad Sesji.

 

 

11 STYCZNIA 2018 R. (tj. czwartek) O GODZ. 1600 

ODBĘDZIE SIĘ LIII NADZWYCZAJNA SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
:

         Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad Sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ceków-Kolonia na 2018 r.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2018-2032
 5. Wolne głosy.
 6. Zamknięcie obrad Sesji

 

20 GRUDNIA 2017 R. (tj. czwartek) O GODZ. 1200 

ODBĘDZIE SIĘ LII SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA

 

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad Sesji.
 3. Udzielenie odpowiedzi na złożone interpelacje na poprzedniej Sesji.
 4. Przyjęcie interpelacji i zapytań radnych.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 6. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej Sesji.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
 8. Informacja z prac komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 9. Wręczenie nagrody Rady Gminy Ceków-Kolonia dla szczególnie uzdolnionych uczniówi studentów Gminy Ceków-Kolonia.
 10. Ocena pracy Komisji Rady Gminy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ceków-Kolonia na 2017 r.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2017-2021
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2018-2026
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie budżetu gminy na rok 2018.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia gminy Ceków-Kolonia do projektu konkursowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa na rzecz realizacji projektu konkursowego „Integracja i aktywizacji aspołeczno-zawodowa w powiecie kaliskim” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, osi priorytetowej 7:Właczenie społeczne, Działanie 7.1.Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2.Aktywna Integracja
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Pomoc dzieciom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie gminy Ceków-Kolonia w wyrównaniu szans rozwojowych”
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych gmina Ceków-Kolonia na lata 2018-2030”
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę rady Gminy Ceków-Kolonia z dn. 22 marca 2016 r. nr XXI/98/2016 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcjonalnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczególne zasady jego przyznawania i wypłacania.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kosmowie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.
 22. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu do sprzedaży działek budowlanych w miejscowości Nowa Plewnia.
 23. Podjęcie uchwały w  sprawie przyjęcia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ceków-Kolonia
 24. Spotkanie z sołtysami gminy Ceków-Kolonia.
 25. Wolne głosy.
 26. Zamknięcie obrad Sesji

 

30 LISTOPADA 2017 R. (tj. czwartek) O GODZ. 1600 

ODBĘDZIE SIĘ LI NADZWYCZAJNA SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
 
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ceków-Kolonia na 2017 r.
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2017-2021
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie Programu Rewitalizacji dla gminy Ceków-Kolonia na lata 2017-2018

 

 

22 LISTOPADA 2017 R. (tj. środa) O GODZ. 1200 

ODBĘDZIE SIĘ L SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA

 

 

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad Sesji.
 3. Udzielenie odpowiedzi na złożone interpelacje na poprzedniej Sesji.
 4. Przyjęcie interpelacji i zapytań radnych.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 6. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej Sesji.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
 8. Informacja z prac komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 9. Funkcjonowanie służby zdrowia na terenie Gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ceków-Kolonia na 2017 r.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2017-2021
 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2018 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Ceków - Kolonia na 2018 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 16. Wolne głosy.
 17. Zamknięcie obrad Sesji

 

 

8 LISTOPADA 2017 R. (tj. środa) O GODZ. 1200 

ODBĘDZIE SIĘ XLIX NADZWYCZAJNA SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
 
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ceków-Kolonia na 2017 r.
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2017-2021

 

27 PAŹDZIERNIKA 2017 R. (tj. piątek) O GODZ. 1230 

ODBĘDZIE SIĘ XLVIII  SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
 
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ceków-Kolonia na 2017 r.
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2017-2021
 3. Przyjęcie założeń do budżetu gminy na rok 2018.

 

6 PAŹDZIERNIKA 2017 R. (tj. piątek) O GODZ. 1200 

ODBĘDZIE SIĘ XLVII  SESJA NADZWYCZAJNA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA

 

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ceków-Kolonia na 2017 r.
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2017-2021

 

27 WRZEŚNIA 2017 R. (tj. środa) O GODZ. 1200 

ODBĘDZIE SIĘ XLVI  SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA

 

 1. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ceków-Kolonia na 2017 r.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2017-2021
 4. Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 r.
 5. Zapoznanie z przebiegiem realizacji inwestycji prowadzonych w roku 2017
 6. Omówienie programu inwestycji
 7. Ocena przygotowania placówek szkolnych do nowego roku szkolnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kosmowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kosmowie
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Morawinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Morawinie
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Kamieniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kamieniu
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Cekowie-Kolonii w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Cekowie-Kolonii
 12. Ustalenie wykazu dróg gminnych do budowy na rok 2018
 13. Podjęcie uchwały na wykup gruntu w Podzborowie – dz. nr 154/7 o pow. 435 m2 – na poszerzenie drogi nr 99 w Podzborowie, dz. nr 154/8 o pow. 181 m2 – pod pomnik dla poległych w walce

 

 

 

30 SIERPNIA 2017 R. (tj. środa) O GODZ. 1200 

ODBĘDZIE SIĘ XLV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ceków-Kolonia na 2017 r.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2017-2021
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego”

 

 

26 LIPCA 2017 R. (tj. środa) O GODZ. 1200 

ODBĘDZIE SIĘ XLIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA

 

 1. Zmiany  budżetu i w budżecie gminy na rok 2017
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2017-2021
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Ceków-Kolonia do projektu konkursowego oraz wyrażenie zgody na zawarcie partnerstwa na rzecz realizacji konkursowego „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie kaliskim” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 7:Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2.Aktywna integracja

 

 

28 CZERWCA 2017 R. (tj. środa) O GODZ. 1200 

ODBĘDZIE SIĘ  XLIII  SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA

 

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2017-2021
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu w 2017 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

 

 

7 CZERWCA 2017 R. (tj. środa) O GODZ. 1200 

ODBĘDZIE SIĘ  XLII  SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA

 

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji
 2. Zmiany  budżetu i w budżecie gminy na rok 2017
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2017-2020
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2017
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej biblioteki publicznej w Cekowie za 2016 r.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok.
 8. Zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
 10. Zapoznanie się z wnioskiem komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium.
 11. Zapoznanie się z opinią RIO o wniosku komisji rewizyjnej.
 12. Zapoznanie się z opiniami innych komisji w odniesieniu do wykonania budżetu za 2016 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Ceków-Kolonia za 2016 rok.

 

26 KWIETNIA 2017 R. (tj. środa) O GODZ. 900 

ODBĘDZIE SIĘ  XLI OBJAZDOWA SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad Sesji.
 3. Objazd terenu gminy.
 4. Zamknięcie obrad Sesji.

 

30 MARCA 2017 R. (tj. czwartek) O GODZ. 900 

ODBĘDZIE SIĘ  XL NADZWYCZAJNA SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA

 

       1.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ceków-Kolonia na 2017 r.

       2.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2017-2020.

       3.      Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Ceków-Kolonia na rok 2018 na realizację inwestycji pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Prażuchy”.

 

 

22 MARCA 2017 R. (tj. środa) O GODZ. 1200 

ODBĘDZIE SIĘ  XXXIX  SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA

 

1.      Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

2.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postepowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Ceków-Kolonia.

3.      Podjęcie uchwały w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Ceków-Kolonia

4.      Zmiany budżetu i w budżecie na 2017 r.

5.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2017-2020

6.      Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2018 środków stanowiących fundusz sołecki.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie nabycia gruntu dz. 96/1 położonej w Kosmowie-Kolonii na poszerzenie drogi gminnej Gostynie-Szadykierz

8.      Podjęcie uchwały w sprawie nabycia gruntu dz. 97/1, 100/1 położonych w Kosmowie-Kolonii na poszerzenie drogi gminnej Gostynie-Szadykierz

9.      Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Ceków-Kolonia w 2017 r.

 

 

4 MARCA 2017 R. (tj. sobota) O GODZ. 1200 

ODBĘDZIE SIĘ  XXXVIII NADZWYCZAJNA SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA

 

 1. Zmiany budżetu i w budżecie gminy Ceków-Kolonia na rok 2017

 

8 LUTEGO 2017 R. (tj. środa) O GODZ. 1200 

ODBĘDZIE SIĘ  XXXVII SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA

 

 1. Informacja z działalności Gminnego Centrum Promocji, Kultury, Sportu i Rekreacji – gminny kalendarz imprez
 2. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Ceków-Kolonia na rok 2017.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Ceków-Kolonia na rok 2017.
 4. Zmiany budżetu i w budżecie gminy Ceków-Kolonia na rok 2017
 5.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2017-2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu, punkcie przedszkolnym i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ceków-Kolonia.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

 

29 GRUDNIA 2016 R. (tj. środa) O GODZ. 1200 

ODBĘDZIE SIĘ  XXXVI SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA

 1. Zmiany budżetu i w budżecie gminy Ceków-Kolonia na rok 2016

 

21 GRUDNIA 2016 R. (tj. środa) O GODZ. 1200 

ODBĘDZIE SIĘ  XXXV SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w Sali OSP Ceków-Kolonia
 

 

 1. Ocena pracy Komisji Rady Gminy.
 2. Wręczenie nagrody Rady Gminy Ceków-Kolonia dla szczególnie uzdolnionych uczniów i studentów Gminy Ceków-Kolonia.
 3. Spotkanie z sołtysami Gminy Ceków-Kolonia
 4. Przyjęcie programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
 5. Zmiany budżetu i w budżecie gminy Ceków-Kolonia na rok 2016
 6.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2016-2019.
 7. Uchwalenie budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2017.
 8. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zwrotu kosztów podróży sołtysom.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej we wsi Ceków-Kolonia
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia działki nr 150/3 w Kamieniu od Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Poznaniu.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia gminnego Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty.
 
 
 

30 LISTOPADA  2016 R. (tj. środa) O GODZ. 1200 

ODBĘDZIE SIĘ  XXXIV SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
 
 1. Zmiany budżetu i w budżecie gminy Ceków-Kolonia na rok 2016
 2.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2016-2019. 
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Ceków-Kolonia.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia gruntu oznaczonego jako działka NR 162/1 o pow. 0,0021 ha w Szadku z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Pomoc dzieciom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie gminy Ceków-Kolonia w wyrównaniu szans rozwojowych”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2021”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2017 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawy do obliczenia podatku rolnego w 2017 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

 

26 PAŹDZIERNIKA 2016 R. (tj. środa) O GODZ. 1200 

ODBĘDZIE SIĘ  XXXII SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA

 

 

 1. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę nr XX/86/2016 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
 2. Zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2016.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2016-2019. 
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych prowadzonych przez Gminę Ceków-Kolonia oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Ceków - Kolonia w 2017 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania gminnej nagrody dla szczególnie uzdolnionych uczniów i studentów Gminy Ceków-Kolonia.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXV/173/2013 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 28 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.

 

28 WRZEŚNIA 2016 R. (tj. środa) O GODZ. 1200 

ODBĘDZIE SIĘ  XXXI NADZWYCZAJNA SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Ceków-Kolonia.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w prawie założenia Szkoły Podstawowej w Cekowie-Kolonii z Filią w Przespolewie Pańskim
 4. Zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2016.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2016-2019

 

12 WRZEŚNIA 2016 R. (tj. poniedzialek) O GODZ. 1200 

ODBĘDZIE SIĘ  XXX SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
 

 

 1. Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2016 r.
 2. Ocena przygotowania placówek szkolnych do nowego roku szkolnego
 3. Zapoznanie z przebiegiem realizacji inwestycji prowadzonych w roku 2016.
 4. Wydanie opinii w sprawie ewentualnego przejęcia dróg powiatowych w miejscowościach Kamień-Murowaniec droga nr 4608P oraz Kosmów-Stropieszyn droga nr 4608P

 

24 SIERPNIA 2016 R. (tj. środa) O GODZ. 1200 

ODBĘDZIE SIĘ  XXIX SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
 
 1. Zmiany  budżetu i w budżecie gminy na rok 2016.

 

27 LIPCA 2016 R. (tj. środa) O GODZ. 1200 

ODBĘDZIE SIĘ  XXVIII SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
 

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ceków-Kolonia.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie działki nr 67/1 o pow. 0,0210ha od Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Kosmowie na rozbudowę strażnicy OSP Kosmów znajdującej się na działce nr 123/3 w Kosmowie stanowiącej własność Gminy Ceków-Kolonia.
 5. Zmiany  budżetu i w budżecie gminy na rok 2016.

 

21 czerwca 2016 R. (tj. wtorek) O GODZ. 1430 
ODBĘDZIE SIĘ  XXVII NADZWYCZAJNA SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
 

15 czerwca 2016 R. (tj. piątek) O GODZ. 1200 

ODBĘDZIE SIĘ  XXVI SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
 
 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Pomoc dzieciom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gminy Ceków-Kolonia w wyrównaniu szans rozwojowych”.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminie i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ceków-Kolonia.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 4. Zmiany  budżetu i w budżecie gminy na rok 2016.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej biblioteki publicznej w Cekowie z filią w Kamieniu za 2015 r.
 7.  Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia za rok 2015 wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
 8. Zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.
 11. Zapoznanie się z wnioskiem komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium.
 12. Zapoznanie się z opinią RIO o wniosku komisji rewizyjnej.
 13. Zapoznanie się z opiniami innych komisji w odniesieniu do wykonania budżetu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Ceków-Kolonia za 2015 rok.

 

15 czerwca 2016 R. (tj. piątek) O GODZ. 1200 

ODBĘDZIE SIĘ  XXV NADZWYCZAJNA SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kamień
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Nowa Plewnia
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Kuźnica
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Plewnia

19 MAJA 2016 R. (tj. czwartek) O GODZ. 900 

ODBĘDZIE SIĘ  XXIV NADZWYCZAJNA SESJA  RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
 
 1. Zmiany budżetu i w budżecie Gminy Ceków-Kolonia na 2016 rok.
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2016-2019.
 
27 KWIETNIA 2016 R. (tj. środa) O GODZ. 900 
ODBĘDZIE SIĘ  XXIII SESJA OBJAZDOWA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad Sesji.
 3. Zmiany w budżetu i w budżecie gminy na rok 2016.
 4. Objazd terenu gminy.
 5. Zamknięcie obrad Sesji.

30 MARCA 2016 R. (tj. środa) O GODZ. 1200 
ODBĘDZIE SIĘ  XXII SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
 
 

 1. Zmiany w budżetu i w budżecie gminy na rok 2016.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2016-2019
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ceków-Kolonia  na lata 2016-2021”
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ceków-Kolonia.
 
 
22 MARCA 2016 R. (tj. środa) O GODZ. 1430 
ODBĘDZIE SIĘ  XXI SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
 
 1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 2. Zmiany w budżetu i w budżecie gminy na rok 2015.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażania zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2017 środków stanowiących fundusz sołecki.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Ceków-Kolonia w Zgromadzeniu Związku Komunalnego „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ceków-Kolonia” na 2016 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk zwłok zwierzęcych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Ceków-Kolonia, a Gminą Żelazków w sprawie powołania partnerstwa na rzecz zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Nr 674700P w miejscowości Kamień-Kolonia.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Ceków-Kolonia, a Gminą Lisków w sprawie powołania partnerstwa na rzecz zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Nr 674900P w miejscowości Plewnia-Plewnia Nowa-Kuźnica.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w „Planie odnowy miejscowości Ceków-Kolonia na lata 2015 – 2022”
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kamień”
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Nowa Plewnia”
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Szadek”
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ceków-Kolonia  na lata 2016-2021”
 
 
 
 
 
10 LUTEGO 2016 R. (tj. środa) O GODZ. 1200 
ODBĘDZIE SIĘ  XX SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA

 

 1. Informacja z działalności Gminnego Centrum Promocji, Kultury, Sportu i Rekreacji – gminny kalendarz imprez.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
 3. Zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2016
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2016-2019
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Kosmów-Kolonia do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XX/85/2012 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ceków-Kolonia.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ceków-Kolonia”
 9. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Ceków-Kolonia na rok 2016.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Ceków-Kolonia na rok 2016.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla którym organem prowadzącym jest Gmina Ceków-Kolonia, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami szkół oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Zespole Szkół w Kamieniu.
 
28 GRUDNIA 2015 R. (tj. poniedziałek) O GODZ. 1000 
ODBĘDZIE SIĘ  XVII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
 
 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/66/2015 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 r.

16 GRUDNIA  2015 R. (tj. środa) O GODZ. 1330 
ODBĘDZIE SIĘ  XVIII SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA

 

 1. Przyjęcie programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
   
 2. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019.
   
 3. Uchwalenie budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2016.
   
 4. Zmiany budżetu i w budżecie Gminy Ceków-Kolonia w 2015r.
   
 5. Podjęcie uchwały w sprawie minimalnej stawki czynszu stanowiące własność Gminy.
   
 6. Ocena pracy Komisji Rady Gminy
 
12 GRUDNIA 2015 R. (tj. sobota) O GODZ. 1400 
ODBĘDZIE SIĘ  XVII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
 
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Ceków-Kolonia na rok 2017 na realizację projektu pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu Kalisko-Konińskiego”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.
   
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji przez Gminę Ceków-Kolonia (Lidera), Miasto i Gminę Tuliszków, Gminę Rychtal, Gminę Czajków, Miasto i Gminę Golina oraz Gminę Szczytniki zadania publicznego z zakresu zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych – wsparcie sytemu ratownictwa chemiczno – ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastroficznych lub poważnych awarii pn. „Zakupu sprzętu specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu Kalisko-Konińskiego”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.
 
25 LISTOPADA 2015 R. (tj. środa) O GODZ. 1200 
ODBĘDZIE SIĘ  XVI SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
 1. Zmiany budżetu i w budżecie gminy Ceków-Kolonia na rok 2015

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru informacji, deklaracji i załącznika do informacji i deklaracji w podatkach: rolnym, od nieruchomości oraz leśnym.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Gminę Ceków-Kolonia w zamian za objęcie kolejnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki z o. o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr4595 Morawin – Pamięcin” w części dotyczącej Gminy Ceków-Kolonia.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Ceków - Kolonia w 2016 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

 

28 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (tj. środa) O GODZ. 1200 
ODBĘDZIE SIĘ  XV SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
 

 1. Zapoznanie z przebiegiem realizacji inwestycji prowadzonych w roku 2015

 2. Zmiany budżetu i w budżecie gminy Ceków-Kolonia na rok 2015

 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Kaliskim porozumienia w sprawie realizacji projektu pn. Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej Nr 4604P na odcinku skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470 - skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 4602P, drogi powiatowej Nr 4602P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 4604P – granica powiatu, drogi powiatowej Nr 4487P granica powiatu – skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 4603P, drogi powiatowej Nr 4603P oraz drogi powiatowej Nr 4604P na odcinku skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 4603P – Lisków” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru na ławnika do Sądu Rejonowego w Kaliszu.

 5. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych składanych Wójtowi Gminy oraz Przewodniczącemu Rady Gminy.

 
17 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (tj. sobota) O GODZ. 1300 
ODBĘDZIE SIĘ XIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.

 
16 WRZEŚNIA 2015 R. (tj. środa) O GODZ. 1200 
ODBĘDZIE SIĘ  SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
 
 
 1. Zmiany budżetu i w budżecie gminy Ceków-Kolonia na rok 2015

 2. Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2015 roku

 3. Ocena przygotowania placówek szkolnych do nowego roku szkolnego 2015/2016.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławnika

 
 
12 SIERPNIA 2015 R. (tj. środa) O GODZ. 1200 
ODBĘDZIE SIĘ  SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
 
 1. Zmiany budżetu i w budżecie gminy Ceków-Kolonia na rok 2015

 

 

29 LIPCA 2015 R. (tj. środa) O GODZ. 1200 
ODBĘDZIE SIĘ  SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
 
 1. Zmiany budżetu i w budżecie gminy Ceków-Kolonia na rok 2015

 2. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych”

 
27 CZERWCA 2015 R. (tj. środa) O GODZ. 1400 
ODBĘDZIE SIĘ  UROCZYSTA SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA

 
 
24 CZERWCA 2015 R. (tj. środa) O GODZ. 1200 
ODBĘDZIE SIĘ  SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
 
 1. Omówienie programu inwestycji.

 2. Zmiany budżetu i w budżecie gminy Ceków-Kolonia na rok 2015

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/89/04 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do pożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, na terenie Gminy Ceków-Kolonia.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia gruntu oznaczonego jako działka Nr 42/1 o pow. 0,06 ha z przeznaczeniem pod kolektor dopływu ścieków do oczyszczalni ścieków we wsi Kamień.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej.

 
 
27 MAJA 2015 R. (tj. środa) O GODZ. 1200 
ODBĘDZIE SIĘ  SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
 
 1. Podjecie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej NR 4593P w miejscowości Przedzeń”.

 2. Zmiany budżetu i w budżecie Gminy Ceków-Kolonia na rok 2015.

 3. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej biblioteki publicznej w Cekowie z filią w Kamieniu za 2014 r.

 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.

 5. Zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.

 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2014 rok.

 7. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014rok.

 8. Zapoznanie się z wnioskiem komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium.

 9. Zapoznanie się z opinią RIO o wniosku komisji rewizyjnej.

 10. Zapoznanie się z opiniami innych komisji w odniesieniu do wykonania budżetu.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Ceków-Kolonia za 2014 rok.

 12. Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu.


29 KWIETNIA 2015 R. (tj. środa) O GODZ. 830 
ODBĘDZIE SIĘ  SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA (sesja objazdowa)
 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ceków-Kolonia.

 2. Zmiany budżetu i w budżecie Gminy Ceków-Kolonia na rok 2015

 3. Objazd terenu gminy.

 
1 KWIETNIA 2015 R. (tj. środa) O GODZ. 1430 
ODBĘDZIE SIĘ  SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ceków-Kolonia.

 

 

18 MARCA 2015 R. (tj. środa) O GODZ. 1200 
ODBĘDZIE SIĘ  SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
 
 
 1. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego.

 2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii.

 3. Zmiany budżetu i w budżecie gminy Ceków-Kolonia na rok 2015.

 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 39 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 27 września 1990 r. w sprawie przystąpienia gminy do stowarzyszenia.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ceków-Kolonia na 2015 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie kupna na rzecz gminy Ceków-Kolonia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 349/1 o pow. 0,0005 ha położonej we wsi Plewni Nowej.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie kupna na rzecz gminy Ceków-Kolonia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 353/1 o pow. 0,0005 ha położonej we wsi Plewni Nowej.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie kupna na rzecz gminy Ceków-Kolonia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 360/1 o pow. 0,0005 ha położonej we wsi Plewni Nowej.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia gruntu oznaczonego jako działka NR 43/1 o powierzchni 0,0012 ha z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej we się Podzborów.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażania zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2016 środków stanowiących fundusz sołecki.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Przespolew Pański do programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Morawin.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przespolew Pański

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ceków-Kolonia.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii w Przespolewie Pańskim Szkoły Podstawowej w Cekowie-Kolonii.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Cekowie-Kolonii z Filia w Przespolewie Pańskim poprzez likwidację Filii w Przespolewie Pańskim.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Ceków-Kolonia.

 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr I/6/2014 r. Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Ceków - Kolonia w 2015 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 
 
16 LUTEGO 2015 R. (tj. poniedziałek) O GODZ. 1200 
ODBĘDZIE SIĘ NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
 
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

 

4 LUTEGO 2015 R. (tj. środa) O GODZ. 1000 
ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
 
 1. Wręczenie nagrody Rady Gminy Ceków-Kolonia dla Nikoli Konopy.

 2. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Morawin.

 3. Informacja z działalności Gminnego Centrum Promocji, Kultury, Sportu i Rekreacji – gminny kalendarz imprez.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Ceków-Kolonia na rok 2015.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Ceków-Kolonia na rok 2015.

 6. Zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2015

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Przespolewie Pańskim Szkoły Podstawowej w Cekowie-Kolonii

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej z Filią w Przespolewie Pańskim poprzez likwidację Filii w Przespolewie Pańskim.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Ceków-Kolonia oraz zasad ich wypłacania.

 

 

 17 GRUDNIA 2014 R. (tj. środa) O GODZ. 1230  
ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
 1. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018.

 2. Uchwalenie budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2015.

 3. Zmiany budżetu i w budżecie Gminy Ceków-Kolonia w 2014r.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Ceków-Kolonia.

 5. Informacja dotycząca wysokości diet i zasad wypłacania oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Gminy Ceków-Kolonia.

 
 
 28 LISTOPADA 2014 R. (tj. piątek) O GODZ. 1000  
ODBĘDZIE SIĘ INAUGURACYJNA SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA

 

 1. Złożenie roty ślubowania przez Radnych.

 2. Złożenie roty ślubowania przez Wójta.

 3. Przyjecie porządku obrad.

 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

 5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Ceków-Kolonia.

 6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy Ceków-Kolonia prowadzenia sesji od Radnego Seniora.

 7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Ceków-Kolonia.

 8. Wybór członków komisji:

 • Rewizyjnej

 • Budżetu i Finansów, Inwestycji, Planowania, Gospodarki Przestrzennej i Urbanistyki, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Zdrowia i Pomocy Społecznej;

 • Rolnictwa, Ochrony Środowiska Naturalnego, Gospodarki Komunalnej, Handlu, Usług i Przedsiębiorczości oraz Porządku Publicznego.

 1. Wybór Przewodniczących poszczególnych komisji.

 2. Sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie gminy.

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2014 R. (tj. środa) O GODZ. 1230  
ODBĘDZIE SIĘ NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
 
 
 1. Zmiany budżetu i w budżecie Gminy Ceków-Kolonia w 2014 r.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony stanowiący mienie Gminy Ceków-Kolonia.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 rok.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

 
 
W DNIU 16 PAŹDZIERNIKA 2014 R. (tj. czwartek) O GODZ. 1000  
ODBĘDZIE SIĘ NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA

 

 1. Podjecie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 4638P Kosmów-Gostynie-Szadykierz”

 2. Zmiany budżetu i w budżecie gminy Ceków-Kolonia w 2014 r.

W DNIU 24 WRZEŚNIA 2014 R. (tj. środa) O GODZ. 1000  
ODBĘDZIE SIĘ NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA

 

 

W DNIU 17 WRZEŚNIA 2014 R. (tj. środa) O GODZ. 1000  
ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia za I półrocze 2014 r.

 2. Zapoznanie z przebiegiem realizacji inwestycji prowadzonych w roku 2014

 3. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy Ceków-Kolonia firmie Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej.

 4. Uchwała zmieniająca uchwałę nr XLIII/206/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, w punkcie przedszkolnym i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ceków-Kolonia.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Ceków-Kolonia porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim.

 

W DNIU 28 LIPCA 2014 R. (tj. poniedziałek) O GODZ. 900  
ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA

 

 1. Spotkanie z samorządowcami powiatu i województwa.

 2. Zmiany budżetu i w budżecie Gminy Ceków-Kolonia na rok 2014.

 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie podziału Powiatu Kaliskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 
W DNIU 25 CZERWCA 2014 R. (tj. środa) O GODZ. 900  
ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA

 

 1. Otwarcie obrad Sesji.

 2. Wręczenie nagrody Rady Gminy Ceków-Kolonia dla pana Tomasza Różańskiego.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, punkcie przedszkolnym i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ceków-Kolonia.

 4. Objazd terenu gminy.

 5. Zamknięcie obrad Sesji.

W DNIU 28 MAJA 2014 R. (tj. środa) O GODZ. 1000  
ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
 
 1. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej biblioteki publicznej w Cekowie z filią w Kamieniu za 2013 r.

 2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia za rok 2013 wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.

 3. Zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.

 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2013 rok.

 5. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.

 6. Zapoznanie się z wnioskiem komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium.

 7. Zapoznanie się z opinią RIO o wniosku komisji rewizyjnej.

 8. Zapoznanie się z opiniami innych komisji w odniesieniu do wykonania budżetu.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Ceków-Kolonia za 2013rok.

 10. Podjecie uchwały dotyczącej termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Kosmowie.

 11. Powołanie Punktu Przedszkolnego dla dzieci w Kamieniu.

 12. Zmiany budżetu i w budżecie Gminy Ceków-Kolonia na 2014 rok.

 
W DNIU 30 KWIETNIA 2014 R. (tj. środa) O GODZ. 1000  
ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Dolina Prosny” i przystąpienia do Stowarzyszenia Gminy Ceków-Kolonia.

 2. Rozpatrzenie wniosku w sprawie sprzedaży części działki nr 116 w Przedzeniu (obok sali OSP).

 3. Podjecie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii.

 4. Zmiany budżetu i w budżecie gminy Ceków-Kolonia na 2014 rok.

 5. Omówienie programu inwestycji.

 
W DNIU 19 MARCA 2014 R. (tj. środa) O GODZ. 1200  
ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
 

 1. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego.

 2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 3. Podjecie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki.

 4. Zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2014.

 5. Podjecie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Ceków-Kolonia na rok 2014.

 

 

W DNIU 19 LUTEGO 2014 R. (tj. środa) O GODZ. 1000  

ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA


 

 1. Gospodarka wodno-melioracyjna w Powiecie Kaliskim i Gminie Ceków-Kolonia

 2. Omówienie oświaty na terenie Gminy Ceków-Kolonia w roku szkolnym 2014-2015.

 

W DNIU 22 STYCZNIA 2014 R. (tj. środa) O GODZ. 1000  

ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA


 

 1. Informacja z działalności Gminnego Centrum Promocji, Kultury, Sportu i Rekreacji – kalendarz imprez.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zapisów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ceków-Kolonia we wsi Prażuchy Nowe zatwierdzonego uchwałą
  NR V/35/99 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 2 lutego 1999 roku.

 6. Uchwalenie planu pracy rady gminy.

 7. Przyjecie planów pracy komisji rady.

 

W DNIU 18 GRUDNIA 2013 R. (tj. środa) O GODZ. 1000  

ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA


 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania gminnej nagrody dla szczególnie uzdolnionych uczniów i studentów Gminy Ceków-Kolonia

 2. Zmiany budżetu i w budżecie Gminy Ceków-Kolonia

 3. Przyjęcie programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Ceków-Kolonia.

 

W DNIU 27 LISTOPADA 2013 R. (tj. środa) O GODZ. 1000  

ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA


 

 1. Zmiany budżetu i w budżecie Gminy Ceków-Kolonia.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Ceków-Kolonia w 2014 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.


 

W DNIU 28 PAŹDZIERNIKA 2013 R. (tj. poniedziałek) O GODZ. 1000  

ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA


 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zarządzania mieniem gminnym.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2014 rok.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet i zasad wypłacania oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Gminy Ceków-Kolonia.
   

W DNIU 9 PAŹDZIERNIKA 2013 R. (tj. środa) O GODZ. 1000  

ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA

 1. Zmiany budżetu i w budżecie Gminy Ceków-Kolonia.

 2. Ocena pracy Komisji Rady Gminy.

 3. Omówienie oświaty na lata 2014-2015.

 4. Dyskusja na temat rozbudowy Zespołu Szkół w Cekowie-Kolonii.

W DNIU 23 WRZEŚNIA 2013 R. (tj. środa) O GODZ. 1000  

ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA


 

 1. Zapoznanie z przebiegiem realizacji inwestycji prowadzonych w roku 2013.

 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia za I półrocze 2013 r.

 3. Zmiany budżetu i w budżecie Gminy Ceków-Kolonia za rok 2013.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części działki nr 269 o powierzchni
  0,04 ha w Cekowie-Kolonii.

 5. Zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli.


 

  

W DNIU 26 CZERWCA 2013R. (tj. środa) O GODZ. 900  

ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży wieczystego użytkowania działki nr 32 w Cekowie-Kolonii na rzecz firmy Bestim.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 4638P Kosmów – Gostynie – Szadykierz” (kontynuacja)

 4. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Rady Gminy Ceków-Kolonia nr XXX/132/2013 z dnia 22 maja 2013r w sprawie uchwalenia statutu sołectwa.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu dla poszczególnych sołectw.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu gminy Ceków-Kolonia pomocy finansowej dla Powiatu Kaliskiego.

 7. Zmiany budżetu i w budżecie Gminy Ceków-Kolonia na 2013r.

 8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2013-2017.

 9. Sesja objazdowa.


 

W DNIU 22 MAJA 2013R. (tj. środa) O GODZ. 1000  

ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA

 

 1. Rozpatrzenie wniosku w sprawie sprzedaży działki nr 269 w Cekowie-Kolonii.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”

 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa.

 4. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej biblioteki publicznej w Cekowie z filią w Kamieniu za 2012r.

 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.

 6. Zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.

 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2012rok.

 8. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012rok.

 9. Zapoznanie się z wnioskiem komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium.

 10. Zapoznanie się z opinią RIO o wniosku komisji rewizyjnej.

 11. Zapoznanie się z opiniami innych komisji w odniesieniu do wykonania budżetu.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Ceków-Kolonia za 2012rok.

 13. Zmiany budżetu i w budżecie Gminy Ceków-Kolonia na 2013r.


 


 

W DNIU 6 MAJA 2013R. (tj. poniedziałek) O GODZ. 1000  

ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA,

 

 

 1. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego.

   

 2.   Spotkanie z samorządowcami powiatu i województwa

   

W DNIU 21 MARCA 2013R. (tj. środa) O GODZ. 1200  

ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA,

 

 

 1.   Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie programu wspierania rodziny na lata 2013-2015.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ceków-Kolonia na rok 2013.

 4. Podjecie uchwały w sprawie wyodrębnienia środków funduszu sołeckiego na 2014r.

 5. Zmiany budżetu i w budżecie Gminy Ceków-Kolonia na 2013r.   

 

 

 

 

W DNIU 20 LUTEGO 2013R. (tj. środa) O GODZ. 1000  

ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA,

 1. Informacja z działalności Gminnego Centrum Promocji Kultury, Sportu i Rekreacji – kalendarz imprez na rok 2013.

 2. Uchwalenie planu pracy rady gminy.

 3. Przyjecie planów pracy komisji rady.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr XXVI/121/2012 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 19 grudnia 2012r w sprawie budżetu gminy Ceków-Kolonia na rok 2012.

 5. Zmiany budżetu i w budżecie Gminy Ceków-Kolonia na 2013r.


 


 

W DNIU 19 GRUDNIA 2012R. (tj. środa) O GODZ. 1000  

ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA,

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Ceków-Kolonia w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 2. Przyjęcie programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.

 3. Przyjęcie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Ceków-Kolonia na rok 2013.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 141 o pow. 0,50ha we wsi Przespolew Pański.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 201/2 o pow. 0,56ha we wsi Gostynie.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy wraz ze zmianą regulaminu.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym niższych stawek za odpady zbierane selektywnie na terenie Gminy Ceków-Kolonia.

 8. Podjęcie uchwały terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Ceków-Kolonia.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminie i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ceków-Kolonia.

 10. Podjecie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną opłatę.

 11. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2017.

 12. Uchwalenie budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2013. 

 13. Zmiany budżetu i w budżecie Gminy Ceków-Kolonia na 2012r.

 

 

 

W DNIU 7 LISTOPADA 2012R. (tj. środa) O GODZ. 1000  

ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA,

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzania mieniem gminnym.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2013rok.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta podstawy do wymiaru podatku rolnego na 2013rok.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

 7. Zatwierdzenie kolejności dróg do modernizacji w 2013r przyjętych uchwałą Rady Gminy Ceków-Kolonia nr X/44/2011 z dnia 26.10.2011r. celem złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dotację na 2013r.

 8. Zmiany budżetu i w budżecie Gminy Ceków-Kolonia na 2012r.

 

W DNIU 24 PAŹDZIERNIKA 2012R. (tj. środa) O GODZ. 1000  

ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA,  

 1.  Podjecie uchwały w sprawie usług opiekuńczych i specjalnych usług opiekuńczych.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Ceków-Kolonia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Ceków-Kolonia, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Familijne punkty przedszkolne” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

W DNIU 26 WRZEŚNIA 2012R. (tj. środa) O GODZ. 1000  

ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA, 

 

  

 1. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Komunalnego „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

 2. Ocena przygotowania placówek szkolnych do nowego roku szkolnego.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego pt. „Szansa dla najmłodszych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012r.

 6. Zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2012.

 

 

W DNIU 13 CZERWCA 2012R. (tj. środa) O GODZ. 1000  

ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA, 

 

 1. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej biblioteki publicznej w Cekowie z filią w Kamieniu za 2011r.

 2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia za rok 2011 wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.

 3. Zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.

 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2011rok.

 5. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011rok.

 6. Zapoznanie się z wnioskiem komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium.

 7. Zapoznanie się z opinią RIO o wniosku komisji rewizyjnej.

 8. Zapoznanie się z opiniami innych komisji w odniesieniu do wykonania budżetu.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Ceków-Kolonia za 2011rok.

 

 

W DNIU 23 MAJA 2012R. (tj. środa) O GODZ. 1000  

ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA,

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ceków-Kolonia dla terenu położonego we wsi Prażuchy Nowe(ZUOK)

 2. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od powiatu kaliskiego zadania publicznego pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 46389 Kosmów – Gostynie, Szadykierz”

 3. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ceków-Kolonia.

 4. Zmiany budżetu i w budżecie Gminy Ceków-Kolonia na 2012r.

 5. Omówienie mienia gminnego po sesji objazdowej.

 

W DNIU 25 KWIETNIA 2012R. (tj. środa) O GODZ. 900  

ODBĘDZIE SIĘ OBJAZDOWA SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA,


 

 

W DNIU 29 MARCA 2012R. (tj. czwartek) O GODZ. 1130  

W URZĘDZIE GMINY

ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA,

KTÓREJ GŁÓWNYMI TEMATAMI BĘDĄ:

 

 1. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego.

 2. Dyskusja dot. sprzedaży mienia gminnego – sprzęt medyczny.

 3. Podjecie uchwał w sprawie reorganizacji oświaty.

 4. Sprawozdanie z realizacji budżetu oświaty za rok 2011.

 5. Podjecie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty za zajęcie pasa drogowego.

 6. Podjecie uchwały w sprawie wyodrębnienia środków funduszu sołeckiego na 2013r.

 

 

W DNIU 7 MARCA 2012R. (tj. środa) O GODZ. 1000

W URZĘDZIE GMINY

ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA,

KTÓREJ GŁÓWNYMI TEMATAMI BĘDĄ:

  

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia gminnego – sprzęt medyczny.

 3. Przedstawienie kalendarza imprez na 2012rok

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z gminnego kompleksu boisk sportowych Orlik.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków.

 6. Zapoznanie ze skargą na kierownika jednostki organizacyjnej.

 

 

W DNIU 8 LUTEGO 2012R. (tj. środa) O GODZ. 1000

W SALI NR 19 W URZĘDZIE GMINY

ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA,

KTÓREJ GŁÓWNYMI TEMATAMI BĘDĄ:

 

 1. Podjecie uchwały w sprawie reorganizacji oświaty na terenie gminy.

 

 

 

W DNIU 25 STYCZNIA 2012R. (tj. środa) O GODZ. 1000

W SALI NR 19 W URZĘDZIE GMINY

ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA,

KTÓREJ GŁÓWNYMI TEMATAMI BĘDĄ: 

 

 1. Sprawozdanie z realizacji uchwał intencyjnych w sprawie oświaty.

 2. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy.

 3. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady.

 4. Podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części działki nr 141 o pow. ok 0,50ha stanowiącej własność Gminy Ceków-Kolonia.

 

 W DNIU 28 GRUDNIA 2011R. (tj. środa) O GODZ. 1000

W SALI NR 19 W URZĘDZIE GMINY

ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA,

KTÓREJ GŁÓWNYMI TEMATAMI BĘDĄ:

 1. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017.

 2. Uchwalenie budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2012.

 3. Zmiany budżetu i w budżecie Gminy Ceków-Kolonia na 2011r.

 

W DNIU 14 GRUDNIA 2011R. (tj. środa) O GODZ. 1000

W SALI NR 19 W URZĘDZIE GMINY

ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA,

KTÓREJ GŁÓWNYMI TEMATAMI BĘDĄ: 
 
 

 1. Przyjęcie programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.

 2. Przyjęcie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Ceków-Kolonia.

 3. Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie reorganizacji oświaty na terenie Gminy Ceków-Kolonia.

   

 

W DNIU 30 LISTOPADA 2011R. (tj. środa) O GODZ. 1000

W SALI NR 19 W URZĘDZIE GMINY

ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA,

KTÓREJ GŁÓWNYMI TEMATAMI BĘDĄ: 
 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzania mieniem gminnym.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2012rok.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta podstawy do wymiaru podatku rolnego na 2012rok.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany statutu Zakładu Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

 8. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Ceków-Kolonia w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 9. Podjecie uchwały w sprawie konsultacji społecznych dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 10. Podjęcie uchwały intencyjne w sprawie reorganizacji oświaty na terenie Gminy Ceków-Kolonia.

 11. Zmiany budżetu i w budżecie Gminy Ceków-Kolonia na 2011r.

 

W DNIU 17 LISTOPADA 2011R. (tj. czwartek) O GODZ. 1000

W SALI NR 19 W URZĘDZIE GMINY

ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA,

KTÓREJ GŁÓWNYMI TEMATAMI BĘDĄ: 

 

 1. Zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2011.

 2. Dyskusja nad reorganizacją oświaty na terenie Gminy Ceków-Kolonia.

   

   

 

W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2011R. (tj. środa) O GODZ. 1000

W SALI NR 19 W URZĘDZIE GMINY

ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA,

KTÓREJ GŁÓWNYMI TEMATAMI BĘDĄ: 

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadania od Powiatu Kaliskiego dot. odwodnienia drogi powiatowej w Morawinie.

 2. Ustalenie zadań w zakresie przebudowy dróg gminnych dofinansowanych z funduszu Urzędu Marszałkowskiego na rok 2012.

 3. Zapoznanie z przebiegiem realizacji inwestycji prowadzonych w roku 2011

 4. Funkcjonowanie służby zdrowia na terenie Gminy

 

W DNIU 21 WRZESNIA 2011R. (tj. środa) O GODZ. 900

W SALI NR 19 W URZĘDZIE GMINY

ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA,

KTÓREJ GŁÓWNYMI TEMATAMI BĘDĄ:

           1 Zmiany budżetu i w budżecie Gminy Ceków-Kolonia na 2011r.

              2. Objazd terenu gminy.

 

W DNIU 31 SIERPNIA 2011R. (tj. środa) O GODZ. 1000

W SALI NR 19 W URZĘDZIE GMINY

ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA,

KTÓREJ GŁÓWNYMI TEMATAMI BĘDĄ: 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Malanów prowadzenia zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 2. Ocena przygotowania placówek szkolnych do nowego roku szkolnego.

 3. Podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 205 w Cekowie.

 4. Ustalenie ceny sprzedaży działki nr 240 w Plewni.

 5. Zmiany budżetu i w budżecie Gminy Ceków-Kolonia na 2011r.

 6. Zapoznanie z wnioskiem o nieodpłatne przejęcie drogi na własność Gminy Ceków-Kolonia

 

 

W DNIU 13 CZERWCA 2011R. (tj. poniedziałek) O GODZ. 1000

W SALI NR 19 W URZĘDZIE GMINY

ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA,

KTÓREJ GŁÓWNYMI TEMATAMI BĘDĄ: 

 1. Spotkanie z Członkiem Zarządu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz z radnym Powiatu Kaliskiego.

 2. Podjecie uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Cekowie-Kolonii.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części działki nr 198/1 o pow. ok 4,5ar w Kamieniu na której znajduje się OSP Kamień

 4. Rozpatrzenie propozycji sprzedaży działki nr 205 o pow. 0,14 ha we wsi Ceków za kwotę proponowaną przez wieczystego użytkownika.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Gminy Ceków-Kolonia.

 

 

 W DNIU 22 CZERWCA 2011R. (tj. środa) O GODZ. 1000

W SALI NR 19 W URZĘDZIE GMINY

 ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA,

 KTÓREJ GŁÓWNYMI TEMATAMI BĘDĄ: 

 

 1. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej biblioteki publicznej w Cekowie z filią w Kamieniu za 2010r.

 2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia za rok 2010 wraz z informacja o mieniu i objaśnieniami.

 3. Zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.

 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2010rok.

 5. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010rok.

 6. Zapoznanie się z wnioskiem komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium.

 7. Zapoznanie się z opinią RIO o wniosku komisji rewizyjnej.

 8. Zapoznanie się z opiniami innych komisji w odniesieniu do wykonania budżetu.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Ceków-Kolonia za 2010rok.

 10. Zmiany budżetu i w budżecie Gminy Ceków-Kolonia na 2011r.

 11. Zmiana uchwały w sprawie WPF na lata 2011-2017.

 12. Zmiana uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ceków-Kolonia za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

  

  

 


 

 

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X