☰ Menu
Urząd Gminy Ceków-Kolonia
Herb Urząd Gminy Ceków-Kolonia

Wtorek 14.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 

 

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

 

 Pracodawcy, którzy  zawarli  umowę  o  pracę  z  młodocianymi pracownikami w celu przygotowania  zawodowego,  po  zakończeniu   nauki  zawodu  lub  przyuczeniu  do wykonywania  określonej  pracy  i  zdaniu  przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Podstawa prawna

 

1)Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Art. 122;

2)Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania   

    zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

3)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie

   praktycznej nauki zawodu;

4)Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy

   publicznej;

5)Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji   

    przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;

6)Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania

     art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

 

O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Ceków-Kolonia, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Ceków-Kolonia             a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
 Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy o Prawie oświatowym dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia  Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 1. w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy - do 8081 zł; a jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, 
w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

Forma przyznania dofinasowania:
Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji.

Termin składania dokumentów:
Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 2. Potwierdzone  za zgodność z oryginałem:
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy,
 • w przypadku osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy lub osoby, zatrudnionej u pracodawcy kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie lub prowadzenie zakładu,
 • kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartą w celu przygotowania zawodowego;
 • kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, albo zaświadczenia potwierdzającego zdanie tego egzaminu,
 • kopie świadectwa pracy młodocianego pracownika, a w przypadku zmiany umowy kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres nauki lub przyuczenia u danego pracodawcy.
 1. Aktualny wydruk z CEIDG lub z Krajowego Rejestru Sądowego w zależności od formy działalności prowadzonej przez pracodawcę. Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie.
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 3. Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat wraz z kopiami wszystkich zaświadczeń lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

Urząd Gminy w Cekowie-Kolonii

62-834 Ceków, Ceków-Kolonia 51

 lub złożyć osobiście  Urzędu Gminy w Cekowie-Kolonii pok. nr 16, od poniedziałku do piątku w dni robocze od godz. 7.00 – do godz. 15.00

Termin załatwienia sprawy

  Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego - załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Wiosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 

2. Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem. 

3. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.

4. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis. 

5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

6. Informacja o przetworzeniu danych osobowych

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
. .
(2010-08-17 12:58:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Pera
(2018-09-27 11:15:35)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X