☰ Menu
Urząd Gminy Ceków-Kolonia
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 17.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kierownictwo Urzędu - Wójt

 

  

Funkcję Wójta sprawuje mgr Mariusz Chojnacki

Tel: (062) 76-31-018

Do zadań Wójta należy :

 1. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,

 2. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,

 3. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,

 4. zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu i jego pracowników,

 5. okresowe zwoływanie - nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu - narad z udziałem kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych w celu uzgodnienia ich współdziałania i realizacji zadań,

 6. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,

 7. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań,

 8. udzielanie odpowiedzi na interpelacji i zapytanie radnych, o ile statut gminy nie stanowi inaczej,

 9. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,

 10. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

 11. upoważnienie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z adresu administracji publicznej

 12. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady Gminy.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
. .
(2003-06-30 08:42:33)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1717620